PROTOKÓŁ

Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”, który

odbył się w dniu 25 czerwca 2010 roku w II terminie

W dniu 25 czerwca 2010 roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”. Walny Zjazd odbył się w drugim terminie ze względu na brak quorum w pierwszym terminie, na zebraniu uczestniczyło 25 z 58 zaproszonych Delegatów.

    Porządek obrad Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew –
przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

            – Podanie kandydatów

            – Głosowanie /jawne lub tajne/

            – Podjęcie uchwały

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

            – Podanie kandydatów

            – Głosowanie /jawne lub tajne/

            – Podjęcie uchwały

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

            – Podanie kandydatów

            – Głosowanie /jawne lub tajne/

            – Podjęcie uchwały

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego przez

Komisje Skrutacyjną

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 4 lata działalności.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za półrocze 2010 rok

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2009 rok

10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

            – Glosowanie /jawne/

            – Podjęcie uchwał

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

            – Glosowanie /jawne/

            – Podjęcie uchwały

12. Wybór zarządu

            – Podanie kandydatów

            – Głosowanie /jawne lub tajne/

            – Podjęcie uchwały

13. Wybór Komisji Rewizyjnej

            – Podanie kandydatów

            – Głosowanie /jawne lub tajne/

            – Podjęcie uchwały

14. Dyskusja

15. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych
uchwał

            – przedstawienie wniosków

            – Głosowanie /jawne lub tajne/            

– podjęcie uchwał

16. Zakończenie obrad

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości..

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

 Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował by delegaci zaproponowali kandydata na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by przewodniczącym był pan Jerzy Kościelny i by głosowanie w tej sprawie było jawne.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze przewodniczącego posiedzenia Pana Jerzego Kościelnego. (Uchwala nr 1. )

Glosowanie – głosowało 25 delegatów : „za” – 25 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury: Norbert Majnusz, Józef Burczyk oraz Leszek Woniakowski., którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

(Uchwała nr 2.)

Glosowanie- głosowało 25 delegatów :  „za” – 25 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury: Andrzej Żebrowski, Jerzy Krajczy oraz Rafał Damboń., którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków. (Uchwała nr 3)

Glosowanie – głosowało 25 delegatów: „za” – 25 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Norbert Majnusz – przewodniczący, Józef Burczyk oraz Leszek Woniakowski członkowie.

Stwierdziła prawomocność obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego

Delegatów. Zgodnie z & 15 ust.3 statutu Związku Walny Zjazd  jak i  gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności  50% ogólnej liczby członków.   W razie braku qworum Zjazd i zebrania gminne odbywają się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu.

Z uwagi na to, że o godz. 10.00  na 58 delegatów obecnych było 25 Walny Zjazd rozpoczął się o godz. 11.00. O powyższym delegaci zostali powiadomieni w zawiadomieniu  o zwołaniu  Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o stwierdzeniu prawomocności obrad

Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów .

Glosowanie – głosowało 25 delegatów: „za” – 25 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów.

Ad.7

Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 4 lata działalności.

W 2006 roku Zarząd odbył 12 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane

i konsultowane były następujące sprawy:

– Reforma rynku

– Przebieg Kampanii Buraczanej 2005/2006

– Wybory do Rady Nadzorczej

– Szkolenia Plantatorów – udział w szkoleniach

– Zapoznanie się z Umową Kontraktacyjną i nie zgodzenie się z proponowanymi warunkami

– Zmiany w Komisjach Mieszanych

– Nowy Prezes Cukrowni – Pan Mieczysław Pietrzak

– Zmiany w Zarządzie w Regionalnym Zrzeszeniu Plantatorów Buraka Cukrowego

– Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnikom

– Przygotowania do kampanii 2006/2007

– Kontrola w czasie kampanii

– Dnia 10 lipca 2006 roku odbyły się ponowne wybory Zarządu. Po głosowaniu tajnym nowy Zarząd Związku przedstawia się następująco:

