Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

STATUT

ZWIĄZKU PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO

PRZY SÜDZUCKER POLSKA Z SIEDZIBĄ

 PRZY ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM „CUKROWNIA CERKIEW”
w CIĘŻKOWICACH

 

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064763

 

 1. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY ZWIĄZKU.

 §1

 1. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerkiew” w Ciężkowicach zwany dalej Związkiem jest niezależnym i samorządnym Związkiem rolników – Plantatorów buraka cukrowego i działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32 poz. 217 ze zm.).
 2. Terenem działania Związku jest obszar uprawy buraków cukrowych Zakładu Produkcyjnego Cukrownia Cerkiew w Ciężkowicach.
 3. Siedzibą władz Związku jest miejscowość – Ciężkowice.

 

 §2

 

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Związek używa pieczątki podłużnej z napisem:

 

ZPBC CERKIEW

47-260 Polska Cerkiew

 1. Fabryczna 13, tel. 507333072

NIP: 749-179-11-89 REG: 531365897

 

 §3

 

      Związek opiera swą działalność na:

 • pracy społecznej ogółu swoich członków,
 • pracy zawodowej własnej kadry etatowej – służby specjalistycznej.

 

 §4

 

 1. Związek zrzesza się w Krajowym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego z siedzibą w Warszawie.
 2. Związek może wraz z innymi zrzeszeniami Plantatorów Buraków Cukrowych tworzyć i być członkiem Związków Zrzeszeń Plantatorów Buraka Cukrowego.
 3. Związek może być członkiem innej organizacji rolniczej, społecznej i gospodarczej, krajowej i zagranicznej.

 

 1. CELE I ZADANIA ZWIĄZKU.

 

 §5

 

 1. Podstawowym celem Związku jest reprezentowanie interesów swoich członków i obrona ich praw.
 2. Związek reprezentuje interesy swoich członków wobec:
  • producenta cukru,
  • organów władzy i administracji państwowej,
  • innych jednostek naukowych, społecznych i gospodarczych działających na rzecz rolnictwa.

 

 §6

   Ponadto celem Związku jest:

 • tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi produkcji i wydajności buraka cukrowego oraz jakości uzyskanego surowca,
 • usprawnianie i ułatwianie pracy rolników – plantatorów poprzez stałe wprowadzenie postępu technicznego i biologicznego oraz nowoczesnych rozwiązań agrotechnicznych,
 • podejmowanie współpracy w zakresie wdrażania postępu agrotechnicznego i biologicznego z pokrewnymi związkami i organizacjami krajowymi oraz instytucjami i przedsiębiorstwami zagranicznymi.

 §7

Cele i zadania wynikające z postanowień § 5 i § 6 Związek realizuje przez:

 • udział w ustalaniu warunków kontrakcji, cen skupu i sprzedaży produktów rolnych i usług produkcyjnych dla rolnictwa,
 • sprawowanie kontroli w zakresie oceny jakości zbywanych produktów i prawidłowości rozliczeń za dostarczony surowiec,
 • kontrolę przestrzegania porozumienia branżowego i wszelkich uzgodnień zawartych z producentem cukru,
 • nadzór nad prawidłowym odbiorem surowca,
 • udział w opracowaniu przepisów prawnych regulujących zagadnienia kontraktacji, cen skupu, zasad odbioru surowca,
 • w przypadku prowadzenia przez jednostki wymienione w § 5 działalności niezgodnej z interesem plantatorów Związek podejmie akcje interwencyjne w imieniu swoich członków,
 • organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wycieczek, pokazów, wystaw, wdrażanie i upowszechnianie osiągnięć instytutów i placówek naukowych krajowych i zagranicznych.

 §8

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze handlowym, produkcyjnym i usługowym na potrzeby rolników – członków Związku.
 2. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd Związku.
 3. Zakres działalności gospodarczej oraz sposób zagospodarowania nadwyżki określi Zarząd Związku w formie uchwały.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 §9

 

 1. Członkiem Związku może być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna będąca plantatorem buraka cukrowego, która wnosi opłatę plantatorską.
 2. Członkostwo powstaje z chwilą podpisania umowy kontraktacyjnej, w której zawarte jest potwierdzenie przynależności do Związku lub poprzez złożenie deklaracji członkowskiej, w której plantator zobowiązuje się do wnoszenia opłaty plantatorskiej na rzecz Zawiązku.

 

 §10

 

 1. Członkiem honorowym może być osoba bądź instytucja, która w sposób szczególny wspomaga działalność Związku lub zasłużyła się dla rozwoju Związku.
 2. Tytuł honorowego członka nadaje Zarząd Związku lub Walny Zjazd Delegatów.
 3. Członek Honorowy ma prawo korzystać ze świadczeń i pomocy Związku oraz brać udział z głosem doradczym na zebraniach Zarządu i Walnym Zjeździe.
 4. Członek Honorowy jest zwolniony z opłat na rzecz Związku.

