Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

ZWIĄZEK PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO PRZY SŰDZUCKER POLSKA Z SIEDZIBĄ PRZY ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM „CUKROWNIA CEREKIEW”

Ciężkowice ul. Fabryczna 13   47-260 Polska Cerekiew   tel. 077/4875352, email:ZPBC.CEREKIEW@interia.pl

PROTOKÓŁ

Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”, który

odbył się w dniu 24 maja 2018 roku w I terminie

W dniu 24 maja 2018 roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”. Walny Zjazd odbył się w pierwszym terminie. Na zebraniu uczestniczyło 34 z 50 zaproszonych Delegatów.

Porządek obrad Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew – przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

                    – Podanie kandydatów

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/

                    – Podjęcie uchwały

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

                    – Podanie kandydatów

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/

                    – Podjęcie uchwały

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

                    – Podanie kandydatów

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/

                    – Podjęcie uchwały

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego przez

Komisje Skrutacyjną

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok działalności.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2017 rok

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

                    – Glosowanie /jawne/

                    – Podjęcie uchwał

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

                    – Glosowanie /jawne/

                    – Podjęcie uchwały

11. Wybór zarządu

                    – Podanie kandydatów

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/

                    – Podjęcie uchwały

12. Wybór Komisji Rewizyjnej

                    – Podanie kandydatów

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/

                    – Podjęcie uchwały

13. Dyskusja

14. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał

                    – przedstawienie wniosków

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/                      

– podjęcie uchwał

15. Zakończenie obrad

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości..

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek nie został zatwierdzony przez Delegatów.

Wniesiono uwagi by punkt 13 – Dyskusja przenieść za punkt 8. oraz by przenieść wystąpienie dyrektora Naczelnego na początek spotkania, gdyż ma pilne spotkanie.

Również Delegat Pan Andrzej Nowak poprosił by przedstawili się członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, powiedzieli jak długo sieją buraki ile sieją i z jakiej są miejscowości. Członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na przedstawienie się.

Głosowanie jawne Delegatów dotyczące przedstawienia się Zarządu

Glosowanie – głosowało 34 delegatów : „za” – 12 głosów, „przeciw” – 14 głosów, „wstrzymujących” – 8 głosów

Głosowanie jawne Delegatów dotyczące zmiany porządku obrad i przeniesienia wystąpienia dyrektora Naczelnego na początek spotkania.

Glosowanie – głosowało 34 delegatów : „za” – 34 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów

Nowy porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

Odczytanie nowego porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska

z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew – przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

                    – Podanie kandydatów

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/

                    – Podjęcie uchwały

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

                    – Podanie kandydatów

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/

                    – Podjęcie uchwały

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

                    – Podanie kandydatów

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/

                    – Podjęcie uchwały

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego przez Komisje Skrutacyjną

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2017 rok

9. Dyskusja

10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

                    – Glosowanie /jawne/

                    – Podjęcie uchwał

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

                    – Glosowanie /jawne/

– Podjęcie uchwały

12. Wybór zarządu

                    – Podanie kandydatów

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/

                    – Podjęcie uchwały

13. Wybór Komisji Rewizyjnej

                    – Podanie kandydatów

                    – Głosowanie /jawne lub tajne/

                    – Podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał

                    – przedstawienie wniosków

                    – Głosowanie                      

– podjęcie uchwał

15. Zakończenie obrad

Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował by delegaci zaproponowali kandydata na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by przewodniczącym był:

Pan Jerzy Kościelny oraz Pan Andrzej Nowak

Głosowanie jawne

Pan Jerzy Kościelny otrzymał 20 głosów

Pan Andrzej Nowak otrzymał 12 głosów

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze przewodniczącego posiedzenia Pana Jerzego Kościelnego. (Uchwala nr 1. )

Glosowanie – głosowało 34 delegatów : „za” – 34 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej przy czym poinformował, iż osoby zasiadające w tej komisji nie mogą ubiegać sie o miejsce w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

Podano kandydatury: Tomasz Wielgan, Sylwester Preussner, Krystian Niechcioł, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

(Uchwała nr 2.)

Glosowanie- głosowało 34 delegatów : „za” – 33 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 1 głosów.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury: Norbert Ksoll, Kazimierz Napiórkowski, Zbigniew Przyszlak, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków. (Uchwała nr 3)

Glosowanie – głosowało 34 delegatów: „za” – 33 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 1 głosów.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Sylweriusz Preussner – przewodniczący, Tomasz Wielgan członek oraz Krystian Niechcioł członek.

Stwierdziła prawomocność obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego

Delegatów. Zgodnie z & 15 ust.3 statutu Związku Walny Zjazd jak i gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności 50% ogólnej liczby członków.   W razie braku qworum Zjazd i zebrania gminne odbywają się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu.

