Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

ZWIĄZEK PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO PRZY SUDZUCKER POLSKA Z SIEDZIBĄ PRZY ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM „CUKROWNIA CEREKIEW”

Ciężkowice ul. Fabryczna 13     47-260 Polska Cerekiew    tel.  77/4875352, email:ZPBC.CEREKIEW@interia.pl

PROTOKÓŁ

Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”, który odbył się w dniu 8.06.2017 roku w II terminie

W dniu 8 czerwca 2017 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”. Walny Zjazd odbył się w drugim terminie, na zebraniu uczestniczyło 22 z 45 zaproszonych Delegatów.

Porządek obrad Walny Zjazd Delegatów:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew – przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Delegatów

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2016 rok

9. Udzielenie głosu przybyłym na spotkanie zaproszonym przedstawicielom „Cukrowni Cerekiew”

10. Dyskusja

11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

12. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał.

13. Zakończenie obrad

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości.

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował by delegaci zaproponowali kandydata na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by przewodniczącym był pan Jerzy Kościelny i by głosowanie w tej sprawie było jawne.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze przewodniczącego posiedzenia Pana Jerzego Kościelnego.

Głosowanie – głosowało 22 delegatów : „za” – 22 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów

/Uchwała nr 1 jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury: Gerard Raubal, Rajmund Wochnik, Edward Kurzela, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Glosowanie- głosowało 22 delegatów :  „za” – 22 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

/Uchwała nr 2  jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury: Norbert Ksoll, Rafał Damboń, Kazimierz Napiórkowski, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków.

Glosowanie – głosowało 22 delegatów: „za” – 22 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała nr 3 jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Gerard Raubal, Rajmund Wochnik, Edward Kurzela

stwierdziła prawomocność obrad Walnego Zjazdu Delegatów. Zgodnie z § 15 ust.3 statutu Związku Walny Zjazd  jak i  gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności  50% ogólnej liczby członków.   W razie braku quorum Zjazd

i zebrania gminne odbywają się w tym samym dniu o pół godziny później bez względu na liczbę obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu.

Z uwagi na to, że o godz. 10.00  na 45 delegatów obecnych było 22 Walny Zjazd rozpoczął się w drugim terminie o godz. 10.30. O powyższym delegaci zostali powiadomieni w zawiadomieniu  o zwołaniu  Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o stwierdzeniu prawomocności obrad

Walnego Zjazdu Delegatów .

Glosowanie – głosowało 22 delegatów: „za” – 22 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów.

Ad.7

Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok.

Jerzy Kościelny – Prezes

W okresie tym Zarząd Związku działał w nowym składzie, który przedstawia się następująco:

1. Jerzy Kościelny – Prezes

2. Marek Oblicki – Wice Prezes, który zastąpił pana Władysława Podłowskiego, który przeszedł na emeryturę.

3. Kazimierz Napiórkowski – członek

4. Józef Damboń – członek

5. Rafał Damboń – członek

6. Alfons Joszko – członek

7. Ewald Kamrad – członek

8. Jerzy Krajczy – członek

9. Tomasz Wielgan – członek

10. Andrzej Żebrowski – członek

Oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Edward Kurzela – przewodniczący

2. Gerard Raubal – członek

3. Rajmund Wochnik – członek

W minionym okresie Zarząd odbył 7 posiedzeń, które w większości były wspólne z Zarządem Zrzeszenia Plantatorów z Raciborza, ponieważ większość omawianych spraw dotyczyły Plantatorów obu Związków. Kampania 2016/2017 była dobrą kampanią, trwała 130 dni, a co jest ważne bez przestojów. Były drobne kłopoty powodowane warunkami atmosferycznymi. Dzienny przerób wynosił 5600 t, średni plon to 79 t/ha a polaryzacja 17%.

Związek zorganizował 6 spotkań szkoleniowych, na których oprócz wiadomości agrotechnicznych przedstawianych przez przedstawicieli firm nasiennych, chemicznych, producentów maszyn były przedstawiane informacje dotyczące nowej Umowy Kontraktacyjnej i Porozumienia Branżowego zawartego na szczeblu koncernu.

