Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

ZWIĄZEK PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO PRZY SUDZUCKER POLSKA Z SIEDZIBĄ PRZY ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM „CUKROWNIA CEREKIEW”

Ciężkowice ul. Fabryczna 13     47-260 Polska Cerekiew    tel.  077/4875352, email:ZPBC.CEREKIEW@interia.pl

PROTOKÓŁ

Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”, który odbył się w dniu 23 czerwca 2015 roku w II terminie

W dniu 23 czerwca 2015 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”. Walny Zjazd odbył się w drugim terminie ze względu na brak quorum w pierwszym terminie, na zebraniu uczestniczyło 21 z 68 zaproszonych Delegatów.

Porządek obrad Walny Zjazd Delegatów:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew – przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Delegatów

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 rok

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2014 rok

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

10. Dyskusja

11. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał

12. Zakończenie obrad

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości..

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował by delegaci zaproponowali kandydata na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by przewodniczącym był pan Jerzy Kościelny i by głosowanie w tej sprawie było jawne.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze przewodniczącego posiedzenia Pana Jerzego Kościelnego. (Uchwala nr 1. )

Glosowanie – głosowało 21 delegatów : „za” – 21 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury: Joachim Zymełka, Alfons Joszko, Edward Kurzela którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

(Uchwała nr 2.)

Glosowanie- głosowało 21 delegatów :  „za” – 21 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury: Tomasz Wielgan, Jerzy Krajczy, Krystian Niechcioł, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków. (Uchwała nr 3)

Glosowanie – głosowało 21 delegatów: „za” – 21 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Joachim Zymełka – przewodniczący, Alfons Joszko oraz Edward Kurzela członkowie.

Stwierdziła prawomocność obrad Walnego Zjazdu Delegatów. Zgodnie z & 15 ust.3 statutu Związku Walny Zjazd  jak i  gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności  50% ogólnej liczby członków.   W razie braku quorum Zjazd

i zebrania gminne odbywają się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu.

Z uwagi na to, że o godz. 10.00  na 68 delegatów obecnych było 21 Walny Zjazd rozpoczął się o godz. 11.00. O powyższym delegaci zostali powiadomieni w zawiadomieniu  o zwołaniu  Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o stwierdzeniu prawomocności obrad

Walnego Zjazdu Delegatów .

Glosowanie – głosowało 21 delegatów: „za” – 21 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów.

Ad.7

Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 rok.

Jerzy Kościelny – Prezes

W 2014 roku Zarząd odbył 6 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

 • Szkolenia Plantatorów – zorganizowanie szkoleń dla Plantatorów,
 • Umowa Kontraktacyjna na kampanie 2014/ 2015 – negocjowanie umowy kontraktacyjnej odbywa się przez prezesów grupy Plantator

w ramach Komisji Porozumiewawczej

 • Zatrudnienie i pokrycie kosztów pracowników sezonowych –  zatrudnienie trzech pracowników sezonowych do kontroli oprocentowania na placu i poboru prób na cukier w Cukrowni Cerekiew oraz Cukrowni Strzelin.

Kontrole w Strzelinie – w czasie kampanii każdy ze Związków ma prawo do kontroli w Laboratorium w Strzelinie, gdzie przeprowadzane są próby na cukier.

W tym roku praktycznie codziennie była od nas osoba delegowana do kontroli

w Cukrowni Strzelin zarówno na placu jak również w laboratorium, gdzie wszystkie problemy były rozwiązywane na bieżąco.

 • Środki ochrony roślin, nasiona – Komisja Porozumiewawcza w której zasiadają przedstawiciele Związków i Koncernu negocjuje ceny środków ochrony roślin jak również ceny nasion z firmami.

 Deklarując nasiona w czasie kampanii mamy gwarancję, że zakupimy je taniej niż w lutym.

 • Organizacja wyjazdów tematycznych dla Plantatorów – co roku organizujemy wyjazdy dla Plantatorów na Poletka doświadczalne.

W tym roku odbyły się 4 wyjazdy dla Plantatorów:

 • Wycieczka dla Plantatorek do Kudowy Zdrój na 3 dni,

szkoleniowo – rekreacyjna.

 • Poletka doświadczalne KWS.
 • Poletka doświadczalne BAYER dla Plantatorów z rejonu Prudnika.
 • Wyjazd szkoleniowy z firmą WHBC do Włoch.
 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie i materiału siewnego – jak co roku

w biurze Związku można otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków. Jest to okres od 15 marca do końca czerwca. W 2014 roku Pani Dagmara wypełniła 286 wniosków.