W czasie rozpoczęcia zjazdu obecnych delegatów było 32 na 50, Komisja Skrutacyjna stwierdza prawomocność Wlanego Zjazdu Delegatów Sprawozdawczo – Wyborczego.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o stwierdzeniu prawomocności obrad

Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów .

Glosowanie – głosowało 34 delegatów: „za” – 34 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 0 głosów.

Ad.7

Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 4 lata działalności.

W 2014 roku Zarząd odbył 6 posiedzenia. Na posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

 • Szkolenia Plantatorów – zorganizowanie szkoleń dla Plantatorów,
 • Umowa Kontraktacyjna na kampanie 2014/ 2015 – negocjowanie umowy kontraktacyjnej odbywa się przez prezesów grupy Plantator

w ramach Komisji Porozumiewawczej

 • Zatrudnienie i pokrycie kosztów pracowników sezonowych – zatrudnienie trzech pracowników sezonowych do kontroli oprocentowania na placu i poboru prób na cukier w Cukrowni Cerekiew oraz Cukrowni Strzelin.

( Koszt zatrudnienia pracownika wynosi 12 zł brutto za godz. Cukrownia Cerekiew + 18 zł brutto za godz. Cukrownia Strzelin + wynajem hotelu 800 zł miesięcznie.)

Kontrole w Strzelinie – w czasie kampanii każdy ze Związków ma prawo do kontroli w Laboratorium w Strzelinie, gdzie przeprowadzane są próby na cukier.

W tym roku praktycznie codziennie była od nas osoba delegowana do kontroli w Cukrowni Strzelin zarówno na placu jak również

w laboratorium, gdzie wszystkie problemy były rozwiązywane na bieżąco.

 • Środki ochrony roślin, nasiona – Komisja Porozumiewawcza w której zasiadają przedstawiciele Związków i Koncernu negocjuje ceny środków ochrony roślin jak również ceny nasion z firmami.

Deklarując nasiona w czasie kampanii mamy gwarancję, że zakupimy je taniej niż w lutym.

 • Organizacja wyjazdów tematycznych dla Plantatorów – co roku organizujemy wyjazdy dla Plantatorów na Poletka doświadczalne.

W tym roku odbyły się 4 wyjazdy dla Plantatorów:

 • Wycieczka dla Plantatorek do Kudowy Zdrój na 3 dni,

szkoleniowo – rekreacyjna. Koszt – 34 520,15 zł

 • Poletka doświadczalne KWS. Koszt – 1 659,60 zł
 • Poletka doświadczalne BAYER dla Plantatorów z rejonu Prudnika.

Koszt – 1001,00 zł

 • Wyjazd szkoleniowy z firmą WHBC do Włoch.

Koszt – 88 968,27 zł

Dofinansowanie wyjazdu 37 378,00.

Razem 88 968,27 – 37 378,00 = 51 590,27 zł

 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie i materiału siewnego – jak co roku

w biurze Związku można otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków. Jest to okres od 15 marca do końca czerwca.

W 2014 roku Pani Dagmara wypełniła 286 wniosków.

W 2015 roku Zarząd odbył 6 posiedzeń. Na posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

 • Szkolenia Plantatorów – zorganizowanie szkoleń dla Plantatorów,
 • Umowa Kontraktacyjna na kampanie 2015/ 2016 – negocjowanie umowy kontraktacyjnej odbywa się przez prezesów grupy Plantator

w ramach Komisji Porozumiewawczej

 • Utworzenie strony internetowej ZPBC.CEREKIEW – ze względu na dużą ilość głosów wśród plantatorów by mogli otrzymywać informacje na bieżąco została utworzona strona internetowa naszego Związku
 • CIBE w Berlinie – reprezentowała nas jedna osoba na tym zjeździe prezes Jerzy Kościelny
 • Zatrudnienie i pokrycie kosztów pracowników sezonowych – zatrudnienie dwóch pracowników sezonowych do kontroli oprocentowania na placu i poboru prób na cukier w Cukrowni Cerekiew oraz Cukrowni Strzelin.

Kontrole w Strzelinie – w czasie kampanii każdy ze Związków ma prawo do kontroli w Laboratorium w Strzelinie, gdzie przeprowadzane są próby na cukier.

W tym roku praktycznie codziennie była od nas osoba delegowana do kontroli w Cukrowni Strzelin zarówno na placu jak również

w laboratorium, gdzie wszystkie problemy były rozwiązywane na bieżąco.

 • Środki ochrony roślin, nasiona – Komisja Porozumiewawcza w której zasiadają przedstawiciele Związków i Koncernu negocjuje ceny środków ochrony roślin jak również ceny nasion z firmami.

Deklarując nasiona w czasie kampanii mamy gwarancję, że zakupimy je taniej niż w lutym.

 • Organizacja wyjazdów tematycznych dla Plantatorów – co roku organizujemy wyjazdy dla Plantatorów na Poletka doświadczalne.