1. Kościelny Jerzy                               – prezes

2. Nozdryn – Płotnicki Kazimierz           – za-c prezesa

3. Żebrowski Andrzej                          – członek

4. Damboń Rafał                                 – członek

5. Ksoll Norbert                                  – członek

6. Niechcioł Krystian                             – członek

7. Zaborowski Ryszard                        – członek

Po głosowaniu tajnym nowy skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

1. Napiórkowski Kazimierz                     – przewodniczący

2. Kurzela Edward                               – członek

3. Krajczy Jerzy                                  – członek

Powyższe zmiany wpisane zostały do Krajowego Rejestru Sądowego.

W 2007 roku Zarząd odbył 8 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

– Zapoznanie się z karami i wnioskowanie do Cukrowni o odstąpienie od kar

– Wybory nowej Komisji Mieszanej

–  Szkolenia Plantatorów – udział w szkoleniach

– Zapoznanie się z Umową Kontraktacyjną

– Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnikom

– Reforma Rynku Cukru

– Spotkanie z przedstawicielami doczyszczarek i omówienie problemów w czasie kampanii

W 2008 roku Zarząd odbył 7 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

– Zapoznanie się z karami i wnioskowanie do Cukrowni o odstąpienie od kar

­– Zapoznaniesię z przebiegiem zeszłorocznej kampanii

– Zmiana Nazwy Cukrowni na Zakład Produkcyjny „Cukrownia Cerekiew”

– Szklenie Plantatorów

– Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnikom

– Zmiany w Statucie Związku: zmiana nazwy Związku, zmiana wysokości składki z 0,3% na 0,5%, powiększenie zarządu do 12 osób

– Zapoznanie się z Umową Kontraktacyjną

– Plany zamknięcia Cukrowni Racibórz, Wróblin, Wrocław i Lewin Brzeski

– Udział w ostatnim pożegnaniu dyr. Jelonka

– Poznanie nowego dyr. Działu Surowcowego Pana Krzysztofa Sadure oraz nowego dyr. Naczelnego Cukrowni Pana Marka Wójcika

– Spotkanie z przedstawicielami doczysczarek i omówienie problemów w czasie kampanii

– Zrezygnowanie z członkostwa w Regionalnym Zrzeszeniu Plantatorów Buraka Cukrowego we Wrocławiu

W 2009 roku Zarząd odbył 7 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

– Zapoznanie się z przebiegiem zeszłorocznej kampanii

– Rozmowy na temat wypowiedzianego Porozumienia Branżowego przez KZPBC

– Uczestnictwo w rozmowach Komisji Porozumiewawczej

– Szklenie Plantatorów

– Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnikom oraz wniosków o dopłaty do materiału siewnego

– Zapoznanie się z karami i wnioskowanie do Cukrowni o odstąpienie od kar

– Wybory do Rady Nadzorczej

– Przygotowanie do kampanii

– Wyznaczenie osób do zasiadania w Komisji Porozumiewawczej

Ad. 8

W 2010 roku do dnia 25 czerwca odbyły się 3 posiedzenia zarządu, na których omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

– Zapoznanie się z karami i wnioskowanie do Cukrowni o odstąpienie od kar

­– Zapoznaniesię z przebiegiem zeszłorocznej kampanii

– Szkolenia Plantatorów

– Wybór nowych Delegatów do reprezentacji Plantatorów – wybranych zostało 58 przedstawicieli:

