Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

                                            

                 Z 26.02.1997r.

 

S T A T U T

 

Z W I Ą Z K U     P L A N T A T O R Ó W

BURAKA CUKROWEGO   przy   CUKROWNI CEREKIEW

 

 1. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA  I CHARAKTER PRAWNY  ZWIĄZKU

 

& 1

 

 1. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” zwany dalej Związkiem jest niezależnym i samorządnym Związkiem rolników – plantator buraka cukrowego i działa na podstawie ustawy z dnia 8.X.1962 / Dz.U. Nr 32 poz. 217. 
 2. Terenem działania Związku jest obszar zakładu w Ciężkowicach.
 3. Siedzibą władz Związku jest miejscowość Ciężkowice.

 

& 2

 

Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o
  społeczno – zawodowych  organizacjach rolników. 

 1. Związek używa pieczątki podłużnej z napisem:

 

 • ZPBC .CEREKIEW

47 – 260 Polska Cerekiew

 1. Fabryczna 13, tel. 077/487 53 52

NIP: 749-179-11-89 REG: 531365897

 

& 3

               

 1. Związek opiera swoją działalność na
 1. a)  pracy społecznej ogółu swoich członków,

b )  pracy etatowej własnej służby specjalistycznej.

 

& 4

 

 1. Związek zrzesza się w Krajowym Związku Plantatorów Roślin Okopowych zwanym w dalszej części statutu Krajowym Związkiem, którego siedzibą jest miasto Warszawa.    
 2. Związek może być członkiem innej organizacji rolniczej, społecznej i gospodarczej, krajowej i zagranicznej. 
 3. Związek może być członkiem Związku Zrzeszeń Plantatorów Roślin Okopowych. • CELE  I  ZADANIA  ZWIĄZKU 

 

& 5

 

 1. Podstawowym celem Związku jest reprezentowanie interesów swoich członków i obrona ich praw.
 2. Związek reprezentuje interesy swoich członków wobec : 
 • Cukrowni Cerekiew,
 • innych instytucji kontraktujących i skupujących produkty rolne, 
 • organów władzy i administracji państwowej,
 • innych jednostek naukowych, społecznych i gospodarczych działających na rzecz rolnictwa. 

 

& 6

 

Związek jest reprezentantem wszystkich Plantatorów buraków cukrowych wobec Cukrowni Cerekiew , jej organu założycielskiego oraz organów władzy i administracji państwowej w przypadku jej przekształceń własnościowych.

 

& 7

 

Ponadto celem Związku jest :

– tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi produkcji i wydajności roślin okopowych oraz jakości uzyskanego surowca,

– usprawnianie i ułatwianie pracy rolników  – plantatorów poprzez stałe wprowadzenie postępu technicznego i biologicznego oraz nowoczesnych rozwiązań agrotechnicznych,

– udzielenie rolnikom – plantatorom wszechstronnej pomocy w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków i potrzeb inwestycyjnych związanych z produkcją roślin okopowych,

– podejmowanie współpracy w zakresie wdrażania postępu agrotechnicznego i biologicznego z pokrewni Związkami i organizacjami zagranicznymi oraz instytucjami i przedsiębiorstwami zagranicznymi. 

 

& 8

 

Cele i zadania wynikające z postanowień & 5 Związek realizuje przez :

 1. sprawowanie kontroli w zakresie oceny jakości zbywanych produktów i prawidłowości rozliczeń za dostarczony surowiec,
 2. nadzór nad prawidłową organizacją i wyposażeniem terenowej sieci punktów skupu oraz ustaleniem sposobu odbioru surowca,
 3. udział w opracowaniu przepisów prawnych regulujących zagadnienia kontraktacji, cen skupu, zasad odbioru surowca, 
 4. ustalenie rejonów kontraktacji,
 5. w przypadku prowadzenia przez jednostki wymienione w & 5 ust. 2 działalności     niezgodnej z interesem plantatorów Związku podejmie akcje interwencyjne w imieniu swoich członków. 

    Rodzaj akcji interwencyjnej ustali zebranie mężów zaufania. 

 

& 9

 

Cele i zadania wynikające z postanowień & 6 Związek realizuje przez :

 1. udział wraz z Cukrownią Cerekiew, jej organem założycielskim, organami władzy     i administracji państwowej w opracowaniu przepisów i postanowień w sprawie przekształceń własnościowych,
 2. współpracę z pokrewnymi Związkami zagranicznymi w zakresie wykorzystania ich doświadczeń w sprawach przekształceń własnościowych.