 

 §11

 

 1. Członek Związku ma prawo:
 • uczestniczyć w zebraniach Związku,
 • wybierać i być wybieranym do władz Związku,
 • wnioskować o kierunkach działalności Związku,
 • korzystać z pomocy organizacyjnej, prawnej i fachowej w sprawach dotyczących produkcji i zbytu buraka cukrowego,
 • korzystać ze środków i urządzeń pozostających w dyspozycji Związku.
 1. Członek Związku jest zobowiązany:
 • brać czynny udział w pracach związanych z realizacją zadań Związku,
 • stosować się do uchwał, postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów określających zadania Związku,
 • wnosić opłaty plantatorskie.

 §12

 

 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
 • dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi Związku,
 • nie zawarcia umowy kontraktacyjnej na dany rok gospodarczy;
 • wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Związku za niewywiązanie się z obowiązków statutowych, działanie na szkodę Związku lub postępowanie nie licujące z godnością członka.
 1. Wykluczenia ze Związku dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
 2. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów.

 

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

 

 §13

 1. Organami Związku są :
 • Walny Zjazd Delegatów,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja organów Związku trwa 4 lata. Członkowie organów Związku pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
 • ustania członkostwa w Związku,
 • rezygnacji z mandatu,
 • przerwy w uprawie buraków cukrowych (brak umowy kontraktacji),
 • rezygnacji całkowita z uprawy buraków cukrowych.
 1. Mandat członka organu nie wygasa w przypadku rodzinnego przekazania gospodarstwa na jego pisemny wniosek do Zarządu i trwa do końca kadencji.

 

 §14 

Związek działa zgodnie ze statutem uchwalonym przez Walny Zjazd Delegatów.

 

 §15

 

 1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Zjazdem, jest najwyższym organem Związku.
 2. Zjazd może być zwyczajny (sprawozdawczo – wyborczy) i nadzwyczajny.

 

 §16

 

Zjazd zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd raz na cztery lata.

 

 §17

 

 1. Zjazd nadzwyczajny może zostać zwołany na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 członków Związku.
 2. Zjazd nadzwyczajny winien być zwołany w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia pisemnego i umotywowanego wniosku.
 3. Zjazd nadzwyczajny rozpatruje sprawy, dla których został zwołany.

 

 §18

 

 1. W Zjeździe biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – delegaci wybierani na szczeblu gmin,
 • z głosem doradczym – członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 1. Delegaci Związku wybierani są co 4 lata na szczeblu gminnym podczas rejonowych zebrań wyborczych delegatów odbywających się przed Zjazdem zwyczajnym (sprawozdawczo-wyborczym).
 2. Regulamin wyborów, rejony wyborcze oraz liczby delegatów wybieranych na poszczególnych rejonowych zebraniach wyborczych ustala Zarząd na 4 tygodnie przed terminem rejonowych zebrań wyborczych.
 3. Rejonowe zebrania wyborcze delegatów dla swojej ważności wymagają obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Związku zwołanych na dane zebranie. W razie braku quorum, zebrania są przeprowadzane w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych Plantatorów Związku.
 4. W okresie gdy nie można przeprowadzić wyborów poprzez zebrania gminne, uruchomiany będzie system zastępczy, który polega na internetowym samodzielnym zgłoszeniu się kandydatów poprzez przygotowanie odpowiednio zabezpieczonej strony internetowej.
  • W przypadku braku kandydatów wybory zostaną przesunięte do czasu możliwości zorganizowania zebrań z Plantatorami,
  • W przypadku zbyt dużej ilości kandydatów z poszczególnych gmin, zostanie uruchomione internetowe głosowanie w danej gminie.
 5. Mandat delegata nie wygasa w przypadku rodzinnego przekazania gospodarstwa do końca kadencji.

 

 §19

 

 1. O terminie Zjazdu Zarząd powinien powiadomić delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu. W zawiadomieniu o Zjeździe powinien być podany porządek obrad.
 2. Obrady Zjazdu odbywają się zgodnie z regulaminem uchwalonym każdorazowo przez Zjazd. Projekt regulaminu przygotowuje Zarząd.
 3. Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej połowy delegatów.
 4. W przypadku braku wymaganej liczby delegatów następny Zjazd może podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę delegatów. Termin drugiego zjazdu może być wyznaczony w tym samym dniu o godzinę później, co powinno być zaznaczone w zaproszeniu na Zjazd.

