Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na przycisk Zamknij poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

PROTOKÓŁ

Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”, który

odbył się w dniu 29 maja 2014  roku w I terminie

 

 

W dniu 29 maja 2014  roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”. Walny Zjazd odbył się w pierwszym terminie. Na zebraniu uczestniczyło 36 z 46 zaproszonych Delegatów.

 

Porządek obrad Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów:

 

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew - przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

               - Podanie kandydatów

               - Głosowanie /jawne lub tajne/

               - Podjęcie uchwały

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

               - Podanie kandydatów

               - Głosowanie /jawne lub tajne/

               - Podjęcie uchwały

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

               - Podanie kandydatów

               - Głosowanie /jawne lub tajne/

               - Podjęcie uchwały

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego przez

Komisje Skrutacyjną

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 4 lata działalności.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2013 rok

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

               - Glosowanie /jawne/

               - Podjęcie uchwał

 

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

               - Glosowanie /jawne/

               - Podjęcie uchwały

11. Wybór zarządu

               - Podanie kandydatów

               - Głosowanie /jawne lub tajne/

               - Podjęcie uchwały

12. Wybór Komisji Rewizyjnej

               - Podanie kandydatów

               - Głosowanie /jawne lub tajne/

               - Podjęcie uchwały

13. Dyskusja

14. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał

               - przedstawienie wniosków

               - Głosowanie /jawne lub tajne/              

- podjęcie uchwał

15. Zakończenie obrad

 

 

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości..

 

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

 

Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował by delegaci zaproponowali kandydata na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by przewodniczącym był pan Jerzy Kościelny i by głosowanie w tej sprawie było jawne.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze przewodniczącego posiedzenia Pana Jerzego Kościelnego. (Uchwala nr 1. )

Glosowanie - głosowało 36 delegatów : „za” – 36 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

  

Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury: Alfred Cichoń, Adrian Schmidtko, Marek Kmoch, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

(Uchwała nr 2.)

Glosowanie- głosowało 36 delegatów :  „za” – 36 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury: Bernard Gnilka, Krystian Niechcioł, Robert Kauczor, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków. (Uchwała nr 3)

Glosowanie – głosowało 36 delegatów: „za” – 36 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 

Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Alfred Cichoń – przewodniczący, Adrian Schimidtko oraz Marek Kmoch członkowie.

Stwierdziła prawomocność obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego

Delegatów. Zgodnie z & 15 ust.3 statutu Związku Walny Zjazd  jak i  gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności  50% ogólnej liczby członków.   W razie braku qworum Zjazd i zebrania gminne odbywają się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu.

W czasie rozpoczęcia zjazdu obecnych delegatów było 36 na 46, Komisja Skrutacyjna stwierdza prawomocność Wlanego Zjazdu Delegatów Sprawozdawczo - Wyborczego.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o stwierdzeniu prawomocności obrad

Walnego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów .

Glosowanie – głosowało 36 delegatów: „za” – 36 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów.

 

Ad.7

Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 4 lata działalności.

W 2010 roku Zarząd odbył 5 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

- Przebieg Kampanii Buraczanej 2009/2010

- Szkolenia Plantatorów – udział w szkoleniach

- Pomoc Plantatorom w czasie powodzi

- Zapoznanie się z Umową Kontraktacyjną

- Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnikom

- Przygotowania do kampanii 20010/2011

- Negocjacje w sprawie nasion

- Sprawy Plantatorów

 

- Kontrola w czasie kampanii na placu

- Kontrola w laboratorium w Strzelinie

- Zmiana przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej

- Wybory w Krajowym Związku

 

W 2011 roku Zarząd odbył 8 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

 

- Zapoznanie się z karami i wnioskowanie do Cukrowni o odstąpienie od kar

-  Szkolenia Plantatorów – udział w szkoleniach

- Zapoznanie się z Umową Kontraktacyjną

- Negocjacje cen za środki chemiczne

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

- Sprawy Plantatorów

- Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie i do materiału siewnego rolnikom

- Spotkanie z przedstawicielami doczyszczarek i omówienie problemów w czasie kampanii

- Kontrola w czasie kampanii na placu

- Kontrola w laboratorium w Strzelinie

 

 

W 2012 roku Zarząd odbył 7 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

 

- Zapoznanie się z karami i wnioskowanie do Cukrowni o odstąpienie od kar

-  Szkolenia Plantatorów – udział w szkoleniach

- Nowy dyrektor Naczelny Zakładu Produkcyjnego Cukrownia Cerekiew Tomasz Kostrzewa

­- Zapoznanie się z przebiegiem zeszłorocznej kampanii

- Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnikom

- Zapoznanie się z Umową Kontraktacyjną

- Spotkanie z przedstawicielami doczysczarek i omówienie problemów w czasie kampanii

