Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

ZWIĄZEK PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO PRZY SUDZUCKER POLSKA Z SIEDZIBĄ PRZY ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM „CUKROWNIA CEREKIEW”

Ciężkowice ul. Fabryczna 13     47-260 Polska Cerekiew    tel.  077/4875352, email:ZPBC.CEREKIEW@interia.pl

PROTOKÓŁ

Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”, który odbył się w dniu 8 kwietnia 2016 roku w I terminie

W dniu 8 kwietnia 2016 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”. Walny Zjazd odbył się w pierwszym terminie, na zebraniu uczestniczyło 41 z 46 zaproszonych Delegatów.

Porządek obrad Walny Zjazd Delegatów:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew – przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Delegatów

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2015 rok

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

10. Zmiana składu Zarządu i zmiany w KRS

11. Upoważnienie przez Zarząd Związku, Prezesa Jerzego Kościelnego do załatwienia spraw związanych ze zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu.

12. Podjęcie stosownych uchwał

13. Dyskusja

14. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe

15. Zakończenie obrad

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości..

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował by delegaci zaproponowali kandydata na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by przewodniczącym był pan Jerzy Kościelny i by głosowanie w tej sprawie było jawne.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze przewodniczącego posiedzenia Pana Jerzego Kościelnego.

Glosowanie – głosowało 41 delegatów : „za” – 41 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów

/Uchwała nr 1 jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury: Alfons Joszko, Rafał Damboń, Norbert Ksoll którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Glosowanie- głosowało 41 delegatów :  „za” – 41 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

/Uchwała nr 2  jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury: Krystian Niechcioł, Rajmund Wochnik, Gerard Raubal, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków.

Glosowanie – głosowało 41 delegatów: „za” – 41 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała nr 3 jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Alfons Joszko, Rafał Damboń, Norbert.

Stwierdziła prawomocność obrad Walnego Zjazdu Delegatów. Zgodnie z & 15 ust.3 statutu Związku Walny Zjazd  jak i  gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności  50% ogólnej liczby członków.   W razie braku quorum Zjazd

i zebrania gminne odbywają się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu.

Z uwagi na to, że o godz. 10.00  na 46 delegatów obecnych było 41 Walny Zjazd rozpoczął się o godz. 10.00. O powyższym delegaci zostali powiadomieni w zawiadomieniu  o zwołaniu  Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o stwierdzeniu prawomocności obrad

Walnego Zjazdu Delegatów .

Glosowanie – głosowało 41 delegatów: „za” – 41 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów.

Ad.7

Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok.

Jerzy Kościelny – Prezes

W 2015 roku Zarząd odbył 6 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

 • Szkolenia Plantatorów – zorganizowanie szkoleń dla Plantatorów,
 • Umowa Kontraktacyjna na kampanie 2015/ 2016 – negocjowanie umowy kontraktacyjnej odbywa się przez prezesów grupy Plantator

w ramach Komisji Porozumiewawczej

 • Zatrudnienie i pokrycie kosztów pracowników sezonowych –  zatrudnienie trzech pracowników sezonowych do kontroli oprocentowania na placu i poboru prób na cukier w Cukrowni Cerekiew oraz Cukrowni Strzelin.

Kontrole w Strzelinie – w czasie kampanii każdy ze Związków ma prawo do kontroli w Laboratorium w Strzelinie, gdzie przeprowadzane są próby na cukier.

W kampanii 2015/2016  praktycznie codziennie była od nas osoba delegowana do kontroli w Cukrowni Strzelin zarówno na placu jak również w laboratorium, gdzie wszystkie problemy były rozwiązywane na bieżąco.

 • Środki ochrony roślin, nasiona – Komisja Porozumiewawcza w której zasiadają przedstawiciele Związków i Koncernu negocjuje ceny środków ochrony roślin jak również ceny nasion z firmami.

 Deklarując nasiona w czasie kampanii mamy gwarancję, że zakupimy je taniej niż

w lutym.

 • Organizacja wyjazdów tematycznych dla Plantatorów – co roku organizujemy wyjazdy dla Plantatorów na Poletka doświadczalne.