W tym roku odbyły się 4 wyjazdy dla Plantatorów:

– Stadnina Koni Huculskich w Gładyszowie 24 kwietnia

– poletka doświadczalne Firmy Bayer w Modzurowie

– wyjazd dla Plantatorek do Kudowy Zdrój we wrześniu

– zwiedzanie Cukrowni w czasie kampanii

 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie i materiału siewnego – jak co roku

w biurze Związku można otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków. Jest to okres od 15 marca do końca czerwca.

W 2015 roku Pani Dagmara wypełniła 310 wniosków.

W 2016 roku Zarząd odbył 5 posiedzeń. Na posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

 • Szkolenia Plantatorów – zorganizowanie szkoleń dla Plantatorów,
 • Umowa Kontraktacyjna na kampanie 2016/ 2017– negocjowanie umowy kontraktacyjnej odbywa się przez prezesów grupy Plantator

w ramach Komisji Porozumiewawczej

 • Zatrudnienie i pokrycie kosztów pracowników sezonowych – zatrudnienie jednego pracowników sezonowego do kontroli oprocentowania na placu i poboru prób na cukier w Cukrowni Cerekiew. Kontrole na cukrowni Strzelin jedynie przez Prezesa na delegacie.

( Koszt zatrudnienia pracownika wynosi 12 zł brutto za godz. Cukrownia Cerekiew.)

 • Środki ochrony roślin, nasiona – Komisja Porozumiewawcza w której zasiadają przedstawiciele Związków i Koncernu negocjuje ceny środków ochrony roślin jak również ceny nasion z firmami.

Deklarując nasiona w czasie kampanii mamy gwarancję, że zakupimy je taniej niż w lutym.

 • Organizacja wyjazdów tematycznych dla Plantatorów – co roku organizujemy wyjazdy dla Plantatorów na Poletka doświadczalne.

W tym roku odbyły się 2 wyjazdy dla Plantatorów:

 • Wycieczka dla Plantatorów do Białki Tatrzańskiej na 3 dni,

szkoleniowo – rekreacyjna. Koszt – 0 zł

 • Poletka doświadczalne KWS. Koszt – 49,60 
 • zwiedzanie Cukrowni w czasie kampanii
 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie i materiału siewnego – jak co roku

w biurze Związku można otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków. Jest to okres od 15 marca do końca maja.

W 2016 roku Pani Dagmara wypełniła ok. 300 wniosków.

W 2017 roku Zarząd odbył 10 posiedzeń. Na posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

 • Nowa umowa kontraktacyjna –
 • Zorganizowanie wyjazdu dla delegatów w ramach podziękowania za czteroletnia kadencje
 • Szkolenia Plantatorów – zorganizowanie szkoleń dla Plantatorów, na który zostali wybrani nowi delegaci
 • Wyjazd na pogrzeb Prezesa Krajowego Związku Stanisława Barnasia
 • Zatrudnienie i pokrycie kosztów pracowników sezonowych – zatrudnienie trzech pracowników sezonowych do kontroli oprocentowania na placu i poboru prób na cukier w Cukrowni Cerekiew oraz Cukrowni Strzelin.

( Koszt zatrudnienia pracownika wynosi 13 zł brutto za godz. Cukrownia Cerekiew)

 • Kontrole w Strzelinie – w czasie kampanii każdy ze Związków ma prawo do kontroli w Laboratorium w Strzelinie, gdzie przeprowadzane są próby na cukier.

W tym roku tylko Jerzy Kościelny uczestniczył w kontrolach.

 • Środki ochrony roślin, nasiona – Komisja Porozumiewawcza w której zasiadają przedstawiciele Związków i Koncernu negocjuje ceny środków ochrony roślin jak również ceny nasion z firmami.

Deklarując nasiona w czasie kampanii mamy gwarancję, że zakupimy je taniej niż w lutym.

 • Organizacja wyjazdów tematycznych dla Plantatorów – co roku organizujemy wyjazdy dla Plantatorów na Poletka doświadczalne.

W tym roku odbyły się 2 wyjazdy dla Plantatorów:

– Stacja nasion w Kutnie i Licheń

– AgroShow Bednary we wrześniu

– zwiedzanie Cukrowni w czasie kampanii

Ad. 8

Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2017 rok

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Edward Kurzela przedstawił raport Finansowy

z działalności Związku za 2017 rok.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

Ad. 9

Dyskusja

Marek Podróżny – Czy Związek zajmuje się ustalaniem cen nasion na buraki i środki chemiczne ?

Kościelny Jerzy – sam Zarząd bezpośrednio nie uczestniczy w takich negocjacjach, odbywają sie one poprzez Komisję Porozumiewawczą w Sudzucker, w której zasiadają przedstawiciele Związków i Koncernu Sudzucker. Nas w tej Komisji do tej pory reprezentowałem „ja” jako prezes i również pozostali prezesi innych Związków w niej zasiadają.