Koszt szkoleń to 33652 zł w tym dofinansowanie od firm 12200 zł.

Dla informacji Porozumienie Branżowe na szczeblu Krajowym zostało podpisane w dniu 19 kwietnia. Do naszego Porozumienia wnosi to, że polaryzacja liczona jest przy 16%.

Umowa i Porozumienie były uzgadniane na Komisji Porozumiewawczej, w których to pracach uczestniczył prezes z Raciborza Henryk Stuchły i moja osoba, obecnie za Prezesa Stuchłego w pracach Komisji uczestniczy Prezes Związku z Świdnicy, a zarazem Wice Prezes Krajowego Związku Pan Michał Grzegorczyn. Jak widać Grupa Plantator jest mocno reprezentowana w gremiach decyzyjnych. Komisja Porozumiewawcza oprócz negocjacji Umowy Kontraktacyjnej, Porozumienia Branżowego negocjuje ceny nasion oraz środków ochrony roślin. Z inicjatywy Grupy Plantator w skład której wchodzą Związki „Cerekwi”, Raciborza, Świdnicy i Wielunia powołana została Komisja, która przeprowadziła dogłębną kontrolę laboratorium w Strzelinie i wskazała miejsca, w których przeprowadzono remonty mające na celu poprawę oceny na zawartość cukru. Zarząd uczestniczy w spotkaniu przed kampanijnym, na którym firmy świadczące usługi na rzecz kompleksowej obsługi składają meldunki o gotowości sprzętu, a także odnoszą się do naszych uwag.

Zarząd zatrudnia pracowników sezonowych do kontroli oceny zanieczyszczenia i poboru prób na cukier w Cukrowni Cerekiew i Strzelin. W tych kontrolach biorą udział też członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd organizował wyjazdy tematyczne dla Plantatorów. Były to wyjazdy na poletka doświadczalne firmy KWS oraz wyjazd szkoleniowo – rekreacyjny do Białki Tatrzańskiej z firmą Strube. Organizowane jest corocznie zwiedzanie cukrowni w czasie kampanii.

Jak co roku w 2016 Pani Dagmara wypełniła ok. 300 wniosków o dopłaty bezpośrednie i materiału siewnego.

Od 2.01.2017 pracownikiem biura jest Pani Katarzyna Piegsa, ponieważ Pani Dagmara jest na urlopie macierzyńskim.

W najbliższej przyszłości planowany jest wyjazd do Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego do Straszkowa, kopalni soli w Kłodawie oraz Lichenia, następny to Agroshow Bednary.

Rok 2017 to okres wielkich wyzwań dla sektora cukru. Tegoroczna kampania była ostatnią w ramach dotychczasowych regulacji prawnych.

Nowe przepisy zmieniają sytuację na rynku cukru. Przyjdzie nam działać w trudnych warunkach na rzecz Plantatorów. Celowo nie powiedziałem członków Związku ponieważ znaczny procent Plantatorów jest nieuzwiązkowiony, nad czym należy ubolewać, ale jednocześnie pracować na rzecz ich uzwiązkowienia. Zarząd dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy Związkiem a Producentem cukru gwarantowała opłacalność uprawy buraka cukrowego.

Ad. 8

Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2016 rok. Sprawozdanie finansowe przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Edward Kurzela. Odczytanie protokołu oraz realizacji planów wydatków za 2016 rok jak również plan wydatków na 2017 rok.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

Ad. 9

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował Delegatów, iż przed przejściem do otwartej dyskusji udzieli głosu zaproszonym gościa, a następnie przejdziemy do pytań.

Na prośbę Przewodniczącego Jerzego Kościelnego głos zabrali zaproszeni goście.

Oddanie głosu dyrektorowi Suedzucker Polska Mariuszowi Pawełek a następnie dyrektorowi Naczelnemu Cukrowni Cerekiew Tomaszowi Kostrzewie.

