Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

Confédération Internationale des Betteraviers Européens

Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka

CIBE reprezentuje ponad 400 tys. plantatorów buraka cukrowego, uprawiających około 2 mln hektarów, dzięki czemu powstaje średnio 20 mln ton cukru rocznie dla 600 mln konsumentów państw członkowskich CIBE. Unia Europejska jest trzecim co do wielkości producentem cukru, a także znaczącym konsumentem i jednym z najważniejszych importerów.

W momencie powstawania CIBE w roku 1927, Europa borykała się z deficytem cukru. Od tego czasu dokonano wielu starań by przekształcić ten sektor, dochodząc do obecnego poziomu. Mimo kolejnych reform rynku UE, uwarunkowanych negocjacjami międzynarodowymi, produkcja europejska musiała nieustannie dostosowywać się do otwierania rynku UE na innych partnerów handlowych.

Członkami CIBE są związki krajowe, które reprezentują plantatorów z 18 państw europejskich uprawiających burak, w tym 170 000 plantatorów z 16 państw UE (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) oraz 240 000 plantatorów z 2 państw nienależących do UE (Szwajcaria i Turcja).

Delegaci CIBE zbierają się w celu zebrania i wymiany informacji oraz omówienia i rozwiązania problemów, jak też w celu ustalenia wspólnej polityki.

Podstawowym zadaniem CIBE jest obrona interesów i reprezentacja plantatorów buraka cukrowego wobec instytucji europejskich (m.in.: Komisja, Rada i Parlament), organizacji międzynarodowych, w szczególności w takich kwestiach jak:

–    rozporządzenia unijne dotyczące cukru;
–    Wspólna Polityka Rolna;
–    międzynarodowe i dwustronne negocjacje porozumień wolnego handlu;
–    kwestie agronomiczne i techniczne uprawy buraka;
–    cukier, produkty uboczne oraz rynek biopaliw;
–    kwestie środowiskowe.

CIBE jest organizacją pozarządową uznawaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych (UNCTAD, FAO, ISO). Jest członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych UE (COPA/COGECA). W strukturach COPA reprezentuje sektor burak cukrowy i cukru przed Komisją w Brukseli, zasiada także w Komitecie Wykonawczym Światowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i Trzciny Cukrowej. Językami roboczym CIBE są język angielski, francuski, niemiecki, włoski i polski.

STRUKTURY
 ZGROMADZENIE GENERALNE

Najwyższym organem CIBE jest Zgromadzenie Generalne, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdego kraju należącego do CIBE. Zgromadzenie Generalne odbywa się co roku, podejmuje decyzje polityczne oraz przyjmuje budżet.

 PREZYDIUM Prezydium CIBE składa się obecnie z: 

Prezesa: Jørn DALBY (DK)
Pierwszego Wiceprezesa: Bernhard CONZEN (DE)
Wiceprezesów: Otto von ARNOLD (SE)
  Stanisław BARNAŚ (PL)
  Jos van CAMPEN (NL)
  Ernst KARPFINGER (AT)
  Eric LAINÉ (FR)
  William MARTIN (UK)
  Eva TOMKULJAKOVA (SK)
Sekretarza Generalnego: Elisabeth LACOSTE (FR)

 

ZARZĄD

W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele każdego państwa członkowskiego CIBE. W ciągu roku odbywają się dwa lub trzy posiedzenia Zarządu. Zarząd zarządza pracą każdej z Komisji CIBE.
 
Komisja Ekonomiczna i Spraw Ogólnych
Przewodniczący: Jos van CAMPEN (NL)

Wiceprzewodniczący: Eric LAINÉ (FR)

Podczas Zgromadzenia Generalnego w 2010 r. CIBE podjęło decyzję o połączeniu Komisji Krajów Wspólnego Rynku i Komisji ds. Spółdzielczości i stworzeniu Komisji Ekonomicznej i Spraw Ogólnych, w celu lepszej reakcji na obecną sytuację europejskich plantatorów buraka.

Po podpisania Traktatu Rzymskiego w roku 1957, CIBE powołało Komisję Krajów Wspólnego Rynku, która zajmowała się sprawami specyficznymi dla Wspólnego Rynku w sektorze cukru. Komisja ta brała udział w tworzeniu Ustawy Cukrowej (1967) i kontynuowała działania w obronie interesów plantatorów buraka cukrowego z UE oraz rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami polityki na rynku cukru, produktów cukrowniczy oraz ubocznych. Prace te kontynuuje Komisja Ekonomiczna i Spraw Ogólnych (EGAC), w szczególności w odniesieniu do:

  • zarządzania obecną Wspólną Organizacją Rynków w sektorze cukru oraz monitorowania aktów prawnych;
  • monitorowania ram prawnych dla rozwoju biopaliw i biomasy;
  • monitorowania polityki handlowej;
  • przygotowania nowej reformy WPR po 2013 r.

Komisja zajmuje się również przygotowaniem statystyk i rocznych opracowań dotyczących zbiorów buraków i porozumień branżowych oraz przeprowadza analizy rynku europejskiego i światowego

Delegaci tej Komisji zbierają się zawsze, gdy jest to konieczne, średnio 4razy w roku.