Wybór nasion za zwyczaj odbywa sie w następujący sposób, dyrektor Izdebski przedstawia nam listę nasion i reprezentuje ich wyniki i proponowane ceny firm nasiennych. My bierzemy listy organizujemy zebranie Zarządu i zapoznajemy sie z nimi, każdy wypowiada sie na temat danych nasion i jeśli do jakiś nie jesteśmy przekonani z własnego doświadczenia informujemy o tym Komisję Porozumiewawczą by ich nam nie wciskali.

To samo dotyczy środków chemicznych. Jednak jeśli chodzi o cenę to zazwyczaj Koncern je negocjuje, my mamy jedynie możliwość zamówienia nasion na jesień o te 100 lub 150 zł taniej niż na wiosnę.

Andrzej Nowak – jest mi bardzo przykro, że zostałem źle zrozumiany na początku spotkania, bo przecież nic by się nie stało jak by Panowie się przedstawili byśmy wiedzieli kto nas reprezentował przez 4 lata. Nie przyjechaliśmy tu dziś by robić rewolucje tylko by usprawnić pracę Związku i dodać trochę świeżej i młodej krwi do Zarządu.

Pan dyrektor Pawełek na spotkaniu w Krzyżowej wspomniał, że negocjacje cenowe w Niemczech dotyczące umowy odbywają sie już od czerwca. Wiec dlaczego my nie możemy przejść na styl taki jak mają Niemcy?

Zastanawiam sie dlaczego na jesień mamy atrakcyjniejsze ceny nasion niż na wiosnę, nie wszyscy wiedzą ile nasion będą potrzebować i ile zasieją jak umowę podpisujemy w lutym.

natomiast jeśli chodzi o prace Związków to uważam, że jest ich za dużo, istnieją Związki, które zrzeszają tylko po kilka osób. Dlaczego nie przestaną istnieć i nie połączycie sie razem w jeden silny Związek, który będzie miał większą siłę.

Kościelny Jerzy – to prawda że Niemcy zaczynają już negocjować umowę w czerwcu ale nigdy ona się nie kończy konkretami we wrześniu. Najdłużej w tym roku negocjowali Belgowie. Jednak co do negocjacji to nie jest z naszej strony winna, że zawsze w lutym zamykamy negocjacje. Koncern Sudzucker odkłada negocjacje jak najdalej by dopiero przed samymi siewami podjąć konkretne decyzje.

Jeśli chodzi o łączenie się innych Związków z nami to owszem próbowaliśmy przekonać pozostałe Związki do takiej decyzji, niestety nie ma z ich strony takiej woli. Jak mówiliśmy wcześniej ściśle współpracujemy ze Związkiem z Raciborza, Świdnicy i Wielunia.

Z Raciborzem jesteśmy gotowi sie połączyć w każdej chwili, jednak oni chcą poczekać aż ich pracownik pan Tadeusz Kozieł przejdzie na emeryturę za jakiś rok.

Jeśli mam być z wami szczery to wstępnie powiem, że łączenie Związków w praktyce nic nam nie da, ponieważ w Krajowym Związku liczą sie głosy Związków, jakbyśmy się połączyli z Raciborzem i Wieluniem to stracimy 6 głosów na rzecz 2 i nie będziemy mieć żadnego wpływu na działanie KZPBC w Warszawie.

Andrzej Nowak – pracujemy w społecznej instytucji, uczestniczyłem w Radzie Nadzorczej i patrząc na Statut Związku wiem, że należało by go zmienić, ponieważ jest nieaktualny i staromodny. Kadencyjność zarządu zmienić z 4 lat na 2 lata, jak również pozostałą jak nie cała treść statutu. Mam nadzieję, że nowy Zarząd zajmie sie tą sprawą.

Panie Kościelny chciałbym by wyjaśnił nam Pan swoje słowa wypowiedziane 2 lata temu na spotkaniu w Białej ” jeśli nie chcecie siać buraków to nie siejcie” chcę by odniósł się Pan do tej wypowiedzi, ponieważ bardzo nas Pan wtedy uraził. Za chwilę będziemy wybierać nowy zarząd, dlatego chciałbym by były to nowe osoby, które będą odpowiednio nas reprezentowały.

Kościelny Jerzy – odnoszę sie do tej rozmowy, bo ją dobrze pamiętam. Słowa te nie były powiedziane w złości ani nerwach, bardziej ze zmęczenia wynikającego wcześniejszym kilkugodzinnym tłumaczeniem plantatorom na czym będzie polegać nowa umowa kontraktacyjna i jak należy ja czytać i liczyć. Powiem wprost ciężko jest tłumaczyć chłopom coś czego nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć. Jednak oni dalej obstawiali przy swoim i nie chcieli słuchać, dlatego powiedziałem im, że jeśli im sie nie opłaca sianie buraków to muszą wiedzieć czy zrezygnować. Jednak każdy z nich musi tą decyzję podjąć indywidualnie. Musi zdecydować czy sieje buraki czy nie.

