Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

PROTOKÓŁ

Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”, który odbył się w dniu 17 maja 2013 roku w II terminie

W dniu 17 maja 2013 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”. Walny Zjazd odbył się w drugim terminie ze względu na brak quorum w pierwszym terminie, na zebraniu uczestniczyło 23  z 73 zaproszonych Delegatów.

Porządek obrad Walny Zjazd Delegatów:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew – przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Delegatów

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 rok

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2012 rok

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

10. Dyskusja

11. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał

12. Zakończenie obrad

 Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości..

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował by delegaci zaproponowali kandydata na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by przewodniczącym był pan Jerzy Kościelny i by głosowanie w tej sprawie było jawne.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze przewodniczącego posiedzenia Pana Jerzego Kościelnego. (Uchwala nr 1. )

Glosowanie – głosowało 23 delegatów : „za” – 23 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury: Joachim Zymełka, Józef Danboń, Edward Kurzela którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

(Uchwała nr 2.)

Glosowanie- głosowało 23 delegatów :  „za” – 23 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury: Tomasz Wielgan, Jerzy Krajczy, Krystian Niechcioł, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków. (Uchwała nr 3)

Glosowanie – głosowało 23 delegatów: „za” – 23 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Joachim Zymełka – przewodniczący, Józef Damboń oraz Edward Kurzela członkowie.

Stwierdziła prawomocność obrad Walnego Zjazdu Delegatów. Zgodnie z & 15 ust.3 statutu Związku Walny Zjazd  jak i  gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności  50% ogólnej liczby członków.   W razie braku quorum Zjazd

i zebrania gminne odbywają się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu.

Z uwagi na to, że o godz. 10.00  na 73 delegatów obecnych było 23 Walny Zjazd rozpoczął się o godz. 11.00. O powyższym delegaci zostali powiadomieni w zawiadomieniu  o zwołaniu  Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o stwierdzeniu prawomocności obrad

Walnego Zjazdu Delegatów .

Glosowanie – głosowało 23 delegatów: „za” – 23 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów.

Ad.7

Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 rok.

W 2012 roku Zarząd odbył 7 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

·         Szkolenia Plantatorów – zorganizowanie szkoleń dla Plantatorów

·         Naliczanie kar Plantatorom – kiedyś  po każdej kampanii gdy przychodziło  rozliczenie niektórzy Plantatorzy nie wywiązują sie z umowy, wtedy Cukrownia nalicza kary. Naszym zadaniem było zapoznać się ze sprawą każdego Plantatora i gdy nie było z jego strony winny nie wywiązania sie z umowy wstawiamy sie za nim i prosimy o odstąpienie od kary Cukrownie.

Aktualnie idzie to wszystko z automatu. Plantatorzy, którzy nie wywiązali sie z umowy a mieli zasiany odpowiedni areał i pobraną odpowiednia liczbę nasion, nie zostaną obciążeni karą. 

·         Umowa Kontraktacyjna na kampanie 2012/ 2013 – negocjowanie umowy kontraktacyjnej przez prezesów grupy Plantator

·         Pokrycie kosztów pracowników sezonowych – co roku zatrudniamy dwóch pracowników sezonowych do oprocentowania na placu i poboru prób na cukier.  Koszt zatrudnienia pracownika wynosi 10 zł brutto za godz.

Po zakończeniu kampanii rozliczamy koszty pracowników pomiędzy Związki dostarczające buraki do naszej Cukrowni, wiadomo jednak że niektóre Związki nigdy nie pokryją tych kosztów z różnych powodów.

Kontrole w Strzelinie – w czasie kampanii każdy ze Związków miał prawo do kontroli na placu Cukrownie jak również w Laboratorium w Strzelinie, gdzie przeprowadzane są próby na cukier. W kampanii 2012/ 2013 przeprowadzono 4 kontrole przez członków zarządu Pana Edwarda Kurzele i Pana Józefa Dambonia.