W tym roku odbyły się 3 wyjazdy dla Plantatorów:

 • Wycieczka dla Plantatorek do Kudowy Zdrój na 3 dni,

szkoleniowo – rekreacyjna.

 • Poletka doświadczalne BAYER
 • AgroShow Bednary 2015
 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie i materiału siewnego – jak co roku

w biurze Związku można otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków. Jest to okres od 15 marca do końca czerwca. W 2015 roku Pani Dagmara wypełniła około 300 wniosków.

 • Problemy z doczyszczarką Pana Cichonia. Na wniosek Plantatorów zostało napisane pismo do dyrektora Surowcowego Krzysztofa Sadury informujące iż nie życzymy sobie by tak źle przygotowanej doczyszczarka odbierała buraki od naszych Plantatorów
 • Strona internetowa. Na wniosek plantatorów złożony w czasie szkoleń w poprzednim roku została stworzona strona internetowa Związku, gdzie można znaleźć wszystkie informacje.

Jest ona na bieżąco aktualizowana. Adres do strony to:

 • CIBE: w poprzednim roku wziąłem udział w posiedzeniu CIBE, które odbyło sie

w Berlinie na temat co nas czeka po 2017 roku, czyli gdy zostanie zniesiona kwota cukrowa.

Debata podczas Kongresu skupiła się wokół perspektywy po roku 2017, zarządzaniu przejrzystymi zasadami oraz braku stabilności rynku cukru w UE w przyszłości. Europejscy plantatorzy uważają, że ceny buraków powinny obejmować nie tylko koszty produkcji buraków, ale także zapewnić długoterminową opłacalność oraz sprawiedliwy podział wartości dodanej pomiędzy plantatorów i producentów cukru. Prezes CIBE Bernhard Conzen podkreślił ponadto, że„ramy dla kontraktacji oraz dialog pomiędzy plantatorami i producentami cukru są niezbędne dla zapewnienia stabilnych dostaw na rynek UE. Ponadto będziemy również potrzebować odpowiednich narzędzi regulacyjnych w celu zapewnienia na rynku przejrzystości i odpowiednich informacji dla plantatorów buraków cukrowych”.Narzędziami tymi, monitorowanymi przez Komisję Europejską, powinny być szczegółowy system raportowania cen na podstawie cen pobieranych od przedsiębiorstw cukrowniczych oraz  bilansu cukru, izoglukozy i etanolu przygotowywany na podstawie danych statystycznych zebranych w przedsiębiorstwach.„Cel unijnego ustawodawcy, którym jest wzmocnienie roli rolników w łańcuchu dostaw powinien zostać zrealizowany. Zachęcamy instytucje europejskie do wspierania producentów buraków, aby mogli stawić czoło wyzwaniom”.

Zarząd Związku utrzymuje ciągła współpracę z przedstawicielami innych Związków 

Tworzymy wspólnie Grupę Plantator.

W Komisji Porozumiewawczej aktualnie zasiada Prezes Związku Raciborza – Henryk Stuchły oraz Prezes Związku Wielunia – Karol Idasiak. 

W poprzednim roku skończyła się również moja kadencja w Radzie Nadzorczej. W kwietniu wybieraliśmy nowego reprezentanta do Rady Nadzorczej. Został nim Pan Włodzimierz Ura, obecny Prezes Związku przy Cukrowni Ropczyce oraz członek Komisji Porozumiewawczej przy SZP.

Plany na 2016 rok:

1. SZKOLENIA PLANTATORÓW:

 • szkolenia Plantatorów w miejscowościach: Łany, Pawłowiczki, Głogłówek, Naczęsławice, Biała, Folwark

2. WNIOSKI:

 • Poletka doświadczalne KWS w czerwcu
 • 22 – 23- 24 czerwiec wyjazd do Białki Tatrzańskiej   
 • jak co roku w okresie letnim, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia biuro Związku będzie nieczynne, wszelkie pilne sprawy załatwiane będą na telefon do Prezesa lub Pani Dagmary