Andrzej Nowak – ci ludzie zostali mocno zestresowani, ta umowa robi z nich rolników feudalnych. Muszą pracować dwa razy więcej niż wcześniej a nic w zamian nie dostają tylko jeszcze więcej sie od nich wymaga.

Dyrektor Krzysztof Sadura – odnosząc się do wcześniejszego pytania dotyczącego negocjacji umowy, jest to częściowo prawda a częściowo półprawda. Negocjacje umowy w Niemczech trwają cały rok a nie od września. Plantatorzy w Niemczech są trudnymi partnerami do rozmów, jak wiemy są oni w połowie właścicielami Cukrowni przez co nie łatwo im dojść do porozumienia. My w Polsce tak długo zwlekaliśmy z nową umową ponieważ czekaliśmy aż Niemcy zakończą swoje negocjacje, ponieważ nie chcieliśmy być gorsi w proponowanych warunkach.

Jeśli chodzi o pieniądze za buraki to pierwsze rozliczenie będzie za 1,5 miesiąca. Poczekajmy i zobaczymy czy będą to dobre czy złe warunki, ale na pewno nie najgorsze. Wiem, że nie jesteście przyzwyczajenie do tak późnego rozliczenia ale w porównaniu z wcześniejszymi umowami gdzie rozliczenia trwały o wiele dłużej, nawet kilka lat. A teraz całość będzie rozliczana w 1 roku.

Pan Jerzy Kościelny już wam przedstawił jak wygląda sprawa negocjacji nasion. Jednak chce jeszcze dodać, iż w tym roku niektórzy byli zmuszeni do przesiania plantacji, to nie zostawiliśmy ich samym sobie a zaproponowali pomoc w formie upustu na nasiona w wysokości 50 % ceny.

Delegat – o ile Sudzucekr zakontraktował więcej buraków niż w roku ubiegłym ?

Dyrektor Krzysztof Sadura – jeśli chodzi o wschód to tam zakontraktowaliśmy trochę mniej nie w roku ubiegłym, natomiast na naszym rejonie zakontraktowaliśmy o 5 -6 % wiecej do roku ubiegłego. Dodatkowo dodam, że nie kontraktujemy z rolnikami, którzy chcą wejść w uprawę buraków, staramy się o to by buraki uprawiali nasi wieloletni Plantatorzy.

Dodatkowo prowadzimy rozmowy z koleją by więcej buraków można było wysłać na wschód do Ropczyc gdzie jest możliwość odbioru buraków z wagonów. U nas już nie ma takiej możliwości ze względu na brak torów.

Tomasz Wielgan – jestem 8 lat w Zarządzie i od tego czasu nigdy nie zasiałem więcej buraka niż posiadałem limitu. Jak również zawsze starałem się nie tylko patrzeć na siebie ale na wspólne dobro Plantatorów, a wszystko to dzięki prezesowi Jerzemu Kościelnemu, który na każdym spotkaniu powtarzał, że nasi członkowie to nie tylko ci spod komina ale również ci z odległych stron. To dzięki niemu nie mamy indywidualnego rozliczenia za transport jak chciała Cukrownia. Bardzo dobrze wiem, że nie zgadzał sie z tą formą cały zarząd a w szczególności ci co mają cukrownie za płotem bo płacili transport pozostałym plantatorom.

I to nie tylko samo rozliczenie transportu dla wszystkich takie samo zawdzięczamy prezesowi Kościelnemu ale również wiele innych rzeczy. Chciałem wam to uświadomić, ponieważ widzę wasze negatywne nastawienie do działającego w ostatnich czterech latach Zarządu, zostaliśmy wybrani przez wcześniejszych Delegatów i myślę, że dobrze wywiązaliśmy się z powierzonych nam zadań. Nie zrobiliśmy nic co było by na szkodę Plantatorów i Związku. Dlatego też nie rozumiem waszego negatywnego nastawienia na dzisiejszym spotkaniu.

Andrzej Nowak – mamy umowę 2 rok, która funkcjonuje ale mamy wiele kontrowersji związanych z nią i chcemy je wyjaśnić. Czy myślicie o tym aby zabezpieczyć nas Plantatorów podstawową umową ?

Dyrektor Krzysztof Sadura – możliwości taka zawsze jest. W innych koncernach tak jest ale funkcjonuje to tak, że jest bardzo niska cena. Są to 2 umowy na jednej cena jest w wysokości 30 % a drugiej 70 %.

Delegat – to przez wzrost kontraktacji buraka cena jest tak niska. Koncerny konkurują ze sobą przez co kontraktują bez ograniczeń co powoduje nasze straty. Zostajemy waszymi sponsorami. Powinno wam sie zakręcić kurek tak jak robi się to z ropa i dźwignąć cenę.