 

& 10

 

Cele i zadania wynikające z postanowień & 7 Związek realizuje przez :

 1. organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wycieczek, pokazów, wystaw,   wdrażanie i upowszechnianie osiągnięć instytutów i placówek naukowych krajowych i zagranicznych,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej dla swoich członków w zakresie:
 1. zabezpieczenie plantatorów – członków Związku w środki produkcji przez zaopatrzenie plantatorów w nasiona kwalifikowane, wdrożenie i kontraktację ,
 2. umożliwienie nabycia środków ochrony roślin, herbicydów oraz sprzętu specjalistycznego, maszyn i narzędzi rolniczych
 3. fundusze uzyskane z tytułu marży zostaną przeznaczone na działalność statutową Związku, które w drodze uchwały określi Zarząd Związku. 

 

III.  CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA   I  OBOWIĄZKI

 

& 11

 

 1. Członkiem Związku mogą być rolnicy oraz inne pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące uprawę Buraka Cukrowego.
 2. Członkiem wspierającym może być jednostka gospodarcza – producent buraków cukrowych.
 3. Członkiem honorowym może być osoba bądź instytucja, która w sposób szczególny wspomaga działalność Związku lub zasłużyła się w rozwoju Buraka Cukrowego.   Tytuł honorowego członka nadaje Walny Zjazd Delegatów.
 4. Członkowie związku organizują się w ramach sołectwa.
 5. Członkostwo powstaje z chwilą podpisania umowy kontraktacyjnej.
 6. Członkiem wspierającym zostaje jednostka gospodarcza z chwilą podpisania deklaracji członka wspierającego.

 

& 12

 

 1. Członek Związku ma prawo :
 • korzystać z pomocy interwencyjnej Związku w przypadku naruszenia jego praw przez organy władzy i administracji lub instytucji i organizacji obsługi rolnictwa i wsi,
 • uczestniczyć w zebraniach Związku,
 • wybierać i być wybieranym do władz związku,
 • wnioskować o kierunkach działalności,
 • korzystać z pomocy organizacyjnej, prawnej i fachowej w sprawach dotyczących produkcji i zbytu buraka cukrowego,
 • korzystać ze środków i urządzeń pozostających w dyspozycji Związku.

 

 1. Członek związku jest   zobowiązany :
 • brać czynny udział w pracach związanych z realizacją zadań,
 •  stosować się do uchwał, postanowień statutu, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów określających zadania Związku,
 • wnosić opłaty członkowskie.

 

 1. Członek wspierający działania w Związku poprzez swojego przedstawiciela, ma wszelkie prawa członka za wyjątkiem prawa wyborczego i powinien wspierać Związek organizacyjnie oraz  materialnie.

 

& 13

 

 1. Członek Związku traci prawa członkowskie na skutek :
 • dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi Związku,
 • wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Związku za :

nie wywiązanie się z obowiązków statutowych, działania na szkodę Związku lub w razie postępowania nie licującego z godnością członka.

 1. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Zjazdu Delegatów.


 1. STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  ZWIĄZKU

 

& 14

 

 1. Organami Związku są :
 • Walny Zjazd Delegatów,
 • Zarząd Związku,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja organów Związku trwa cztery lata.

Członkowie organów Związku pełnią swoje funkcje społecznie. 

 1. Przedstawiciel członka wspierającego może występować w organach Związku z  głosem doradczym.
 2. Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku :
 • ustalenia członkostwa w Związku,
 • rezygnacji z mandatu,
 • odwołanie 

odwołanie może nastąpić w przypadku nie wypełnienia obowiązków, naruszenia praw, postanowień statutu i uchwał Związku, odwołanie następuje w drodze uchwały organu, którego jest się członkiem.

Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu.

 

& 15

 

 1. Walny zjazd Delegatów zwany w dalszym ciągu statutu Walnym Zjazdem jest najwyższym organem Związku.
 2. Walny Zjazd jest zwoływany co cztery lata jako Walny Zjazd sprawozdawczo – wyborczy lub w terminie 3 tygodni od założenia wniosku przez Zarząd Związku lub komisję Rewizyjną jako Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów .

     Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany także na wniosek 1/3 członków Związku.

     Zjazd Nadzwyczajny winien być zwołany w ciągu 3 tygodni od chwili złożenia wniosku do Zarządu. 

 1. W Walnym zjeździe biorą udział:
 • z prawem głosu decydującego delegaci wybierani na szczeblu gmin wg klucza 1 delegat na 30 pełnych członków Związku. 