Lp.Imię i nazwiskoMiejscowość
1Bernard GnilkaGłogówek 
2Piotr JanikGłogówek 
3Roland CichońWróblin 
4Józef BurczykDZIERŻYSŁAWICE 
5Norbert WollmannBłażejowice Dolne 
6Jan SpikOpole 
7Norbert LedwochZabierzów 
8Gerard RaubalBorzysławice 
9Adrian MarksGościęcin 
10Piotr KrybusDębowa 
11Józef LaskaUcieszków 
12Jerzy GroetschelTrawniki 
13Tomasz WielganGościęcin 
14Adrian SchmidtkoPawłowiczki 
15Henryk DzimieraPolska Cerekiew 
16Alfons JoszkoDzielawy 
17Norbert MajnuszWronin 
18Joachim Żemełka Jaborowice 
19Rajmund WochnikPołowa 
20Rajmund FicońRoszowicki Las 
21Gerard JaroszPonięcice 
22Józef SzynolDzielawy 
23Leon ŁopataWitosławie 
24Bertold KirchniawyPrzewóz 
25Jerzy OlbrichCisek 
26Waldemar FlegelPolska Cerekiew 
27Andrzej KawałkoŚcinawa Mała 
28Henryk WincencieStara Jamka 
29Karol SzwiecPrężyna 
30Rajnard HoppeBrowiniec Polski 
31Antoni PiechaWasiłowice 
32Adrian MazurŚmicz 
33 Robert MaksaraGostomia 
34Jan PiczOlbrachcie 
35Karolina LattaRostkowie 
36Tadeusz BernackiŁąka Prudnicka 
37Stanisław LicznarCzyżowice 
38Rafał ŻabskiLubrza 
39Jarosław OlajossySkrzypiec 
40Romuald WildeSolec 
41Jan StrzodaRostkowice 
42Gabriel ŚciborskiNieznaszyn 
43Antoni KrybusŁany 
44Marek KmochModzurów 
45Józef HalamodaPolska Cerekiew 
46Józef DambońZakrzów 
47Rafał KuberaReńska Wieś 
48Tadeusz WizimirckiStary Las 
49Leszek Woniakowski PILSZCZ 
50Maciej CichobłazińskiGADZOWICE 
51Jerzy KościelnyK – Koźle 
52Andrzej ŻebrowskiWielkie Oracze 
53Rafał DambońNieznaszyn 
54Norbert KsollOstrożnica 
55Krystian NiechciołPokrzywnica 
56Edward KurzelaZakrzów 
57Jerzy KrajczyUcieszków 
58Alferd Cichoń Pawłowiczki

– Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnikom oraz wniosków o dopłaty do materiału siewnego

– Udzielenie pomocy Plantatorom w formie dostarczenia środków czystości, których gospodarstwa ucierpiały w skutek powodzi

– Zapłata składki na CIBE

– Pokrycie kosztów kontroli w laboratorium w Strzelinie

– Przygotowanie do wyborów”

Na tym Jerzy Kościelny zakończył sprawozdanie.

Ad. 9

Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2009 rok

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Edward Kurzela przedstawił raport Finansowy

z działalności Związku za 2009 rok.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

Ad. 10

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” za

2009 rok a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku

za 2009 rok. (uchwała nr 4)

Delegaci w głosowaniu jawnym 25 głosami „za” podjęli uchwałę.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 11

Komisji Rewizyjnej Pan Edward Kurzela przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. (uchwała nr 5)

Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 12 i 13

Po udzieleniu absolutorium przyszedł czas na wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, przewodniczący posiedzenie prosi o podanie najpierw kandydatur do Zarządu. Informuje przy tym, iż Zarząd może składać się z 12 osób, ale w tym są 2 miejsca przeznaczone dla przedstawicieli dzierżawców, którzy spośród siebie wybierają osoby do reprezentacji. Na dzisiejszym spotkaniu nie ma przedstawicieli dzierżawców, gdyż wybrali oni wcześniej osoby, które będą ich reprezentowały. Pan Władysław Podłowski oraz Pan Kazimierz Napiórkowski wydelegowani zostali do Zarządu, natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrany został Pan Andrzej Marek. Przedstawicieli dzierżawców mamy już wybranych

Proszę o podanie kandydatur do Zarządu:

