PROTOKÓŁ

z Walnego Zjazdu Delegatów Sprawozdawczo – Wyborczego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach, który odbył się
w dniu 10 lipiec 2006 roku o godz. 11.00 ( II termin).

Obecni na Walnym Zjeździe zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego  Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach   – przywitanie gości.

 2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad      

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

         – podanie kandydatów

         – głosowanie /jawne lub tajne/

         – podjęcie uchwały

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

         – podanie kandydatów

         – głosowanie /jawne lub tajne/

         – podjęcie uchwały

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

         – podanie kandydatów

         – głosowanie /jawne lub tajne/

         – podjęcie uchwały

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu

Sprawozdawczo – Wyborczego 

7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 4 lata działalności. 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za 4 lata działalności. 

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej. 

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

         -głosowanie

         -podjęcie uchwały

11. Wybór zarządu

         – zgłoszenie kandydatów

         – głosowanie

         – podjęcie uchwały

12. Wybór Komisji Rewizyjnej

         – zgłoszenie kandydatów

         – głosowanie

         – podjęcie uchwały

13. Dyskusja 

14. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał

 15. Zakończenie obrad 

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Feliks Kaczmarczyk otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości, następnie wygłosił krótkie przemówienie, które jest załącznikiem do protokołu. 

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Feliks Kaczmarczyk przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

 Ad. 3

Pan Feliks Kaczmarczyk zaproponował by na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów Sprawozdawczo – Wyborczego wybrać Pana Jerzego Kościelnego.

Delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali Pana Jerzego Kościelnego na Przewodniczącego Walnego Zjazdu

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Od tego miejsca Walny Zjazd prowadził Pan Jerzy Kościelny.

 Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury Pana Bernarda Schirmeisena, Andrzeja Kuzaka i Pana Bernarda Gnilka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury Pana Andrzeja Żebrowskiego, Norberta Ksoll i Konrada Phol, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał

i Wniosków.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Żebrowski Andrzej – przewodniczący, Ksoll Nobret i Phol Konrad członkowie. Stwierdza, iż prawomocność Walnego Zjazdu odbywającego się

w II terminie jest zgodna z § 15 ust. 3 Statutu Związku.

 Ad. 7

Prezes Zarządu Pan Feliks Kaczmarczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnie 4 lata jego działalności.

/Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 8

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Ksoll przedstawił raport Finansowy

z działalności Związku za ostatnie 4 lata, protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną a także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2006 r., półroczne sprawozdanie z działalności finansowej w 2006 roku.

/raport, protokół za 4 lata, sprawozdanie półroczne są załącznikami do protokołu/

Ad.9

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego za ostanie

4 lata a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku za ostatnie 4 lata.

Delegaci w głosowaniu jawnym 24 głosami za podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 10

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Ksoll przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 11

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny przedstawił decyzje poprzedniego Zarządu, iż w skład nowego Zarządu wchodzi automatycznie dwóch przedstawicieli dzierżawców. Tu zwrócili się z prośba do dzierżawców by się naradzili i po wyborach przedstawili swoich kandydatów do Zarządu.

Następnie przewodniczący poprosił o podawanie kandydatur do nowego Zarządu. Delegaci zgłosili następujące osoby:

Jerzy Kościelny, Andrzej Żebrowski, Rafał Damboń, Józef Żymełka, Norbert Ksoll, Krystian Niechcioł, Józef Szynol, Gerard Raubal.

/ wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu Związku/

Ad. 12

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Tak samo jak do Zarządu tak i do Komisji Rewizyjnej automatycznie wchodzi jeden przedstawiciel dzierżawców.

Delegaci zgłosili następujące osoby:

Edward Kurzela, Jerzy Krajczy, Leon Łopata.

/ wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej/

 Następnie przewodniczący zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania oraz zaprasza delegatów do urn wyborczych.

Po zagłosowaniu przez wszystkich delegatów Przewodniczący zwraca się do dzierżawców o podanie ich przedstawicieli do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Dzierżawcy podali , że do Zarządu wejdą.

Pan Kazimierz Nozdryn – Płotnicki oraz Pan Ryszard Zaborowski.

Komisji Rewizyjnej wejdzie:

Pan Kazimierz Napiórkowski.

Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i odczytała protokół z wyborów Zarządu.

/Protokół jest załącznikiem do protokołu/

W wyniku wyborów skład nowego Zarządu Związku przedstawia się następująco:

1. Kościelny Jerzy                   

2. Nozdryn – Płotnicki Kazimierz       

3. Żebrowski Andrzej                        

4. Damboń Rafał                     

5. Ksoll Norbert                       

6. Niechcioł Krystian                         

7. Zaborowski Ryszard            

Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i odczytała protokół z wyborów Komisji Rewizyjnej.