Walny Zjazd jak i gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności 50% ogólnej liczbie członków. W razie braku quorum, Zjazd i zebranie gminne odbywają się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na ilość obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu. Wówczas Zjazd i zebranie gminne są prawomocne.

 • przedstawiciele członków wspierających.

Delegaci powinni być powiadomieni o terminie Zjazdu przynajmniej na dwa tygodnie przed Zjazdem.

 

& 16

 

           Do zadań Walnego Zjazdu należy:

 • uchwalenie zmian statutu,
 • uchwalenie kierunków działania Związku,
 • uchwalenie regulaminów działania organów organizacyjnych Związku,
 • ocena działalności Związku i jego organów,
 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na zjazd krajowy,
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu Związku do innych organizacji rolniczych, społecznych lub gospodarczych,
 • uchwalenie nabycia i zbycia praw majątkowych.

 

& 17

 

 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczym, kieruje bieżącą działalnością  zgodnie z 

      Statutem i Regulaminem uchwalonym przez Walny Zjazd Delegatów.

 1. Zarząd Związku składa się 7 / siedmiu / do 12 / dziewięciu / członków i dwóch zastępców.

Członkowie ze swojego grona wybierają Prezydium w składzie: Prezes, dwóch V-ce Prezesów , Sekretarz, Skarbnik. 

 1. Posiedzenia  Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w Roku.

 

& 18

 

Do zadań zarządu Związku należy: 

 • reprezentowanie Związku i interesów jego członków na zewnątrz,
 • kierowanie bieżącą działalnością Związku zgodnie z statutem i uchwałami Walnego Zjazdu,
 • zwołanie Walnym i Nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów,
 • opracowanie planów rzeczowo – finansowych Związku,
 • zarządzanie majątkiem, nabywanie i zbywanie praw własności,
 • kierowanie pracami Prezydium Zarządu,
 • dokonywanie zmian w statucie wynikających z wymogów rejestracyjnych władz sądowych,
 • uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz opłat produkcyjnych na rzecz Związku.& 19

 

 1. Prezydium Zarządu realizuje powierzone mu zadania będąca w kompetencji  Zarządu Związku w tym angażuje kierownika biura i pracowników etatowych.
 2. Członkowie Prezydium mogą podejmować indywidualne czynności w ramach określonych przez Zarząd Związku.

 

& 20

 

 1. Prezes Zarządu Kieruje pracą Zarządu, reprezentuje z urzędu Związek wobec władz, Instytucji i osób trzecich  w zakresie działalności statutowej oraz przekłada Zarządowi sprawozdanie i wnioski do akceptacji.

 

& 21

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców.
 2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący co najmniej dwa razy w roku.

 

&22

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności statutowej, rzeczowej, gospodarczej i finansowej Związku,
 • składanie Zarządowi i Walnemu Zjazdowi sprawozdań z kontroli działalności,
 • przedkładanie Walnemu Zjazdowi wniosku o absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku,
 • składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

 

 1. FUNDUSZE ZWIĄZKU 

 

& 23 

 

 1. Fundusze i majątek Związku powstają:
 • z opłat członkowskich w wysokości 0,5% wartości dostarczonych buraków nie więcej niż 2 500,- złotych,
 • z odpisów, dywidend i darowizny,
 • z działalności gospodarczej,
 • z innych  źródeł.

 

 1. Fundusze gromadzone są na koncie Zarządu Związku:
 • z uzyskanej kwoty opłat członkowskich Związek przekazuje na rzecz Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych odpis ustalony przez Zjazd Krajowy Delegatów po zatwierdzeniu przez Zarząd Związku.

 

 1.   Związek posiada własny majątek ruchomy i nieruchomy, który może nabywać, zbywać i obciążać zobowiązaniami.

 

 1. PRZEPISY OGÓLNE

 

& 24

 

 1. Uchwały wszystkich organów Związku są prawomocne o ile podjęta została zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do  głosowania.
 2. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają w imieniu Związku Prezes oraz jeden członek Zarządu lub pełnomocnik.
 3. Zastępca członka wchodzi na miejsce członka w przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji zgodnie z & 14 ust.

 

& 25

 

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Zjazdu Delegatów podjętej większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby Delegatów.Statut uchwalono na zebraniu założycielskim w Głogówku dnia 26 lutego 1997r.

 

Zmiany w Statucie uchwalił Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów 

dnia 4 lipca 2008 roku.   

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.