- Wnioski Delegatów  

- Kontrola w czasie kampanii na placu

- Kontrola w laboratorium w Strzelinie

 

 

W 2013 roku Zarząd odbył 4 posiedzenia. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

 

- Zapoznanie się z przebiegiem zeszłorocznej kampanii

- Szklenie Plantatorów

- Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnikom oraz wniosków o dopłaty do materiału siewnego

- Zapoznanie się z karami i wnioskowanie do Cukrowni o odstąpienie od kar

- Dołączenie do Grupy Plantator związku z Wielunia

- Wyjazd na Ukraine

- Wyjazd od KHBC

- Przygotowanie do kampanii

- Kontrola w czasie kampanii na placu

- Kontrola w laboratorium w Strzelinie

 

 

Ad. 8

Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2013 rok

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Edward Kurzela przedstawił raport Finansowy

z działalności Związku za 2013 rok.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

 

Ad. 9

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” za

2013 rok a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku

za 2013 rok. (uchwała nr 4)

Delegaci w głosowaniu jawnym 36 głosami „za” podjęli uchwałę.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 

Ad. 10

Komisji Rewizyjnej Pan Edward Kurzela przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. (uchwała nr 5)

Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 

Ad. 11 i 12

Po udzieleniu absolutorium przyszedł czas na wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, przewodniczący posiedzenie prosi o podanie najpierw kandydatur do Zarządu. Informuje przy tym, iż Zarząd może składać się z 12 osób, ale w tym są 2 miejsca przeznaczone dla przedstawicieli dzierżawców, którzy spośród siebie wybierają osoby do reprezentacji. Na dzisiejszym spotkaniu jest tylko kilku przedstawicieli dzierżawców, więc zdecydują oni sami i po wyborach przedstawią nam swoich kandydatów do Zarządu.

 

Proszę o podanie kandydatur do Zarządu:

- Rafał Damboń

- Jerzy Kościelny

- Tomasz Wielgan

- Jerzy Krajczy

- Józef Damboń

- Józef Szynol

- Andrzej Żebrowski

- Alfons Joszko

- Ewald Kamrad

 

/ wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu Związku/

 

Kandydaci do Zarządu zostali wybrani, następnie podane zostały kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

- Edward Kurzela

- Gerard Raubal

- Rajmund Wochnik

Kandydaci Dzierżawców:

Pan Władysław Podłowski oraz Pan Kazimierz Napiórkowski wydelegowani zostali do Zarządu.

 

Przewodniczący Walnego Zjazdu wraz z Delegatami ustala, iż głosowanie do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w sposób jawny. Wymienienie przez Przewodniczącego proponowanych Delegatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W głosowaniu jawnym Delegaci jednogłośnie zatwierdzają wszystkich proponowanych kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Po ogłoszeniu wyników poprosił by wybrani delegaci do Zarządu wybrali ze swojego grona Prezydium a Komisja Rewizyjna Przewodniczącego spośród siebie.

 

Po krótkiej przerwie.

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował o powrocie

Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zebranie. Odczytanie składu Zarządu:

1.     Jerzy Kościelny – Prezes

2.     Władysław Podłowski – Zastępca Prezesa

3.     Kazimierz Napiórkowski – Członek

4.     Rafał Damboń – Członek

5.     Ewald Kamrad - Członek

6.     Tomasz Wielgan – Członek

7.     Jerzy Krajczy – Członek

8.     Józef Damboń – Członek

9.     Józef Szynol – Członek

10.  Andrzej Żebrowski – Członek

11.  Alfons Joszko - Członek

 

Odczytanie składu Komisji Rewizyjnej:

1.     Edward Kurzela  – Przewodniczący

2.     Gerard Raubal – Członek

3.     Rajmund Wochnik - Członek

 

Zatwierdzenie uchwała wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. (uchwała nr 6 i 7)

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 

 

Ad. 13

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował Delegatów, iż przed przejściem do otwartej dyskusji udzieli głosu zaproszonym gościa, a następnie przejdziemy do pytań.

Na prośbę Przewodniczącego Jerzego Kościelnego głos zabrali zaproszeni goście.

Oddanie głosu Dyrektorowi Surowcowemu Sudzcuker Mariuszowi Pawełkowi.

            Mamy 21 Związków ale Cerekiew pod względem limitu jest największym. Do Waszego Związku należy 914 Plantatorów. Nasza współpraca jest na dobrym poziomie, pewnie dlatego że macie multi prezesa. Trzeba wspomnieć, że do uzwiązkowienia samo nie doszło to z waszej inicjatywy i pracy powstały Związki.