5. KAMPANIA:

 • tegoroczna kampania będzie bardzo długa, wstępnie szacuje sie iż potrwa do lutego 2017 roku
 • ze względu na mała składkę nie będziemy w stanie zatrudnić kilku pracowników, dlatego planujemy kontrole wyrywkową w Cukrowni Cerekiew jak i Cukrowni Strzelin
 • Planowany termin rozpoczęcia Kampanii to początek września 2016 roku

        6. STRONA INTERNETOWA:

 • Dalsze prowadzenie strony internetowej

Ad. 8

Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2015 rok. Sprawozdanie finansowe przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Edward Kurzela. Odczytanie protokołu oraz realizacji planów wydatków za 2015 rok jak również plan wydatków na 2016 rok.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

Ad. 9

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” za

2015 rok a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku

za 2015 rok. (uchwała nr 4)

Delegaci w głosowaniu jawnym 41 głosami „za” podjęli uchwałę.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 10

Zmiana składu Zarządu i zmiany w KRS.

Ponieważ pod koniec 2015 roku zmarł Pan Józef Szynol, dlatego Zarząd zdecydował, iż nie będzie wybierał nikogo zastępczego do składu Zarządu na jego miejsce.

Należy jednak wykreślić go ze składu Zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu. Komisja Uchwał i wniosków proszona jest o przygotowanie odpowiedniej uchwały.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wykreśleniu Pana Józefa Szynola

z KRS w Opolu.

Glosowanie – głosowało 41 delegatów: „za” – 41 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała nr 5 jest załącznikiem do protokołu/

Dodatkowo na początku roku dokładnie 3 lutego 2015 roku został odwołany ze stanowiska dyrektora ds. buraków cukrowych w Kombinacie Rolnym Kietrz Pan Władysław Podłowski, wysłano go na emeryturę. Na jego miejsce został powołany Pan Marek Oblicki.

Po wcześniejszych rozmowach z przedstawicielami Kombinatu Rolnego Kietrz wiemy, iż Pan Marek zastąpi w Zarządzie Związku Pana Władysława Podłowskiego.

Należy równiez zrobić zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym wykreślając Pana Władysława Podłowskiego w wpisując na jego miejsce Pana Marka Oblickiego.

Komisja Uchwał i wniosków proszona jest o przygotowanie odpowiedniej uchwały.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wykreśleniu Pana Władysława Podłowskiego a wpisaniu Pana Marka Oblickiego do Zarządu w KRS w Opolu.

Glosowanie – głosowało 41 delegatów: „za” – 41 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała nr 6 jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 11

Zarząd Związku wraz z Komisją Rewizyjną po wcześniejszych ustaleniach zdecydował upoważnić Prezesa Jerzego Kościelnego do załatwiania wszystkich spraw związanych ze zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu. By zatwierdzić ich decyzję proszą zebranych delegatów na Walnym Zjeździe o zatwierdzenie ich decyzji uchwała podjętą na Walnym Zjeździe.

Komisja Uchwał i wniosków proszona jest o przygotowanie odpowiedniej uchwały.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o upoważnieniu Prezesa Jerzego Kościelnego do załatwiania wszelkich zmian dotyczących Krajowego Rejestru

Sądowego w Opolu.

Glosowanie – głosowało 41 delegatów: „za” – 41 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała nr 7 jest załącznikiem do protokołu/

Ad.  12

Komisja Uchwał i wniosków w składzie: Krystian Niechcioł, Rajmund Wochnik, Gerard Raubal, proszona jest o przedstawienie podjętych uchwał na Walnym Zjeździe dnia 8 kwietnia 2016 roku.

Przewodniczący Krystian Niechcioł – odczytanie podjętych uchwał na dzisiejszym Walnym Zjeździe

Uchwała 1/2016 – wybór przewodniczącego Walnego Zjazdu

Uchwała 2/2016 – wybór komisji skrutacyjnej

Uchwała 3/2016 – wybór komisji uchwał i wniosków

Uchwała 4/2016 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2015 rok

Uchwała 5/2016 – zmiany w KRS, wykreślenie członka zarządu

Uchwała 6/2016 – zmiany w KRS, wykreślenie członka zarządu i wpisanie nowego członka zarządu

Uchwała 7/2016 – upoważnienie dla Prezesa Jerzego Kościelnego

To wszystkie uchwały podjęte na dzisiejszym Walnym Zjeździe, zgodnie ze Statutem przewodniczący posiedzenia wraz z prezesem Związku proszony jest o podpisanie podjętych uchwał w obecności delegatów uczestniczących na Walnym Zjeździe. Ponieważ przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Związku komisja uchwał i wniosków zdecydowała, żeby Prezes dodatkowo złożył na uchwałach swoją imienną pieczątkę. 