Dyrektor Mariusz Pawełek- Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo miło gdy mogę przyjechać w rejony, gdzie plantatorzy osiągają najwyższe plony. Rejony śląska są perełką perełki. Jeśli chodzi o umowę. Brak kwot – koncern nie ma obowiązku kontraktować z wszystkimi. Wasz rejon jest najlepszym. Mamy 20% więcej zakontraktowanego surowca niż w roku ubiegłym. Kampania w tym roku będzie długa. Rozpocznie się 1 września i potrwa do końca stycznia. Trzeba przerobić wszystkie buraki, produkcja będzie powiększana. W sprawozdaniu Prezesa wspomniane było, że grupę Plantator tworzą jeden organizm który uczestniczy w negocjacjach na poziomie Südzucker. Jest to grupa najbardziej konstruktywna. Najbardziej cenię te spotkania gdzie nie mówi się dużo ale realizuje założenia. Są również przypadki związków, które protestują. Umowa nie bierze się z nikąd, zmienia się  z nowymi wyzwaniami. Treść idzie na przeciw oczekiwaniom plantatorów. Umowa obecna jest trudna, ale identyczna jak niemiecka. Z wyjątkiem wysłodków. Tam dysponuje nimi producent. Przy cukrowniach są potężna suszarnie, a kontrakty są długoletnie. Zwiększy się tam kampania z 80 dni do 120. Również nie mają ceny gwarantowanej. tak samo mają zaliczkę 17 €, dwa

terminy zapłat. W czerwcu 2018 roku poznają ostateczną cenę z buraki.

W umowie jest zapis, który podsumowuje nasze podejście Südzucker Polska do plantatorów.

My nie prowadzimy spółki po to żeby ją zamknąć. Nie po to rozwijamy biznes, żeby nie kontraktować buraków. Jak Wam nie będzie się opłacało siać buraków to nasz koncern padnie. Trzeba minimum 120 dni kampanii żeby wyliczyć rentowność. Jak wam nie zapłacimy to część z was nie będzie uprawiała buraków. Nie będziemy traktować was inaczej niż plantatorów niemieckich. Informacje, które słyszeliście, że koncern was okrada były poniżej pasa. Żeby utrzymać naszych pracowników musimy produkować. Dla jednych ważne jest zaistnienie w telewizji, wykrzykiwanie, szkalowanie porządnych związków, dla drugich rozmowa. Ciągle w ramach komisji porozumiewawczej rozmawiamy. Zaliczka 17  € jest bez potrąceń ( nasiona, środki ochrony roślin, kompleksowa obsługa). W Niemczech transport jest indywidualny, w kompleksowej obsłudze nie mają transportu ani wysłodków. 90% plantatorów w Polsce odbiera wysłodki dlatego ujęte jest to w kompleksowej obsłudze.

Prezes Jerzy Kościelny – nie było gazety rolniczej ani telewizji, żebyśmy nie zostali opluci. Oskarżani o wzięcie pieniędzy za działanie za niekorzyść plantatorów. Staliśmy przy jednej umowie dla całego koncernu Südzucker. 32 km to średnia odległość plantacji od komina w naszym rejonie. To się aż prosiło o indywidualny transport. Jednak działaliśmy w ramach związku. Myśleliśmy o plantatorach np. z Wielunia, którzy mają daleko.

Dyrektor Naczelny Tomasz Kostrzewa – Obserwuję to co się dzieje na rynku cukru. Przejście na wolny rynek nie jest nigdy łatwe. Nie daliście się pokusić za co jestem wdzięczny. Ten rejon jest najlepszy, cukrownia sie rozwija. Przygotowujemy się na możliwość większego przerobu. Odważną decyzją z waszej strony był transport 50 na 50. Inwestycje w tym roku to 30 mln złotych na obszar magazynowania cukru. Mam nadzieję na wycieczkę plantatorów po zakładzie również i w tym roku. Przygotowujemy się na długą kampanię. 120-130 dni. 168 dni to była nasza najdłuższa kampania. Żeby być konkurencyjnym trzeba być tanim. 600 osób, tyle pracuje w naszym koncernie w Polsce. Trochę ponad 100 w cukrowni Cerekiew. Nasz cukier jest bardzo popularny. Na przykład co roku do Włoch idzie 20-30 tysięcy ton. W workach 25 kg. Naszym celem jest powtórzenie kampanii z zeszłego roku. Często jest tak, że Cerekiew pokazywana jest jako wzór.