Jeśli chodzi o aktualny rok to kontraktowaliśmy na bazie prawa do uprawy, nic nie pomniejszaliśmy. rejon wasz jest wyróżniający się ponieważ korzystacie z możliwości przekwalifikowania buraków o wiele częściej niż inni plantatorzy.

Buraki u nas w Koncernie zostały zasiane jako pierwsze, mamy piękną obsadę i można się spodziewać dobrych zbiorów.

Chce również powiedzieć trochę o rozliczeniach, dlaczego tych rozliczeń jest tak dużo, ponieważ otrzymacie pieniądze za kampanie 2004/2005 oraz 2005/2006.

Niestety niktórzy dostaną zwrot pieniędzy a inni będą musieli jeszcze zwrócić pieniądze do Cukrowni ponieważ nie wszyscy w tych latach kontraktowali rok po roku. Ale zostało uzgodnione odgórnie, że jeśli kwota będzie poniżej 10 zł nie będziemy wzywać do zapłaty.

Również warto wspomnieć iż jak co roku organizujemy dzień buraka w tym roku w Śmiłowie. Dodatkowo organizujemy imprezę międzynarodową BEETEUROP u Pana Konrada Pohla, spodziewamy się 10 tys. odwiedzających z różnych krajów, wstęp na impreze jest wolny.

 

Przewodniczący - podziękowanie Panu Mariuszowi Pawełkowi jeśli chodzi o pytania to dopiero po wystąpieniu przedstawicieli z KZPBC

 

Oddanie głosu dyrektorowi Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Panu Kazimierzowi Kobzie oraz Rafałowi Strachocie.

Kazimierz Kobza wraz z Rafałem Strachotą przedstawili prezentacje dotyczącą:

-  Rynku Cukru w Polsce,

- Rozporządzenie Ministra,

- Reforma Rynku Cukru,

- Płatność Cukrowa

- Dopłaty Bezpośrednie po 2017 roku

- Błędnie naliczona opłata produkcyjna

 

Po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez gości Przewodniczący zebrania zaproponował przejście do dyskusji i kierowania pytań do zaproszonych gości.

W czasie dyskusji Plantatorzy zadawali pytania przedstawicielom Zakładu Produkcyjnego „Cukrowni Cerekiew” jak i dyrektorowi Kazimierzowi Kobzie. Oto niektóre z nich:

 

Roman Solowski – nadal wystawiane przez Koncern faktury są trudne do zrozumienia, chciałbym by były one jeszcze bardziej uproszczone by było wiadomo co z czego sie bierze. Również czas oczekiwania na pieniądze po odstawieniu buraków do Cukrowni jest zbyt długi, chcemy by pieniądze były nam szybciej wypłacane. Również nie rozumiemy dlaczego nie ma u nas ripro do kontroli zanieczyszczenia, a nie ocenianie buraków na oko.

Praca laboratorium w Strzelinie dlaczego mamy tak zróżnicowany procent cukru w burakach jak są one z jednego pola.

Przedstawiciel Cukrowni Mariusz Pawełek – jeśli chodzi o rozliczenia to są one przygotowywane zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce. Rozliczenie określa umowa kontraktacyjna, która zakłada punkt po punkcie każdą wypłatę. Wiemy, że rozliczenie może być nieco skomplikowane, dlatego została powołana specjalna komisja, która najbardziej jak się dało przygotowała najprostsze rozliczenie dla Plantatorów. Faktur za rozliczenie teraz jest dużo ze względu na przekwalifikowanie buraków, ponieważ na wszystko trzeba wystawiać faktury. Ale po 2017 roku ten problem zniknie ponieważ nie będzie już buraków kwotowych i pozakwotowych a rozliczenie będzie o wiele prostsze.

 Jeśli mówimy o czasie wypłaty pieniędzy za dostarczone buraki to termin również jest zawarty w umowie. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje pieniędzy dużo szybciej należy złożyć pismo do Cukrowni w tej sprawie, nie robimy problemów z wcześniejszymi wypłatami należności.

Jeśli chodzi o Ripro to nie pamiętam, kiedy było ono na Cukrowni ale niestety nie będzie ono montowane na Cukrowni i na pewno nie wróci.

Przedstawiciel Cukrowni Krzysztof Sadura - zdajemy sobie sprawę, że rozliczenia nie są proste. Ale możemy zorganizować szkolenie dla Plantatorów z rozliczenia by wytłumaczyć jak należy czytać faktury. W tamtym roku Zarząd również wziął udział w takim szkoleniu.

Przewodniczący Jerzy Kościelny - odpowiem co do pracy w laboratorium w tamtym roku z Panem Tadeuszem Koziołem jeździłem na częste kontrole w Laboratorium by ustalić skąd biorą się takie zróżnicowania w wysokości cukru. Głównym powodem przyczyniającym się do tego zróżnicowania jest złe przygotowanie buraków w czasie pobierania próby na cukier.