– Norbert Ksoll

– Rafał Damboń

– Jerzy Kościelny

– Tomasz Wielgan

– Jerzy Krajczy

– Józef Damboń

– Józef Szynol

– Andrzej Żebrowski

/ wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu Związku/

Kandydaci do Zarządu zostali wybrani, następnie podane zostały kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

– Edward Kurzela

– Alfons Joszko

Przewodniczący Walnego Zjazdu wraz z Delegatami ustala, iż głosowanie do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w sposób jawny. Wymienienie przez Przewodniczącego proponowanych Delegatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W głosowaniu jawnym Delegaci jednogłośnie zatwierdzają wszystkich proponowanych kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Po ogłoszeniu wyników poprosił by wybrani delegaci do Zarządu wybrali ze swojego grona Prezydium a Komisja Rewizyjna Przewodniczącego spośród siebie.

Po krótkiej przerwie.

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował o powrocie

Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zebranie. Odczytanie składu Zarządu:

 1. Jerzy Kościelny – Prezes
 2. Władysław Podłowski – Zastępca Prezesa
 3. Kazimierz Napiórkowski – Członek
 4. Rafał Damboń – Członek
 5. Norbert Ksoll – Członek
 6. Tomasz Wielgan – Członek
 7. Jerzy Krajczy – Członek
 8. Józef Damboń – Członek
 9. Józef Szynol – Członek
 10. Andrzej Żebrowski – Członek

Odczytanie składu Komisji Rewizyjnej:

 1. Andrzej Marek – Przewodniczący
 2. Edward Kurzela – Członek
 3. Alfons Joszko – Członek

Zatwierdzenie uchwała wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. (uchwała nr 6 i 7)

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 14

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował Delegatów, iż przed przejściem do otwartej dyskusji udzieli głosu zaproszonym gościa, a następnie przejdziemy do pytań.

Na prośbę Przewodniczącego Jerzego Kościelnego głos zabrali zaproszeni goście.

Oddanie głosu dyrektorowi Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Panu Kazimierzowi Kobzie, a następnie dyrektorowi Surowcowemu Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” Panu Krzysztofowi Sadurze.

Dyrektor Kazimierz Kobza

„Przysłuchując się waszym rozmową to dla większości najbardziej pilną sprawą jest termin odbioru buraków, wypłata za buraki w kwocie euro, straty podczas wczesnych i późnych dostaw. Pogoda nie jest sprzyjająca dla Plantatora, powódź spowodowała u większości Plantatorów straty w burakach. Dla przestrogi chcę powiedzieć, iż jeśli ktoś miał tylko część zalanej plantacji to powinien również sporządzić protokół straty z inspektorem. Mimo, że może nam się wydawać, iż będziemy mieli dość by wykonać limit. Taki protokół nawet

z niewielkich strat zawsze jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla Plantatora. Wracając do terminu odbioru to Krajowa Spółka ma w swojej umowie zapis, iż jeśli opóźni dostawę

o kilka dni to zapłaci karę za opóźnienia w odbiorze. Państwo również powinni mieć taki zapis w umowie jednak strona waszego Koncernu nie chce się zgodzić na takie rozwiązanie. Jak również o wypłatę w kwocie euro, gdyż jest taka możliwość. Ale na to musi zgodzić się Koncern, w co jednak wątpię. Jeśli chodzi o straty w czasie wczesnych i późnych dostaw to

w biurze Związku dostępne są wyniki przeprowadzonych przez nas doświadczeń strat, jakie ponosi Plantator. Na tym zakończę, na pytania odpowiem w czasie dyskusji.”

Dyrektor Surowcowy Krzysztof Sadura

„Każda umowa jest inna. Bardzo trudno jest sprowadzić do jednego mianownika wszystkie umowy. Przecież nasza umowa nie jest najgorsza. Mamy premie lojalnościowe, które otrzymuje 80 % Plantatorów. Pod koniec tamtego roku zbieraliśmy zapisy na nasiona by Plantatorzy mogli kupić je taniej.