 Komisja Techniczna i Kontroli Odbioru

Przewodniczący: Jean-Pierre DUBRAY (FR)

Wiceprzewodniczący: Paola PEDRONI (IT), Stanisław BARNAŚ (PL)
 Sekretarze: W. HAUCK (AT), Klaus ZIEGLER (DE)

Podczas Zgromadzenia Generalnego w 2010 r. CIBE zadecydowało o połączeniu Komisji Kontroli i Komisji Technicznej. Nowa Komisja zajmuje się relacjami pomiędzy plantatorami i producentami cukru oraz bada wszelkie aspekty techniczne odbioru buraków: wyposażenie, metody oraz warunki odbioru.

Komisja jest platformą wymiany informacji dla plantatorów z UE i poza niej oraz prowadzi dialog  dotyczący trwałego rozwoju uprawy buraka cukrowego. Bada wszelkie agronomiczne i techniczne problemy dotyczące uprawy buraka cukrowego, włączając w to problemy środowiskowe, które stają się coraz bardzie istotne, oraz wykorzystanie buraka do produkcji zielonej energii (biomasy i biopaliw).

Komisja zbiera się raz w roku (poza latami, w których odbywa się Kongres).
 KONGRES

Co trzy lata CIBE organizuje Kongres, w którym uczestniczy od 300 do 400 przedstawicieli plantatorów z całej Europy. Osobistości ze świata europejskiej oraz światowej polityki cukrowej i rolnej, biorą w nim udział, aby rozmawiać o problemach sektora BURAK CUKROWY/CUKIER. 


 ADRES

Confédération Internationale des
Betteraviers Européens
 Boulevard Anspach 111 
B – 1000 Brussels

www.cibe-europe.eu

 

Kongres CIBE

Komunikat prasowy CIBE – Kongres

Europejscy plantatorzy buraków cukrowych zjednoczeni w obliczu trudnych czasów

W dniach 3 – 5 czerwca odbył się w Berlinie 44 Kongres Europejskich Plantatorów Buraka.
Uczestnicy przeanalizowali sytuację światowej gospodarki cukrowej oraz główne
problemy gospodarcze i polityczne stojące obecnie przed uprawą buraków
w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem faktu zniesienia systemu kwot
 w UE, począwszy od 1 października 2017 r. W tym wydarzeniu, które zgromadziło około 280 delegatów i gości, uczestniczyli wysokiej rangi prelegenci, m.in. niemiecki Federalny Minister Żywności i Rolnictwa – Christian Schmidt, członkowie Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli Komisji Europejskiej.

„Plony buraków cukrowych stale wzrastają. Na Kongresie prezentowano model zrównoważonej gospodarki, z którego wynika, że uprawa buraków w UE przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Jednak europejscy plantatorzy buraków mają uzasadnione powody do niepokoju. Od stycznia 2013 do stycznia 2015 roku średnia cena cukru w UE spadła o 44%, a ceny na rynkach światowych w ostatnim czasie osiągnęły poziom najniższy od sześciu lat. Instytucje UE nie wykazują chęci do prowadzenia polityki nakierowanej na rozwój produkcji bioetanolu. Reforma WPR wprowadza bardziej złożone ramy dla rolników. Podczas, gdy konkurenci z krajów trzecich aktywnie regulują i wspierają swoje polityki dotyczące cukru i etanolu,
to UE od 1 października 2017 znosi system kwot na cukier i Izo glukozę” podkreślił prezes CIBE Bernhard Conzen.

Debata podczas Kongresu skupiła się wokół perspektywy po roku 2017, zarządzaniu przejrzystymi zasadami oraz braku stabilności rynku cukru w UE w przyszłości. Europejscy plantatorzy uważają, że ceny buraków powinny obejmować nie tylko koszty produkcji buraków, ale także zapewnić długoterminową opłacalność oraz sprawiedliwy podział wartości dodanej pomiędzy plantatorów i producentów cukru. Prezes CIBE Bernhard Conzen podkreślił ponadto, że „ramy dla kontraktacji oraz dialog pomiędzy plantatorami i producentami cukru są niezbędne dla zapewnienia stabilnych dostaw na rynek UE. Ponadto będziemy również potrzebować odpowiednich narzędzi regulacyjnych w celu zapewnienia na rynku przejrzystości i odpowiednich informacji dla plantatorów buraków cukrowych”. Narzędziami tymi, monitorowanymi przez Komisję Europejską, powinny być szczegółowy system raportowania cen na podstawie cen pobieranych od przedsiębiorstw cukrowniczych oraz  bilansu cukru, Izo glukozy i etanolu przygotowywany na podstawie danych statystycznych zebranych
w przedsiębiorstwach. „Cel unijnego ustawodawcy, którym jest wzmocnienie roli rolników w łańcuchu dostaw powinien zostać zrealizowany.

Zachęcamy instytucje europejskie do wspierania producentów buraków, aby mogli stawić czoło wyzwaniom”. Europejscy plantatorzy buraków ostrzegli instytucje UE, że europejski sektor buraków cukrowych wszedł w okres turbulencji i żądają zachowania szczególnej czujności w celu podjęcia w porę niezbędnych środków łagodzących skutki niezrównoważonego rynku i dalszej restrukturyzacji
w przyszłości.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.