/Protokół jest załącznikiem do protokołu/

1. Napiórkowski Kazimierz                

2. Kurzela Edward                   

3. Krajczy Jerzy                      

Po ogłoszeniu wyników poprosił by wybrani delegaci do Zarządu wybrali ze swojego grona Prezydium a Komisja Rewizyjna Przewodniczącego spośród siebie.

Ad. 13

W tym miejscu Przewodniczący zebrania Pan Jerzy Kościelny poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości – wiceprezesa Zarządu Głównego Krajowego Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Pana Józefa Iluka, dyr surowcowego Śląskiej Spółki Cukrowej Pana Mariusza Pawełka, Prezesa Zarządu Cukrowni :Cerekiew” w Ciężkowicach Pana Mieczysława Pietrzaka jak i dyr ds. surowcowych Cukrowni „Cerekiew” Pana Jana Jelonka.

 Pierwszy zabrał głos przedstawiciel KZPBC Pan Józef Iluk, podziękował za zaproszenie oraz przeprosił za nieobecność Prezesa Stanisława Barnasia. W krótki i szczegółowy sposób przedstawił i opisał delegatom co to jest CIBE i na co idą składki pobierane od Związków.

 Dyr surowcowy Śląskiej Spółki Cukrowej Pan Mariusz  podziękował plantatorom za dobrą współpracę. Omówił działalność Śląskiej Spółki Cukrowej jej dobre i złe momenty z przeszłości jak również mówił o przyszłości, która ma nadzieję będzie pozytywna.

 Prezes Zarządu Głównego Cukrowni „Cerekiew” Pan Mieczysław Pietrzak powiedział kilka słów o sobie, jego dotychczasowej pracy i osiągnięciach w Cukrowni „Chybie” gdzie sprawuje również stanowisko Prezesa Cukrowni. Przedstawił plan rozwoju Cukrowni „Cerekiew” w najbliższych latach zaznaczając, że cześć z nich już jest w realizacji jak przebudowa placu buraczanego i wag do skupu. Zapewnił również Plantatorów, iż do rozpoczęcia Kompanii 2006/2007 wszystko będzie gotowe.

 Jako ostatni zabrał głos dyr ds. surowcowych Cukrowni „Cerekiew” Pan Jan Jelonek. Podziękował on ustępującemu zarządowi za współpracę. Wspomniał również, że nie zawsze było miło i kolorowo ale jest bardzo zadowolony z tej współpracy i ma nadzieję, iż z nowym Zarządem współpraca ta również będzie układać się dobrze, dla dobra i Plantatorów

i Cukrowni. Następnie przedstawił plantatorom plan trwania Kampanii 2006/2007, zaznaczając że będzie on trochę elastyczny pod względem odbioru wysłodków z Cukrowni. Możliwe jest iż plantatorzy będą mogli sami odbierać buraki z Cukrowni.

 Następnie Pan Jerzy Kościelny poinformował zebranych, że Zarząd Związku ukonstytuował się następująco:

 Zarząd Związku:

1. Kościelny Jerzy                            – Prezes

2. Nozdryn – Płotnicki Kazimierz        – za-c prezesa

3. Żebrowski Andrzej                        – członek

4. Damboń Rafał                              – członek

5. Ksoll Norbert                                – członek

6. Niechcioł Krystian                         – członek

7. Zaborowski Ryszard                      – członek

 Zwrócił się również do Komisji Rewizyjnej o podanie, kto został jej przewodniczącym. Pan Kazimierz Napiórkowski poinformował, że to on został przewodniczącym Komisji a Pan Edward Kurzela i Jerzy Krajczy członkami Komisji.

 Ad. 14

Ustępujący Zarząd przedstawił projekt uchwały dotyczący dokonania zmian w umowie kontraktacyjnej na lata 2006, 2007, 2008 oraz 2009. Projekt ten wnosi o dokonanie zmiany

w § 8 ust.1 wymienionej wyżej umowy poprzez zastąpienie cyfry 0,5% cyfrą 0,3%,

gdyż zgodnie ze statutem składka plantatorska pobierana jest w wysokości 0,3%.

 Delegaci w jawnym głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie dokonania zmiany

w umowie kontraktacyjnej.

 Pan Kazimierz Napiórkowski wystąpił z wnioskiem, by Cukrownia na koniec każdej kampanii robiła ze Związek Plantatorów Buraka Cukrowego szczegółowe rozliczenie

z kosztów kampanii i przerobu buraków.

Wniosek został przyjęty przez delegatów jednogłośnie.

 Ad. 15

Ponieważ nie zgłoszono więcej wniosków ani nie było więcej pytań Przewodniczący Jerzy Kościelny podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo a następnie zamknął Walny Zjazd Delegatów Sprawozdawczo Wyborczy.