Zarząd Związku utrzymuje ciągła współpracę z przedstawicielami innych Związków 

Tworzymy wspólnie Grupę Plantator.

W Komisji Porozumiewawczej aktualnie zasiada Prezes Związku Świdnicy – Michał Grzegorczyn oraz Prezes Związku Wielunia – Karol Idasiak. 

W tym roku skończyła się również moja kadencja w Radzie Nadzorczej. W kwietniu wybieraliśmy nowego reprezentanta do Rady Nadzorczej. W tym roku wybierany kandydat do Rady jest ze wschodu, Pan Włodzimierz Ura, obecny Prezes Związku przy Cukrowni Ropczyce oraz członek Komisji Porozumiewawczej przy SZP.

Plany na 2015 rok:

 1. WYCIECZKI:

 • 28-29-30 Kwiecień – Wyjazd dla Plantatorów Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”  – już się odbyła
 • Poletka doświadczalne 8 i 16 czerwiec  – już się odbyły
 • 9-10-11 Wrzesień – Wyjazd tylko dla Plantatorek Kudowa Zdrój – teraz zapisy tylko na listę rezerwową
 • 18 września – AGROSHOW Bednary – Zapisy u Pani Dagmary

w biurze lub telefonicznie

2. WNIOSKI:

 • od 15 marca do 15 czerwca Pani Dagmara wypełniała wnioski rolnikom o dopłaty bezpośrednie jak i do materiału siewnego.

Wypełniła ponad 350 wniosków.

 1. WALNY ZJAZD:

 • Planowany był na 28 maja 2015 roku ale trzeba było go przesunąć na 23 czerwca,  w wyniku przesunięcia terminu składania wniosków o dopłaty do 15 czerwca.

 1. BIURO NIECZYNNE:

 • jak co roku w okresie letnim, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia biuro Związku będzie nieczynne, wszelkie pilne sprawy załatwiane będą na telefon do Prezesa lub Pani Dagmary

5. KAMPANIA:

 • tegoroczna kampania będzie bardzo krótka dlatego planujemy zatrudnić tylko1 – 2 osoby, nie będzie codziennej kontroli w Strzelinie
 • Planowany termin rozpoczęcia Kampanii to 26 – 28 wrzesień 2015 roku

6. CIBE:

 • europejscy plantatorzy buraków cukrowych zjednoczeni w obliczu trudnych czasów
  • W dniach 3 – 5 czerwca odbył się w Berlinie 44 Kongres Europejskich Plantatorów Buraka. Uczestnicy przeanalizowali sytuację światowej gospodarki cukrowej oraz główne problemy gospodarcze i polityczne stojące obecnie przed uprawą buraków w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem faktu zniesienia systemu kwot w UE, począwszy od 1 października 2017 r. W tym wydarzeniu, które zgromadziło około 280 delegatów i gości, uczestniczyli wysokiej rangi prelegenci, m.in. niemiecki Federalny Minister Żywności i Rolnictwa – Christian Schmidt, członkowie Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli Komisji Europejskiej.
  • Debata podczas Kongresu skupiła się wokół perspektywy po roku 2017, zarządzaniu przejrzystymi zasadami oraz braku stabilności rynku cukru w UE w przyszłości. Europejscy plantatorzy uważają, że ceny buraków powinny obejmować nie tylko koszty produkcji buraków, ale także zapewnić długoterminową opłacalność oraz sprawiedliwy podział wartości dodanej pomiędzy plantatorów i producentów cukru. Prezes CIBE Bernhard Conzen podkreślił ponadto, że„ramy dla kontraktacji oraz dialog pomiędzy plantatorami i producentami cukru są niezbędne dla zapewnienia stabilnych dostaw na rynek UE. Ponadto będziemy również potrzebować odpowiednich narzędzi regulacyjnych w celu zapewnienia na rynku przejrzystości i odpowiednich informacji dla plantatorów buraków cukrowych”.Narzędziami tymi, monitorowanymi przez Komisję Europejską, powinny być szczegółowy system raportowania cen na podstawie cen pobieranych od przedsiębiorstw cukrowniczych oraz  bilansu cukru, izoglukozy i etanolu przygotowywany na podstawie danych statystycznych zebranych w przedsiębiorstwach.„Cel unijnego ustawodawcy, którym jest wzmocnienie roli rolników w łańcuchu dostaw powinien zostać zrealizowany. Zachęcamy instytucje europejskie do wspierania producentów buraków, aby mogli stawić czoło wyzwaniom”.
  • Europejscy plantatorzy buraków ostrzegli instytucje UE, że europejski sektor buraków cukrowych wszedł w okres turbulencji i żądają zachowania szczególnej czujności w celu podjęcia w porę niezbędnych środków łagodzących skutki niezrównoważonego rynku i dalszej restrukturyzacji w przyszłości.