Walczymy całym czas z zapachem. On jest i będzie. Nie da się go wyeliminować do zera. Rozpoczynamy czteroletni system poprawy.

Prezes Michał Grzegorczyn – na wstępnie pozdrowię was od naszego związku.

Jestem usatysfakcjonowany tym, że umowa została podpisana. 1 czerwca br w Warszawie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru KZPBC.

Projekt umowy w pierwszej wersji był nie do przyjęcia, dobrze że zaufaliście zarządowi, u nas też tak było. Dostaliśmy mandat zaufania. Niektóre związki tego nie zrobiły. Z tego tytułu były wielkie nieporozumienia. Spotykaliśmy się bardzo mocno. Byliśmy z tego powodu szkalowani. Dzięki nam w umowie dużo się zmieniło. Nawet pytałem dyrektora Pawełka kto wymyślił pierwszą wersję. Na spotkaniu w Świdnicy podjęliśmy decyzję o podpisaniu umowy po zmianach. Pan Zioła był i do dziś jest przeciw nam. Chciał nawet mojego odwołania. Czego zarząd nie podjął. Musimy o tym teraz powiedzieć, wcześniej byłoby za dużo zamieszania z tego powodu. Tadeusz Kinach w Warszawie mówił, że umowę podpisał bo został zmuszony. 98% związków powiedziało, że nie pozwoli sobie na takie rzeczy. Będziemy działali razem, reprezentowali zdanie i opinie większości plantatorów.

Dążymy do jednego. Staliśmy się partnerami dla Südzucker. Tylko panowie Kinach i Zioła mają odmienne zdanie. Jest to ich sprawa. Przed nami jeszcze trudniejsze sprawy. Dopłata do buraków musi zostać również po 2020 roku. Obeszło się to szmerem. Jednak w Unii Europejskiej jesteśmy już 13 lat i nam się to należy.

Ad. 10

Norbert Ksoll – dopłaty do cukru, jak to wygląda gdy dzierżawię pole. Sieję na nim buraki, wtedy właściciel chce aby mu za nie płacić. Drugie pytanie to jeśli ktoś nie wykona 100 % kontraktacji czy może to być rozliczone w 2,3 latach?

Dyrektor Mariusz Pawełek – Dopłata jest do hektara nie do tony. My byliśmy za tym aby było odwrotnie. Ministerstwo niestety jest przeciw. Nie przyjęło tego. Jest to problemem. Niestety się to nie zmieni.

Na 100 % wykonania kontraktacji składają się różne składniki. Są dwie premie, Lojalnościowa jeśli się zakontraktuje minimum tyle samo co w roku 2016. Oraz premia za wykonanie – nie ma kar. Na waszym terenie minusów nie widzimy. Mamy premie podejdziemy do nich jak do kar. Różne rzeczy mogą się wydarzyć na polu np. warunki naturalne.

Wielgan Tomasz – 4 € do tony buraka za wysłodki w Niemczech. Czy propozycja dla Polski była taka sama?

Mariusz Pawełek – Ja mówiłem o różnicach. Może ta cena się zmienić, nie jest ostateczna. Wykorzystaliśmy pomysł z Czech, 1 € do tony buraków, jeśli plantator nie chce wysłodków.

Norbert Ksoll – Jaki procent wysłodków w Niemczech idzie przez biogazownie?

Mariusz Pawełek – Niedużo. Biogazownie chcą mieć trochę buraków, wysłodków, jednak bardzo niewiele. W Strzelinie na przykład działa na samych wysłodkach.

Wielgan Tomasz – czemu na zaproszeniu na Walny Zjazd nie było konieczności potwierdzenie przybycia? Widzimy jak nas jest mało.

Prezes Jerzy Kościelny – jest to nasze ostatnie spotkanie w tym gronie. W przyszłym roku wybierani będą nowi delegaci. W styczniu odbędzie się wyjazd dla tych, którzy sumiennie uczestniczyli w Walnych Zjazdach. Chcieliśmy uniknąć sztucznej frekwencji.