Dyrektor Krzysztof Sadura – jeśli chodzi o kontraktacje to nie mamy wpływu na to ile dany koncern zakontraktuje buraków. Każdy koncern obserwuje co robią pozostali przez co sam nie chce zostać w tyle i kontraktuje więcej. My jako jedyni w Polsce ograniczyliśmy się z kontraktacją do 5 %, pozostali mają ok 20% więcej zakontraktowanych buraków.

Dyrektor Naczelny Tomasz Kostrzewa – sytuacja ekonomiczna przykręca nam śrubę. Moim obowiązkiem jest zadbanie by Zakład Cerekiew działał bez zarzutów nie tylko w nadchodzącej kampanii ale muszę również brać pod uwagę przyszłe lata. Pieniądze na remonty są nam ograniczane a każdy wydatek jest kilkakrotnie sprawdzany i zatwierdzany. Pełen przerób buraków jest ograniczany, ponieważ konkretna cena wyprodukowania cukru nas ogranicza. Cukrownia Cerekiew nie posiada żadnego buforu ani dodatkowego zaplecza finansowego. Mamy 102 pracowników na czas kompanii trzeba będzie zatrudnić dodatkowych to wszystko są koszty. Dodatkowo zdrożał węgiel i kamień wapienny. więc proszę nie myśleć, że cały ciężar został przerzucony na was. Działanie fabryki i produkcja cukru to nasze koszty, które nie są niskie.

Andrzej Nowak – dyrektor Pawełek powiedział „że z Koncernu najlepszego w Europie staliśmy się najlepszym na Świecie” wiec mówienie o ponoszonych kosztach jakoś nie pasuje do tej rozmowy.

Dyrektor Naczelny Tomasz Kostrzewa – Sudzucker ma tą przewagę, że produkuje nie tylko cukier. Koncern można tak powiedzieć ma 4 nogi – jedną z nich jest Cukier, a pozostałe utrzymują tą najsłabszą, czyli aktualnie nas.

Panowie trzeba poszukać kompromisu w tym wszystkim. Muszę już uciekać na spotkanie, życzę wam owocnych i spokojnych obrad. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Do widzenia.

Kościelny Jerzy – Krajowa Spółka Cukrowa zwiększyła kontraktację o 20 %, jak wiecie nasi koledzy ze wschodu mają możliwość kontraktowania w dwóch Koncernach. Jednak teraz po zapoznaniu się z ceną chcieli zrezygnować z kontraktacji w Sudzucker i przejść do KSC jednak nie zostali przyjęci. KSC zakontraktowało jedynie buraki z najlepszymi gospodarstwami a tych małych zostawiła.

Michał Grzegorczyn ZPBC Świdnica – składam ustępującemu Zarządowi podziękowania za wspólną współprace, która była ciężka ale owocna. Padły tu zarzuty dotyczące naszej umowy i sposobu jej zawarcia. Byłem ostatnio na spotkaniu z Belgami, gdzie porównywali nasze umowy i byli bardzo zdziwieni faktem, iż mamy lepsze warunki od nich.

Ale chce Państwu powiedzieć o czymś całkiem innym, jest mocny atak Uni Europejskiej na sprawy EKO a w szczególności chodzi o pszczoły i środki chemiczne, które je zabijają. Wina takiej sytuacji jest pewna grupa Ekologów, która z nas rolników robi trucicieli i morderców pszczół. Musimy się jakoś bronić i spróbować by nie zaszufladkowano nas w kategoriach tych złych.

Dlatego ważne jest by pracować wspólnie, tylko w ten sposób będziemy w stanie się bronić i coś zdziałać.

Henryk Stuchły ZPBC Racibórz – chcę podziękować prezesowi za te lata współpracy z nami. Jeśli chodzi Państwu o łączenie Związków to od samego początku o tym myślimy, jednak na dzień dzisiejszy zdecydowaliśmy, że nie opłaca nam sie połączyć ze względu na KZPBC i Komisję Porozumiewawczą oraz inne Związki. Teraz mamy 2 głosy a po połączeniu zostanie nam 1, dlatego do momentu kiedy nie zostaną zmienione zasady głosowania, czyli nie liczy się ilość posiadanych członków tylko ilość związków pozostaniemy osobno ale na wspólnym froncie.

W dyskusji padły oskarżenia, dotyczące Porozumienia Branżowego, to mogę powiedzieć że to my chcieliśmy i przegłosowaliśmy, by była jedna umowa dla wszystkich taka sama, a nie

każdy indywidualnie. Ja osobiście uważam, iż jest to duży plus dla Plantatorów, ponieważ wszyscy mamy to samo a nie każdy zastanawia sie jakie to warunki ma nasz sąsiad. I dzięki temu nie mam Eldorado, gdzie rolnicy walczą ze sobą.