Przed kampania laboratorium uległo całkowitej modernizacji, zmienione zostały zasilanie wody, oświetlenie, proces do mycia wzmocniony, odczynniki do prób zamawiane z dużych partiach, tworzony jest system kontroli, weryfikowanie wskazań laboratorium, żelazna próba będzie robiona i mrożona.

Proces przeprowadzania prób na cukier całkowicie sie poprawił. Mamy zastrzeżenia jedynie do braku możliwości oczyszczenia buraka całkowicie przed próba.

Już wnioskowaliśmy do Koncernu o postawienie w laboratorium stołu i osoby do oczyszczania buraków. Jak na razie nie dostaliśmy odpowiedzi w tej sprawie.

·         Środki ochrony roślin, nasiona – Komisja Porozumiewawcza w której zasiadają przedstawiciele Związków i Koncernu negocjuje ceny środków ochrony roślin ja również ceny nasion z firmami. Następnie są one przedstawiane Plantatorom. Negocjacje cen z firmami nie jest zbyt łatwe im zależy by nie stracić i zarobić nam natomiast by były jak najniższe. Deklarując nasiona w czasie kampanii mamy gwarancję, że zakupimy je taniej niż w lutym.

·         Porozumienie Regionalne –      Porozumienie Regionalne powstało z powodu rozwiązania kilka lat temu Porozumienia Branżowego przez Związki. Przez 3 lata nie doszliśmy do porozumienia w tej sprawie wiec każdy Koncern postanowił podpisać z każdym Związkiem Porozumienie Regionalne.

Na początku Związki nie chciały sie zgodzić lecz powoli zaczęto rozmowy na ten temat a następnie podpisanie podpisywanie tego Porozumienie przez Związki.

Koncern wystąpił z takim Porozumieniem 18 października 2011 roku na Komisji Porozumiewawczej. Zostało ono zaprezentowane przedstawicielom Związków a następnie przez nich podpisane. Również Zarząd Sudzucker podpisał to Porozumienia jak również pozostałe Związki dostarczające buraki do Koncernu. Wejdzie ono w życie jeśli 60 % Plantatorów przynależących do Koncernu podpisze to porozumienie.

Porozumienie to jest inne niż Branżowe, ponieważ zawiera wszystkie przepisy unijne. Jak również jest kompleksowe i dotyczy kolejnych lat.  Natomiast język Porozumienie pozostał trudny do zrozumienia, ponieważ wszystko jest w języku prawniczym.

·         Organizacja wyjazdów tematycznych dla Plantatorów – co roku organizujemy wyjazdy dla Plantatorów na Poletka doświadczalne i Agro Show w Poznaniu. W roku 2012 również było spore zainteresowanie tymi wyjazdami.  Na Poletka do Kondratowic pojechały 2 autobusy, w wyjeździe na Agro Show wzięło udział 120 osób (3 Autokary – Jeden będzie zabierał Plantatorów z okolic Prudnika opieka Plantator ins Sudoła, następny z K – Koźle opieka ODR i prezes Jerzy Kościelny oraz ostatni objazdowy Opieka Kierownik biura Pani Dagmara

W tym roku również planujemy zorganizować kilka wyjazdów dla Plantatorów.

Poletka doświadczalne (czerwiec), Agro Show (wrzesień) oraz jeśli będzie zainteresowanie chcemy zorganizować wyjazd do Poznania na wystawę zwierząt hodowlanych 11 maja 2013 r.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie sie do Pani Dagmary.

·         Wnioski o dopłaty bezpośrednie i materiału siewnego – jak co roku w biurze Związku można otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków. Jest to okres od 15 marca do końca czerwca. W 2013 roku Pani Dagmara wypełniła 256 wniosków.

Chce również przypomnieć wnioski zadeklarowanie przez delegatów na Wlanym Zjeździe Delegatów w 2011 roku i przedstawić co w tej sprawie zostało zrobione.

Wnioski:

1.  Delegaci złożyli wniosek by, częściej kontrolować pracę w laboratorium

w Strzelinie oraz przeznaczyć środki na stałą kontrolę na miejscu

·         Wniosek ten został spełniony i co raku w czasie kampanii Związek przy Sudzucker  Polska we Wrocławiu zatrudnia dwie osoby do kontroli i obserwacji pracy laboratorium. Po każdej kampanii przesyłają do wszystkich Związków rozlicznie kosztów pracowników.