Podpisanie uchwał przez Jerzego Kościelnego.

Ad. 13

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował Delegatów, iż przed przejściem do otwartej dyskusji udzieli głosu zaproszonym gościa, a następnie przejdziemy do pytań.

Na prośbę Przewodniczącego Jerzego Kościelnego głos zabrali zaproszeni goście.

Oddanie głosu dyrektorowi Naczelnemu Cukrowni Cerekiew a następnie dyrektorowi ds. surowcowych Krzysztofowi Sadurze

Dyrektor Naczelny Tomasz Kostrzewa – aktualnie trwa 40 – dniowa kampania sokowa. jesteśmy również w czasie intensywnych remontów na placu buraczanym jak i samej buraczarni. Są to duże inwestycje i zakończą sie przed samą kampanią.

Możemy się również pochwalić, iż jako jedyna Cukrownia w Polsce produkujemy cukier

o średnicy 0,7 milimetra na specjalne zamówienie z Unii Europejskiej.

Życzę wszystkim Plantatorom wysokich plonów.

Dyrektor ds. surowcowych Krzysztof Sadura – w ostatnim czasie odbyło się spotkanie Komisji Porozumiewawczej, gdzie prowadzone są rozmowy o najbardziej nurtującej nasz wszystkich kwestii co po 2017 roku. Aktualnie wszystkie koncerny prowadzą negocjacje

z Krajowym Związkiem na temat podpisania Krajowego Porozumienia Branżowego.  Wstępnie wiemy iż jest to ogólnikowy zarys spraw dotyczących współpracy Koncernu z Plantatorem. Szczegółowe informacje co do odbioru buraków trzeba będzie zawrzeć w porozumieniu regionalnym nad którym pracować będzie Komisja Porozumiewawcza po podpisaniu Porozumienia Krajowego.

W końcu Chempest podpisał z nami umowę o współpracy i już Plantatorzy mogą wybierać

u nich środki ochrony roślin.

Została powołana Komisja przy Laboratorium w Strzelinie w której w skład wchodzą:

dyrektor Surowcowy ze Strzelina Pan Lis, kierownik Laboratorium w Strzelinie Pani Dagmara oraz dwóch przedstawicieli Związków z Raciborza Pan Tadeusz i z Strzelina Pan Samuel. Więcej o działaniach komisji opowie wam Pan Tadeusz obecny dziś na spotkaniu.

Jeśli chodzi o sprawy związane z kontraktacja to kontraktacja zakończyła się 15 kwietnia. Obecnie mamy zasiane 99 % z tego 13 % w mulczu. Dodatkowe buraki zakontraktowało ok 130 Plantatorów, wszyscy w okolicy komina. Chce jedynie przypomnieć iż dodatkowa kontraktacja polega na tym iż za koszty doczyszczenia załadowania i przewozu do Cukrowni Plantator pokrywa w całości sam.

Kierownik biura Tadeusz Kozieł – tak jak wspomniał Pan dyrektor zostałem wydelegowany do komisji przy Laboratorium w Strzelinie. Odczytam protokół z podjętych działań

w laboratorium mających na celu poprawę pracy Laboratorium. Odczytanie Protokołu.

Wszystkie te uwagi dotyczące Laboratorium mają na celu poprawienie jego pracy. Niestety nie jesteśmy w stanie nic więcej zdziałać, jedynie możemy cały czas jeździć tam w czasie kampanii i doglądać czy płuczki działają poprawnie.

Ad. 14

Po krótkiej dyskusji Delegatów z zaproszonymi gośćmi przyszedł czas na wnioski. Delegaci nie złożyli żadnych wniosków.

Ad. 15

Przewodniczący podziękował gościom i Delegatom za przybycie na zebranie, po czym zakończył obrady Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.