Chcę zadeklarować również, że niezależnie od wyników waszych wyborów my nadal chcemy z wami współpracować i wspólnie pracować nad przyszłością Związków.

Delegat – proszę mi powiedzieć jakie są kompetencje Krajowego Związku, że jest on jednym z powodów dla którego nie chcecie lub nie możecie się połączyć?

Henryk Stuchły ZPBC Racibórz – najważniejszym jest składka na Cibe, którą muszą zapłacić wszystkie Związki. Dzięki KZPBC wiemy ile mają pozostałe koncerny i jaką proponują cenę, Porozumienie Branżowe na szczeblu Krajowym, dopłata buraczana i wiele innych rzeczy. Jednak to nie jest rozmowa na dziś, spotkamy się później z nowo wybranym Zarządem i omówimy wszystkie aspekty członkostwa w KZPBC. Muszę już uciekać ale jeszcze raz chce podziękować całemu ustępującemu Zarządowi oraz samemu prezesowi za współpracę.

Życzę wszystkiego dobrego i czekamy na informację dotycząca wyborów.

Ad. 10

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” za

2017 rok a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku

za 2017 rok. (uchwała nr 4 i 5)

Glosowanie- głosowało 34 delegatów : „za” – 30 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 4 głosów.

/Uchwały są załącznikiem do protokołu/

Ad. 11

Komisji Rewizyjnej Pan Edward Kurzela przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. (uchwała nr 6)

Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.

Glosowanie- głosowało 34 delegatów : „za” – 23 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 11 głosów.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 12 i 13

Po udzieleniu absolutorium przyszedł czas na wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, przewodniczący posiedzenie prosi o podanie najpierw kandydatur do Zarządu. Informuje przy tym, iż Zarząd może składać się z 12 osób.

Delegaci złożyli wniosek by wybrać do Zarządu tylko 11 osób.

Glosowanie- głosowało 34 delegatów : „za” – 28 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 6 głosów.

/Wniosek jest załącznikiem do protokołu/

Proszę o podanie kandydatur do Zarządu:

 1. Dzimiera Henryk – Polska Cerekiew
 2. Kamrad Ewald – Kotkowice
 3. Nowak Andrzej – Rudziczka
 4. Otremba Karol – Karczów
 5. Kauczor Robert – Biała
 6. Napiórkowski Kazimierz – Ciężkowice
 7. Damboń Józef – Zakrzów
 8. Hanusiak Piotr – Dytmarów
 9. Podrózny Marek – Szybowice
 10. Kościelny Jerzy – Kędzierzyn – Koźle

 1. Ksoll Norbert – Ostrożnica
 2. Słota Jan – Mieszkowice
 3. Raubal Gerard – Borzysławice
 4. Gaida Roman – Gostomia
 5. Myśliwy Mieczysław – Głubczyce
 6. Krajczy Jerzy – Ucieszków
 7. Damboń Rafał – Nieznaszyn
 8. Werner Denis – Kotkowice
 9. Kruk Robert – RSP Bodzanów
 10. Wróblewski Ryszard – Kolnowice

/ wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu Związku/

Kandydaci do Zarządu zostali wybrani, następnie podane zostały kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

 1. Kurzela Edward
 2. Kirchniawy Adam
 3. Zemełka Joachim
 4. Gnilka Bernard
 5. Wróblewski Zbigniew

Przewodniczący Walnego Zjazdu prosi zgłoszonych kandydatów by się przedstawili i opowiedzieli coś o sobie i jak długo sieją buraki.

Przewodniczący Walnego Zjazdu wraz z Delegatami ustala, iż głosowanie do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w sposób tajny poprzez karty do głosowania.

Komisja Skrutacyjna wraz z Panią Dagmarą przygotują karty do głosowania, które później zostaną wydane delegatom zgodnie z lista obecności.

Po ogłoszeniu wyników poprosił by wybrani delegaci do Zarządu wybrali ze swojego grona Prezydium a Komisja Rewizyjna Przewodniczącego spośród siebie.

Po krótkiej przerwie.

Karty do głosowania zostały już przygotowane, Komisja Skrutacyjna będzie wołać delegatów zgodnie z listą obecności do odbioru karty i zagłosowania.

Każdy Delegat na karcie może zaznaczyć 11 osób do Zarządu i 3 osoby do Komisji Rewizyjnej. Jeśli zaznaczymy mniej osób to głos nadal jest ważny, natomiast jak zaznaczymy więcej niż 11 osób np. 12 lub 14 to karta do głosowania przestaje być ważna.

Zaznaczmy wybranego kandydata znakiem „X”

Głosowanie i podliczenie głosów przez Komisje Skrutacyjną.

Ogłoszenie wyników.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Sylweriusz Preussner przedstawił wyniki wyborów.