            7. STRONA INTERNETOWA:

 • Na wniosek Plantatorów  została utworzona strona internetowa Związku, gdzie Plantatorzy znajdą wszystkie interesujące ich informacje.

W menu strony  znajdziemy:

1. Aktualności – bieżące informacje dotyczące działalności Związku

2. Historia

3. Cele i zadania – wypisane cele i zadania określone w Statucie Związku

4. Grupa Plantator – informacje kto znajduje się w Tej grupie

5. Szkolenia Plantatorów – informacja gdzie i kiedy oraz kto będzie na szkoleniach

6. Sprawozdania – sprawozdania z Walnego Zjazdu

7. Pliki do pobrania – np. karta do zeszytów oprysków, deklaracja członkostwa i rezygnacji

8. Wycieczki – informacje o wycieczkach

9. Galeria

10. Kontakt

11. Odnośniki – polecane inne strony związków

12. Współpraca – odnośniki do stron instytucji z którymi współpracujemy

adres: www.zpbccerekiew.pl

Po Walnym do każdego Plantatora zostanie wysłana informacja o utworzeniu tej strony.

Ad. 8

Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Edward Kurzela. Odczytanie protokołu oraz realizacji planów wydatków za 2014 rok jak również plan wydatków na 2015 rok.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

Ad. 9

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” za

2014 rok a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku

za 2014 rok. (uchwała nr 4)

Delegaci w głosowaniu jawnym 21 głosami „za” podjęli uchwałę.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 10

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował Delegatów, iż przed przejściem do otwartej dyskusji udzieli głosu zaproszonym gościa, a następnie przejdziemy do pytań.

Na prośbę Przewodniczącego Jerzego Kościelnego głos zabrali zaproszeni goście.

Oddanie głosu Inspektorowi Surowcowemu Panu Zygmuntowi Czekańskiemu a następnie  

Panu Henrykowi Stuchłemu Prezesowi Zrzeszenia Roślin Okopowych w Raciborzu.

Pan Zygmunt Czekański – Sudzucker w tym rok obniżył o 29 % kontraktacje buraków dla każdego Plantatora. Było to wynikiem przeniesienia z tamtego roku buraków po za kwotowe

 w kwotowe. Każdy z Plantatorów został wcześniej poinformowany, iż kontraktacja zostanie obniżona. Dlatego też dużo mniejszych Plantatorów zrezygnowało w tym roku z uprawy i wydzierżawiło swój limit większym Plantatorom.

Z wstępnych pomiarów wynika, że jest zasiane od 8 do 10 % więcej niż zostało zakontraktowane. Przesianych buraków w tym roku mamy ok 1%

Ostatnio największym problemem zgłaszanym przez Plantatorów to zniszczone plantacje przez dziki i jelenie a nawet zające.

Zaszły również zmiany aktualnie system Plantator przestaje działać a w jego miejsce wchodzi system RMP. Dostęp do niego otrzymamy poprzez zgłoszenie sie do swojego inspektora surowcowego. Aby uzyskać dostęp do nowego serwisu wymogiem jest posiadanie adresu email, poprzez który otrzymamy wszystkie niezbędne informacje do logowania w systemie.

Również aby w przyszłym roku podpisać umowę kontraktacyjną Plantatorzy powinni wykonać badanie gleby działek na których będą zasiane buraki. Inaczej Sudzucker  nie podpisze umowy z Plantatorem nie posiadającym badań gleby.

Należy wspomnieć, że aktualnie mamy kontrolę z Niemiec, która sprawdza czy buraki są zgodnie uprawiane z wymogami Unii Europejskiej. Nie tylko jeździmy po polach ale również odwiedzamy Plantatorów i sprawdzamy jak przechowywane są środki chemiczne. Przypominam iż każdy Plantator od tego roku ma obowiązek kserować wniosek o dopłaty i mapy gdzie się znajdują buraki, ponieważ są one potrzebne do kontroli.

Pan Henryk Stuchły – dostaliśmy informację z KZPBC iż planują przed 2017 rokiem stworzyć jedno Porozumienie Branżowe dla wszystkich Koncernów w Polsce. Przy czym chcą by Plantatorzy zrzeszeni do swoich Koncernów wypowiedzieli istniejące Porozumienia Branżowe.