Problemy, z jakimi zmagamy się od początku przygotowań do następnej kampanii to wydłużone siewy z powodów deszczów, zalane plantacje, zachwaszczenie plantacji – zawsze wystarczały trzy zabiegi jednak w tym roku niektórzy musieli nawet z pięć razy wykonać zabieg na plantacji. Na razie mamy odrobinę nad siewu, dlatego myślimy, iż plan, co mamy zostanie wykonany.”

Po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez gości Przewodniczący zebrania zaproponował przejście do dyskusji i kierowania pytań do zaproszonych gości.

W czasie dyskusji Plantatorzy zadawali pytania przedstawicielom Zakładu Produkcyjnego „Cukrowni Cerekiew” jak i dyrektorowi Kazimierzowi Kobzie. Oto niektóre z nich:

Plantator – czy jeśli mamy 5 % straty na polu w burakach to jak mamy odnieść się do umowy otrzymamy premie lojalnościową w wysokości 2 euro czy kwota ta zostanie zmniejszona?

Przedstawiciel Cukrowni – te dwie rzeczy SA tu mylone premia i kara to dwie odrębne rzeczy. Inspektorzy przyjeżdżają do was by sporządzić protokół strat w burakach. Jeśli ktoś pobrał odpowiednią ilość nasion i zasiał odpowiedni areał to nie zostanie ukarany. Natomiast premia przyznawana jest w wyniku wywiązywania się z umowy przez 3 lata

Plantator – dlaczego w momencie kontraktacji nie znamy terminu odbioru buraków?

Przedstawiciel Cukrowni – kiedyś istniał taki zapis w umowie, na kiedy planowany był termin odbioru, aktualnie inspektorzy już wiedzą, jakie rejony w dany, terminie będą miały odbiór.

Plantator – czy można zawrzeć z Cukrownią nową umowę. Chodzi mi o to, że chce przekazać synowi część swojego limity a druga część będzie miał on kupioną od innego Plantatora

Przedstawiciel Cukrowni – mamy tutaj specyficzną sytuację, jeśli Pan syn dostanie od pana połowę limitu to jest możliwość zawarcie umowy w Cukrowni

Plantator – dlaczego jest takie duże zanieczyszczenie buraków w czasie skupu oraz czy rachunki musza być takie długi nie dałoby się tego zmieścić na jednej kartce?

Przedstawiciel Cukrowni – jeśli chodzi o zanieczyszczenie to tam gdzie jest kupno

i sprzedaż zawsze występuję sprzeczność interesów. Mówiąc o zanieczyszczeniu to musze powiedzieć, iż Plantatorzy mają swojego przedstawiciela w czasie odbioru przez 24 godzinny. Jeśli są jakieś odstępstwa od normy to zarówno wasz przedstawiciel jak i kierownicy placu wzywali danego Plantatora i informowali go o nich. Również Plantator odstawiający buraki ma prawo przyjechać do Cukrowni i zażądać próby by określić zanieczyszczenie. Wykłócanie się teraz o to nie ma najmniejszego sensu, bo nic nie zmienię. Należy reagować w czasie dostawy.

Jeśli chodzi o formę rachunków to niestety my nie mamy na to wpływu Firma musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym, dlatego rachunki tak wyglądają.

Ad. 15

Po krótkiej dyskusji Delegatów z zaproszonymi gośćmi przyszedł czas na wnioski. Delegaci złożyli wniosek by, jeśli w czasie odbioru buraków na dany dzień obowiązuje limit np. 30 aut na Myszy to, jeśli jest w trakcie zabierania niedużej pryzmy limit odbioru skończy się

a pozostanie pół lub jedno auto tylko do zabrania by dyrektor Surowcowy wyraził zgodę na zabranie tej końcówki, by Plantator mógł już zakończyć dostawę buraków do Cukrowni.

Ad. 16

Przewodniczący podziękował gościom o Delegatom za przybycie na zebranie, pogratulował nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, po czym zakończył obrady Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”.