Na Cukrowni znajduję sie tylko jedna osoba na tym stanowisku a powinny być przynajmniej dwie. Jak również myjka myjąca buraki ma za niskie ciśnienie bo nie usuwa całkowicie ziemi z buraków. Składaliśmy już do Komisji Porozumiewawczej pisma by został utworzony stół sortujący buraki w Strzelinie.

 

Plantator Kazimierz Ułan – ranking Cukrowni w dziedzinie ceny za buraki, tak jak nam przedstawili przedstawiciele KZPBC to jesteśmy na przedostatnim miejscu, chcemy by została podniesiona cena za buraki.

Druga sprawa to kto jest odpowiedzialny za doczyszczarki w czasie kampanii, ich praca na początku jest dobra ale po kilkudziesięciu dniach kampanii zostaje wiele do życzenia, zaczynają niszczyć buraki i zostawiają na pryzmie spore ich ilości. Praca operatora i jego słownictwo w stosunku do nas też daje wiele do życzenia. Chcemy by w czasie kampanii były przeprowadzane kontrole na doczyszczarkach.

Przedstawiciel Cukrowni Mariusz Pawełek  - jeśli chodzi o doczyszczarki to my sie poczuwamy do obowiązku by pracowały prawidłowo. Faktycznie w suchym okresie zdarzało sie że buraki były zwiędnięte i sie łamały ale to powinno sie zdarzać sporadycznie, jeśli natomiast nadal są problemy należy to zgłosić do Cukrowni.

Przed każdą kampanią firmy oferujące usługi doczyszczania muszą nam pokazać faktury za przeprowadzone remonty. Zdajemy sobie sprawę, że remonty nie są tanią rzeczą ale jak chcą dla nas pracować to muszą mieć sprawne maszyny.

Wiem, że w waszym rejonie większość firm będzie miała w tym roku nowo zakupione doczyszczarki. Więc nie powinno być zbytnich problemów, jednak jakby wystąpiły to należy to niezwłocznie zgłosić do waszego inspektora lub dyrektora surowcowego.

 

KZPBC Kazimierz Kobza -  przysłuchując się wam stwierdzam, że każdy z Plantatorów ma rację, ponieważ system odbioru w Sudzucker jest inny niż w Krajowej Spółce. Już sam fakt że zanieczyszczenie ocenia się na oko przy takiej ilości przerobu jest nie do przyjęcia, ta forma oceny buraków powinna być zniesiona. Powinno zostać zamontowane ripro.

Natomiast jeśli chodzi o rozliczenie to jest ono dość skomplikowane i tylko tyle mogę powiedzieć w innych koncernach również jest podobnie.

System pobierania prób na cukier, niestety ta jedna osoba nie jest w stanie przygotować odpowiednio tych buraków. Jeśli zostanie postawiony stół sortujący w Laboratorium w Strzelinie to nie powinno już być problemu z dużym zróżnicowaniem procentu cukru w burakach.

 

Plantator  Bernard Gnilka – kwestia ceny za buraki chcemy by była ona większa.

Mam pytanie do Dyrektora Pawełka na zachodzie są inne normy ogłowienia buraków, tam są obijane tylko liście z główek buraków i nie mają z tego powodu wysokiego procentu zanieczyszczenia, czy u nas też sie przyjmie taki sposób ogławiania buraków.

Przedstawiciel Cukrowni Mariusz Pawełek - trudno powiedzieć na razie przyglądamy się temu sposobowi ogławiania buraków. W niektórych krajach zaczyna to funkcjonować ponieważ plon od razu podskakuje, ale jest to gównie stosowane w strefie klimatu ciepłego i im sie to opłaca. Jednak trzeba pamiętać, że oni nie przechowują buraków tak długo na pryzmach jak my, należy się zastanowić co się będzie działo z tymi burakami w czasie leżenia na pryzmie jakie tam będą zachodzić procesy.

Na razie będziemy się przyglądać temu, oczywiście jeśli po doświadczeniach okaże się, że się u nas sprawdza to również zaczniemy to stosować.

 

 

Ad. 14

Po krótkiej dyskusji Delegatów z zaproszonymi gośćmi przyszedł czas na wnioski. Delegaci złożyli wnioski:

·         Prostsze rozliczenia za buraki

·         Wyższa podstawowa cena za buraki

·         Kontrole na doczyszczarkach w czasie trwania kampanii

 

 Ad. 15

Przewodniczący podziękował gościom o Delegatom za przybycie na zebranie, pogratulował nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, po czym zakończył obrady Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”.

 

 Współpraca

kzpbc

 

Plantator2017

 

 

 

 

Mapa

 

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone ZPBC Cerekiew.