Naprawdę jest to dobry plan ale niestety nie wykonalny. Ponieważ  Koncerny się nie zgodzą na wspólne działanie i ustalenie ceny. Po 2017 roku będzie wolny rynek i każdy z koncernów będzie patrzył by jak najtaniej zakontraktować buraki. Może nawet dojść do tego iż Koncerny będą miały po kilka umów i będą indywidualnie podchodzić do kontraktacji z Plantatorami. Nie ma się co oszukiwać mali Plantatorzy do 100 – 200 ton przestaną siać buraki, po prostu nie będzie się opłacać. Wstępnie wasz Prezes orientował sie na CIBE czy w ogóle ze strony koncernów jest chęć przystąpienia do negocjacji – nie ma żadnej. Konkurencją będzie zalewający nas cukier z trzciny cukrowej, więc każdy będzie robił co tylko może by pozostać na rynku, czyli musimy przygotować się na obniżenie ceny za buraki.

Dyskusja:

Józef Szynol – Panie Zygmuncie co mamy zrobić jak myśliwi nie chcą nam wypłacać odszkodowania za straty na plantacjach zrobione przez dziki i jelenie

Zygmunt Czekański – my jako cukrownie możemy jedynie przyjechać zrobić protokół ze strat by przy odbiorze buraków i rozliczeniu nie był pan poszkodowany, ale jeśli chodzi o odszkodowania to nie jesteśmy w stanie wpłynąć na myśliwych

Jerzy Kościelny – uzyskanie odszkodowania od myśliwych jest dość problematyczne wszyscy to przechodziliśmy, dlatego gdy zgłaszamy do myśliwych o stratach na polu robimy również to samo do Izby Rolnej i prosimy od nich przedstawiciela by uczestniczył w czasie oględzin razem z myśliwym. Myśliwi bardzo zaniżają koszty strat ale jak będzie nam towarzyszyć przedstawiciel Izby powinniśmy uzyskać odpowiednie odszkodowanie.

Kazimierz Napiórkowski – urynkowienie rynku cukru pociąga daleko idące zmiany. W tym układzie musimy się zastanowić kto jest dla nas producentów partnerem czy KZPBC czy Sudzucker. Należę do Zarządu Związku już dobrych parę lat i zawsze ze strony KZPBC nie otrzymaliśmy nigdy żadnego konkretnego wsparcia a wręcz przeciwnie byliśmy napiętnowani z niewiadomych nam przyczyn. Zawsze co roku płacimy im daninę nie małej wysokości, jesteśmy jednym z większych Związków.  A mim to nigdy nie liczyli się z naszym zdaniem. Powinniśmy pożegnać się z nimi i zakończyć tzw. współpracę bo od lat członkostwo u nich nic nam nie daje.

Jeśli chodzi o wypowiedzenie Porozumienia Branżowego to byłbym na tak ale jak sami zasiedlibyśmy do negocjacji bez udziału KZPBC. Nasz Związek wcale nie jest mały jesteśmy samowystarczalni i rośniemy w siłę mamy również za sobą Związki Wieluń, Świdnica

i Racibórz. W planach mamy połączenie się z Raciborzem. Jeśli trzeba będzie możemy przeorganizować sie w Grupę Producencką lub Związek Zawodowy.

Jerzy Kościelny – to co powiedział Pan Kazimierz jest prawda od lat byliśmy przez KZPBC odsuwani, jednak w tym roku to się zmieniło. Zrobiliśmy Grypą Plantator na wyborach nowego Zarządu w KZPBC trochę zamieszania. Do tej pory nie było do pomyślenia by któryś z nas był w Zarządzie tym razem solidarnie zadeklarowaliśmy iż odejdziemy z KZPBC jeśli nie zgodzą się na kandydaturę naszego przedstawiciela w Zarządzie. W wyniku czego

z Grupy Plantator Prezes Michał Grzegorczyn z Świdnicy został wice prezesem Zarządu KZPBC. Jest to nie mały sukces.

Wiem dobrze, że członkowie mojego Zarządu chcieli byśmy zrezygnowali z członkostwa

w KZPBC jednak musze prosić ich o cierpliwość i wyrozumiałość. Teraz gdy udało nam się umieścić od nas osobę w Zarządzie KZPBC musimy być solidarni.

Ad. 11

Po krótkiej dyskusji Delegatów z zaproszonymi gośćmi przyszedł czas na wnioski. Delegaci nie złożyli żadnych wniosków.

Ad. 12

Przewodniczący podziękował gościom i Delegatom za przybycie na zebranie, po czym zakończył obrady Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.