2.  Delegaci złożyli wniosek by, Koncern wynajął firmę lub sam zatrudnił ludzi do przykrywania i okrywania pryzm na polu.

·         Po rozmowach ze stroną Cukrowni wiemy, że nie jest możliwe by została zatrudniona przez Koncern jakaś specjalna firma zajmująca sie przykrywaniem i odkrywaniem pryzm. Jeśli życzymy sobie kogoś takiego to sami Plantatorzy mogą zatrudnić firmę zajmującą sie pryzmami. (więcej informacji dyr. Sadura)

3.  Delegaci złożyli wniosek by, indywidualny odbiór wysłodków nie odbywał się tylko

w nocy ale również w godzinach popołudniowych.

·         Indywidualny odbiór wysłodków nigdy nie odbywał sie w dzień, w dzień samochody ciężarowe wywożą wysłodki do Plantatorów, którzy nie chcą odbierać indywidualnie. Od 2011 roku nie ma odbioru buraków w nocy więc odbiór wysłodków nie jest już zbyt dużym problemem jeśli decydujemy sie na indywidualny odbiór.

4.  Delegaci złożyli wniosek by, przy każdej doczyszczarce na polu była do pomocy fadroma albo inny sprzęt pomagający wyciągać samochody oraz do wzruszania zamarzniętych pryzm.

·         Przedstawiciele Cukrowni twierdzą iż nie jest koniecznością by przy doczyszczarkach znajdował sie sprzęt pomocniczy. Natomiast jeśli warunki pogodowe będą naprawdę trudne to wtedy podejmie sie decyzje o dodatkowym sprzęcie.

5.  Delegaci złożyli wniosek by, pozyskać instrukcję wykonywania prób

w laboratorium w Strzelinie.

·         Zarząd Związku zapoznała sie z instrukcją wykonywania prób w laboratorium. Instrukcja ta jest do wglądu w samym laboratorium jak również po prośbie naszego Związku znajduje się u dyrektora Surowcowego Krzysztofa Sadury, by w każdej chwili można było do niej zajrzeć.

Zarząd Związku utrzymuje ciągła współpracę z przedstawicielami innych Związków ale w szczególności walczy/trzyma sie wspólnie ze Związkami z Raciborza i Świdnicy.

W Komisji Porozumiewawczej aktualnie zasiada Prezes Związku Raciborza – Henryk Stuchły oraz Prezes Świdnicy Michał Grzegorczyn.

W tym roku zostałem wybrany jako przedstawiciel strony Plantatorskiej do Rady Nadzorczej. 

Może teraz mamy wspólnie możliwość dokonania niewielkich zmian ale jak wiele znaczących dla Plantatorów.

Ad. 8

Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2012 rok. Ponieważ dziś nieobecny jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe przedstawi w zastępstwie Pan Kazimierz Napiórkowski. Odczytanie protokołu oraz realizacji planów wydatków za 2012 rok jak również plan wydatków na 2013 rok.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

Ad. 9

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” za

2012 rok a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku

za 2012 rok. (uchwała nr 4)

Delegaci w głosowaniu jawnym 23 głosami „za” podjęli uchwałę.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 10

DYSKUSJA

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował Delegatów, iż przed przejściem do otwartej dyskusji udzieli głosu zaproszonym gościa, a następnie przejdziemy do pytań.

Na prośbę Przewodniczącego Jerzego Kościelnego głos zabrali zaproszeni goście.

Oddanie głosu Dyrektorowi Naczelnemu Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew”  Tomaszowi Kostrzewie a następnie Dyrektorowi Surowcowemu Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” Panu Krzysztofowi Sadurze.