 

 §20

 

Do zadań Zjazdu należy :

 • uchwalanie Statutu Związku i jego zmian,
 • określanie kierunków działania Związku,
 • uchwalanie regulaminów działania organów organizacyjnych Związku,
 • ocena działalności Związku i jego organów,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • nadawanie tytułu honorowego członka Związku,
 • podejmowanie uchwał o likwidacji Związku.

 

§21

 

 1. Zarząd Związku prowadzi sprawy Związku i reprezentuje Związek.
 2. Zarząd Związku składa się od 3 do 12 członków.
 3. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw Związku i jego reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Związku, niezastrzeżonych przepisami ustawy lub postanowieniami niniejszego statutu na rzecz innego organu.
 4. Członkowie wybierają ze swojego grona Prezydium składające się z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 8. Posiedzenia Zarządu są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków.
 9. Posiedzenia Zarządu są protokółowane i protokoły są przyjmowana na następnym posiedzeniu.

 

§22

 

Do zadań Zarządu Związku należy w szczególności:

 • sporządzenie i podpisywanie sprawozdań finansowych,
 • realizowanie uchwał Zjazdu,
 • zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zjazdu,
 • określanie regulaminu wyborów, rejonów wyborczych oraz liczby delegatów wybieranych na poszczególnych rejonowych zebraniach wyborczych,
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych Związku,
 • zarządzanie majątkiem Związku, nabywanie i zbywanie praw własności,
 • ustalanie wysokości diety dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz na Walny Zjazd Delegatów,
 • zatrudnianie odpowiedniej kadry etatowej,
 • podejmowanie decyzji o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej oraz określeniu jej zakresu,
 • nadawanie tytułu honorowego członka Związku,
 • desygnowanie swoich przedstawicieli do prac w komisjach i innych  organach zajmujących się sprawami plantatorskimi,
 • wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

§23

 

Do składania oświadczeń w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu wraz z jednym członkiem zarządu.

 

§24

 

 1. Prezydium Zarządu realizuje powierzone mu zadania będące w kompetencji Zarządu Związku, w tym celu angażuje kierownika biura i pracowników etatowych.
 2. Członkowie Prezydium mogą podejmować indywidualne czynności

w ramach określonych przez Zarząd Związku.

 

§25

 

Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu i pracą Prezydium Zarządu oraz przedkłada Zarządowi do akceptacji sprawozdania i wnioski.

 

§26

 1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem kontrolnym Związku i składa się z trzech członków.
 2. Członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
 3. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku.
 4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§27

 

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 • kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, rzeczowej, gospodarczej i finansowej Związku,
 • składanie Zarządowi i Walnemu Zjazdowi sprawozdań z kontroli działalności,
 • przedkładanie Walnemu Zjazdowi wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

 

 1. FUNDUSZE ZWIĄZKU 

§28

 1. Opłata plantatorska uiszczana przez plantatora wynosi 0,5% ale nie więcej niż 2 500,- złotych, należności za dostarczone przez plantatora w danym roku buraki cukrowe.
 2. Wysokość opłaty plantatorskiej jest obliczana corocznie w odniesieniu do obowiązującej ceny buraków cukrowych.

 

§29

 

 1. Fundusze i majątek Związku powstają z opłat plantatorskich, odpisów, darowizn i dywidend, z działalności gospodarczej, o ile Związek ją prowadzi oraz z innych źródeł.
 2. Środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym Związku.

 

VII. CZŁONKOSTWO W INNYCH INSTYTUCJACH

 

§30

 

 1. Zarząd Związku decyduje o przynależności i członkostwie Związku w innych instytucjach i organizacjach.
 2. Związek może również należeć do innych instytucji i organizacji nie związanych bezpośrednio z uprawą buraków cukrowych, jednakże prowadzących działalność wspomagającą pracę Związku.
 3. Deklarację przynależności Związku do innej instytucji lub organizacji podpisuje Prezes w imieniu całego Zarządu.
 4. Opłaty członkowskie będą opłacane zgodnie z podpisaną deklaracją przynależności.

 

VIII. PRZEPISY OGÓLNE

 

§31

 

Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§32

 

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością głosów w obecności co najmniej 1/2 delegatów.
 2. Propozycja zmian w statucie Związku wymaga uprzedniego umieszczenia w porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§33

 1. Zarząd Związku realizuje swoje zadania przy pomocy Biura.
 2. Bieżącą pracą biura kieruje Kierownik Biura, który w ramach upoważnienia Zarządu może podejmować decyzje wynikające ze stosunku pracy z pracownikami Związku.
 3. Wysokość wynagrodzenie określa Prezydium Zarządu.

 

§34

 

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.
 2. Ostatni Walny Zjazd Delegatów powołuje Komisję Likwidacyjną.

 

Nowy Statut uchwalił Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów

dnia 2 października 2022 roku

 

 

 

                                     

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.