Wydano 34 karty do głosowania

Głosowało 34 osoby

Przyjęto 34 karty

Kandydaci do Zarządu otrzymali głosy w następującej ilości:

 1. Dzimiera Henryk – Polska Cerekiew18 głosów
 2. Kamrad Ewald – Kotkowice17 głosów
 3. Nowak Andrzej – Rudziczka15 głosów
 4. Otremba Karol – Karczów12 głosów
 5. Kauczor Robert – Biała18 głosów

 1. Napiórkowski Kazimierz – Ciężkowice20 głosów
 2. Damboń Józef – Zakrzów17 głosów
 3. Hanusiak Piotr – Dytmarów15 głosów
 4. Podrózny Marek – Szybowice14 głosów
 5. Kościelny Jerzy – Kędzierzyn – Koźle21 głosów
 6. Ksoll Norbert – Ostrożnica17 głosów
 7. Słota Jan – Mieszkowice16 głosów
 8. Raubal Gerard – Borzysławice 16 głosów
 9. Gaida Roman – Gostomia19 głosów
 10. Myśliwy Mieczysław – Głubczyce4 głosy
 11. Krajczy Jerzy – Ucieszków18 głosów
 12. Damboń Rafał – Nieznaszyn14 głosów
 13. Werner Denis – Kotkowice15 głosów
 14. Kruk Robert – RSP Bodzanów13 głosów
 15. Wróblewski Ryszard – Kolnowice13 głosów

Do Zarządu weszli:

 1. Dzimiera Henryk – Polska Cerekiew18 głosów
 2. Kamrad Ewald – Kotkowice17 głosów
 3. Kauczor Robert – Biała18 głosów
 4. Napiórkowski Kazimierz – Ciężkowice20 głosów
 5. Damboń Józef – Zakrzów17 głosów
 6. Kościelny Jerzy – Kędzierzyn – Koźle21 głosów
 7. Ksoll Norbert – Ostrożnica17 głosów
 8. Słota Jan – Mieszkowice16 głosów
 9. Raubal Gerard – Borzysławice 16 głosów
 10. Gaida Roman – Gostomia19 głosów
 11. Krajczy Jerzy – Ucieszków18 głosów

Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący prosi by wybrani delegaci do Zarządu udali sie w odosobnione miejsce i wybrali ze swojego grona Prezydium.

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali głosy w następującej ilości:

 1. Kurzela Edward20 głosów
 2. Kirchniawy Adam11 głosów
 3. Zemełka Joachim16 głosów
 4. Gnilka Bernard28 głosów
 5. Wróblewski Zbigniew14 głosów

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Kurzela Edward20 głosów
 2. Zemełka Joachim16 głosów
 3. Gnilka Bernard28 głosów

Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący prosi by wybrani delegaci do Komisji Rewizyjnej udali sie w odosobnione miejsce i wybrali ze swojego grona Przewodniczącego.

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował o powrocie

Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zebranie. Odczytanie składu Zarządu:

 1. Jerzy Kościelny      – Prezes
 2. Kazimierz Napiórkowski – vice prezes
 3. Gaida Roman       – sekretarz
 4. Ewald Kamrad       – Członek
 5. Jerzy Krajczy         – Członek
 6. Józef Damboń       – Członek

7.   Ksoll Norbert       – Członek                                           

8.   Słota Jan           – Członek                                           

9.   Raubal Gerard   – Członek

10. Dzimiera Henryk  – Członek

11. Kauczor Robert   – Członek

Odczytanie składu Komisji Rewizyjnej:

 1. Edward Kurzela    – Przewodniczący
 2. Zemełka Joachim  – Członek
 3. Gnilka Bernard      – Członek

Zatwierdzenie uchwała wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. (uchwała nr 7 i 8)

/Uchwały są załącznikiem do protokołu/

Ad. 14

Przewodniczący Walnego Zjazdu – ponieważ dyskusja została przesunięta na początek spotkania pytam czy Delegaci chcą złożyć jakieś wnioski przed zakończeniem prac Komisji uchwał i wniosków dotyczące pracy Zarządu na przyszłe lata lub dotyczące innych spraw.

Jeśli nie ma żadnych wniosków to ja chciałbym by została podjęta uchwała dotycząca upoważnienia Pani Dagmary do załatwiania spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu.

Glosowanie- głosowało 34 delegatów : „za” – 32 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących” – 2 głosów.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła podjęte uchwały na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym:

Uchwała nr 1 – wybór przewodniczącego

Uchwała nr 2 – wybór Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 3 – wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała nr 4 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok

Uchwała nr 5 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu za 2017 rok

Uchwała nr 6 – udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

Uchwała nr 7 – wybór Zarządu

Uchwała nr 8 – wybór Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 9 – upoważnienie Pani Dagmary do załatwienia spraw w KRS

Ad. 15

Przewodniczący podziękował gościom o Delegatom za przybycie na zebranie, pogratulował nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, po czym zakończył obrady Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.