Dyrektor Naczelny Tomasz Kostrzewa

            Witam wszystkich zebranych przedstawicieli Związków. Przedstawię bieżącą sytuację na Cukrowni w tym roku nie mamy dużych inwestycji, tylko drobne remonty poprawiające jakość produkcji. Oceniając terminy siewu i przebieg pogody wiemy już że kampania rozpocznie sie zacznie później niż planowaliśmy a za ty będzie mniejsza produkcja cukru.

W 2014 roku mamy zaplanowanych więcej inwestycji na Zakładzie by skierować się w stronę oszczędności związanych z energią potrzebna do produkcji cukru.

            Po 2017 roku kwota limitu cukru będzie uwolniona, czyli nie oznacza to nic dobrego, rynek całkowicie się zmieni. Jednak nasza współpraca z Plantatorami przebiega bardzo dobrze i mam nadzieję że po 1017 roku tak pozostanie.

Dyrektor Surowcowy Krzysztof Sadura

Witam przybyłych na spotkanie,

ponieważ nie udało nam się sprzedać całego wyprodukowanego cukru kontraktacja na ten rok została zmniejszona o 8 %.  Kontraktacja przebiegła dość szybko ale siew buraków był dość trudnym okresem. Zaczęliśmy siać 15 kwietnia a skończyliśmy 29 kwietnia czyli dość późno. Na plantacjach pojawił się zgorzel oraz duże zasolenie gleby. wynikiem tego było zmniejszenie obsady oraz duży wysiew chwastów.

Plan rozpoczęcia kampanii zmienił się nie ruszymy 10 września tylko 10 dni później. Ale konkretnie o planach o kampanii omówimy na spotkaniu przed kampanijnym.

Czy są jakieś pytania?

Pytania

Ksoll – Czy jest szansa, by terminy dopłat przesunąć w górę, czyli jeśli nie zaczniemy 10 września a 20 to od tego dnia by się zaczęły. W umowie są od 10 września.

Dyrektor Sadura – jeszcze sam nie wiem dokładnie jak będzie wyglądać to rozliczenie w wyniku przesunięcia daty odbioru buraków i późnych plonów, jednak wstępnie mogę jedynie powiedzieć że dopłaty do wczesnych dostaw pozostaną takie jak w umowie.

Szynol – czy cały Kietrz będzie woził buraki przez nasze miejscowości, ponieważ droga jest już strasznie zniszczona a dodatkowe obciążenie jej kolejnymi autami i tonażem nie wyjdzie jej na dobre.

Dyrektor Sadura – niestety cały Kietrz będzie jeździł przez wasze miejscowości, ale postaramy się rozłożyć tak by nie były to ciągły transport.

Napiórkowski – wiadomo, że wszyscy mieli przygotowane pola pod buraki zgodnie z ich limitem a tu zostało obciętych 8% nie spodziewacie sie przy tym nadwyżki.

Dyrektor Sadura – spodziewamy sie ale na dzień dzisiejszy to tylko 3/4 % nad siewu

Napiórkowski – chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat sprawę inspektorów na placu i ich kontroli. Nie są oni obiektywni zazwyczaj działają na szkodę Plantatora przy ocenie buraków na zanieczyszczeni jak i negatywnie wpływają na procentowych. Również mają złe nastawienie do prób na cukier zmuszają próbobiorców do robienia prób nie reprezentatywnych dla Plantatora.

Dyrektor Sadura – inspektor jest oceniany za swoją prace w terenie a nie za pracę na kampanii. Jeśli chodzi o obiektywizm czy wy też jesteście obiektywni jeśli chodzi o wasze sprawy. Nie chcecie by wam robiono próby to postawimy Weneme. Wenema to współczesne ripro w Krajowej Spółce jest jedna i Plantatorzy tam sie uskarżają ponieważ próby wychodzą na 19 – 20 %

Ad. 11

Po krótkiej dyskusji Delegatów z zaproszonymi gośćmi przyszedł czas na wnioski. Delegaci złożyli wnioski by:

– należy częściej monitorować pracę w laboratorium w Strzelinie

– Nałożyć większy nacisk na kontrole na placu Cukrowni

Ad. 12

Przewodniczący podziękował gościom i Delegatom za przybycie na zebranie, po czym zakończył obrady Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.