Kazimierz Napiórkowski – został uwolniony rynek, Jak na to zapatrują się koncerny? Z czym to będzie związane? Jest kontraktowany ogromny areał buraków, będzie ogromna nadprodukcja. Chodzi o to żeby wykończyć innych? Koncern bez względu na cenę cukru swoje zarobi. Jak to przewidywane jest w najbliższych latach? Czy koncerny nadal będą działały? Bo my przenieść się na inne produkty możemy.

Mariusz Pawełek – Koncern ma kilka gałęzi, np.: bioetanol, skrobia, soki, pizze, słodziki. Cukier to tylko część koncernu. Gdy cukier stał bardzo wysoko wspomagano rozbudowę innych gałęzi Südzucker. W koncernie wyszliśmy na minus. W ramach firmy wyszliśmy na plus. Czyli inne gałęzie mogą wspomóc firmę. Z ceną możemy zjechać tak aby wam się opłacało siać w przyszłych latach. Nie możemy zejść poniżej 120 dni kampanii. W tym roku przerzucimy 140 tysięcy ton buraków z Kietrza koleją do Ropczyc. Ropczyce część przerzucą do Strzyżowa. Aby kampania w wszystkich cukrowniach było 120 dniowa. Każdy koncern chce udowodnić, że przeżyje. Krajowa Spółka ma tylko cukrownie. Przyjmuje wszystkich bankrutów aby się utrzymać. Südzucker podpisuje umowy długoletnie. Nie może sobie pozwolić na to żeby plantatorzy nie siali. Nie ma gwarancji, że wszystkim będzie się opłacało siać buraki. Często związkowcy uzyskują niskie plony a chcą gwarancji opłacalności. Średnia 80 t/ha w cukrowni.

Tomasz Kostrzewa – Kiedyś zastanawiałem się po co koncern ma tyle gałęzi, kiedy część z nich jest słaba. Gdy spadła cena cukru dowiedziałem się. Inne nogi go pociągnęły. W przyszłości ceny cukru spadną na pewno. Trzeba być na to przygotowanym. Kontrakty na kilka lat są bazą, zabezpieczeniem. Będzie wtedy jakiś poziom.

Kazimierz Napiórkowski – Co z pozostałymi koncernami?

Mariusz Pawełek – Nordzucker w świecie jest dużą spółką, Pfeifer & Langen nie ( jest mniejsza otoczona spółką Krajową). Jak w przyszłości będą wyglądać tego nie wiem. Jaką będą mieli politykę to się okaże. My się liczymy z tym, że gdy ceny cukru spadną to inne gałęzie będą musiały wspomóc ten dział.

Ad. 11

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” za

2016 rok ( uchwała nr 4) a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku za 2016 rok (uchwała nr 5).

Delegaci w głosowaniu jawnym 22 głosami „za” podjęli uchwałę.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad.  12

Komisja Uchwał i wniosków w składzie Norbert Ksoll, Rafał Damboń, Kazimierz Napiórkowski proszona jest o przedstawienie podjętych uchwał na Walnym Zjeździe dnia 8 czerwca 2017 roku.

Przewodniczący Norbert Ksoll – odczytanie podjętych uchwał na dzisiejszym Walnym Zjeździe

Uchwała 1/2017 – wybór przewodniczącego Walnego Zjazdu

Uchwała 2/2017 – wybór komisji skrutacyjnej

Uchwała 3/2017 – wybór komisji uchwał i wniosków

Uchwała 4/2017 – zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok

Uchwała 5/2017 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego sprawozdania z działalności za 2016 rok       

Po krótkiej dyskusji Delegatów z zaproszonymi gośćmi przyszedł czas na wnioski. Delegaci złożyli wniosek o docenienie delegatów, którzy sumiennie uczestniczą w zjazdach.

To wszystkie uchwały podjęte na dzisiejszym Walnym Zjeździe, zgodnie ze Statutem przewodniczący posiedzenia wraz z prezesem Związku proszony jest o podpisanie podjętych uchwał w obecności delegatów uczestniczących na Walnym Zjeździe.

Podpisanie uchwał przez Jerzego Kościelnego.

Ad. 13

Przewodniczący podziękował gościom i Delegatom za przybycie na zebranie, po czym zakończył obrady Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.