Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

PROTOKÓŁ

Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”, który odbył się w dniu 5 września 2012 roku w II terminie

W dniu 5 września 2012 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”. Walny Zjazd odbył się w drugim terminie ze względu na brak quorum w pierwszym terminie, na zebraniu uczestniczyło 40 z 70 zaproszonych Delegatów.

Porządek obrad Walny Zjazd Delegatów:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew – przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Delegatów

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2011 rok

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2011 rok

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

10. Dyskusja

11. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał

12. Zakończenie obrad

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości..

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował by delegaci zaproponowali kandydata na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by przewodniczącym był pan Jerzy Kościelny i by głosowanie w tej sprawie było jawne.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze przewodniczącego posiedzenia Pana Jerzego Kościelnego. (Uchwala nr 1. )

Glosowanie – głosowało 40 delegatów : „za” – 40 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury: Jerzy Krajczy, Rafał Damboń, Edward Kurzela którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

(Uchwała nr 2.)

Glosowanie- głosowało 40 delegatów :  „za” – 40 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury: Andrzej Żebrowski, Józef Burczyk, Józef Szynol, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków. (Uchwała nr 3)

Glosowanie – głosowało 40 delegatów: „za” – 40 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Jerzy Krajczy – przewodniczący, Rafał Damboń oraz Edward Kurzela członkowie.

Stwierdziła prawomocność obrad Walnego Zjazdu Delegatów. Zgodnie z & 15 ust.3 statutu Związku Walny Zjazd  jak i  gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności  50% ogólnej liczby członków.   W razie braku quorum Zjazd

i zebrania gminne odbywają się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu.

Z uwagi na to, że o godz. 10.00  na 70 delegatów obecnych było 40 Walny Zjazd rozpoczął się o godz. 11.00. O powyższym delegaci zostali powiadomieni w zawiadomieniu  o zwołaniu  Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o stwierdzeniu prawomocności obrad

Walnego Zjazdu Delegatów .

Glosowanie – głosowało 40 delegatów: „za” – 40 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów.

Ad.7

Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2011 rok.

W 2011 roku Zarząd odbył 8 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

·         Szkolenia Plantatorów – niestety w roku 2011 nie zorganizowaliśmy szkoleń dla Plantatorów, głównie wynikało to z braku czasu i entuzjazmu wśród Plantatorów do tych szkoleń

·         Naliczanie kar Plantatorom – kiedyś  po każdej kampanii gdy przychodziło  rozliczenie niektórzy Plantatorzy nie wywiązują sie z umowy, wtedy Cukrownia nalicza kary. Naszym zadaniem było zapoznać się ze sprawą każdego Plantatora i gdy nie było z jego strony winny nie wywiązania sie z umowy wstawiamy sie za nim i prosimy o odstąpienie od kary Cukrownie.

Aktualnie idzie to wszystko z automatu. Plantatorzy, którzy nie wywiązali sie z umowy a mieli zasiany odpowiedni areał i pobraną odpowiednia liczbę nasion, nie zostaną obciążeni karą. 

·         Umowa Kontraktacyjna na kampanie 2011/ 2012 – Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o nie wyrażaniu zgody na podpisanie proponowanej umowy oraz Porozumienia Regionalnego. Wstrzymania sie aż do podpisania przez Ministra Rolnictwa Rozporządzenia w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru. Plantatorzy zostali listownie powiadomieni o decyzji Zarządu oraz propozycji Koncernu.

Związki Plantatorów Buraka Cukrowego Cerekiew i Racibórz informują, iż na dzień 10 lutego propozycja Koncernu Sudzucker Polska S.A. przedstawia się następująco:

– 26,29 euro za tonę buraka cukrowego

– premia wysokości 2 euro za wykonanie pobrania nasion w ilości 1,15 jednostki na hektar i obsiania zakontraktowanego areału

– premia wysokości 2 euro za kontynuację umowy z 2010 roku

– premia wysokości 1 euro wypłacona do buraków kwotowych 2010/2011

w przypadku podpisania umowy do 10 marca

Oprócz tego Cukrownia będzie proponowała kontraktację buraków cukrowych w cenie 30 euro za tonę 10 % posiadanego limitu. W przypadku nie wykonania limitu podstawowego, buraki do wykonania umowy w pierwszej kolejności będą uzupełniane burakami kontraktowanymi po za kwotowymi.

Dodatkowo transport wapna wchodzi w koszt kompleksowej obsługi.

                      Propozycja Związków jest następująca buraki kwotowe 32 euro za tonę, nie mniej niż 120 zł polskich za tonę buraków. Jak również obniżenie kosztu kompleksowej obsługi do 1,50 euro za tonę.

                      W dalszym ciągu podtrzymujemy stanowisko naszych przedstawicieli w Komisji Porozumiewawczej na szczeblu Koncernu Sudzucker Polska S. A., nie podpisywania Regionalnego Porozumienia Branżowego.

                      Oczekujemy na wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa regulującego zapisy Porozumienia Branżowego.

                      Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na zebraniach

z Plantatorami. W załączeniu przesyłamy warunki zapłaty za buraki cukrowe w minionej kampanii południowoniemieckich Plantatorów

·         Pokrycie kosztów pracowników sezonowych – co roku zatrudniamy dwóch pracowników sezonowych do oprocentowania na placu i poboru prób na cukier. 

Po zakończeniu kampanii rozliczamy koszty pracowników pomiędzy Związki dostarczające buraki do naszej Cukrowni, wiadomo jednak że niektóre Związki nigdy nie pokryją tych kosztów z różnych powodów. Rozliczenie kosztów dotyczy kampanii 2010/ 2011

·         Kontrole w Strzelinie – w czasie kampanii każdy ze Związków miał prawo do kontroli na placu Cukrownie jak również w Laboratorium w Strzelinie, gdzie przeprowadzane są próby na cukier. W kampanii 2010/ 2011 zostało tych kontroli dość sporo przeprowadzonych ze względu alarmu Plantatorów na zbyt zróżnicowany procent cukru w burakach. Ja sam byłem osobiście 5 razy na kontroli w Strzelinie. 4 razy z członkiem zarządu i raz z przedstawicielami innych Związków jak również Krajowego Związku. Zaprzyjaźnione Związki z Raciborza i Świdnicy również wielokrotnie przeprowadzały kontrole.

Wynikiem tych wszystkich kontroli jest poprawienie pracy laboratorium na kampanię 2011/2012. Laboratorium uległo całkowitej modernizacji, zmienione zostały zasilanie wody, oświetlenie, proces do mycia wzmocniony, odczynniki do prób zamawiane z dużych partiach, tworzony jest system kontroli, weryfikowanie wskazań laboratorium, żelazna próba będzie robiona i mrożona.

·         Środki ochrony roślin, nasiona – Komisja Porozumiewawcza w której zasiadają przedstawiciele Związków i Koncernu negocjuje ceny środków ochrony roślin ja również ceny nasion z firmami. Następnie są one przedstawiane Plantatorom. Negocjacje cen z firmami nie jest zbyt łatwe im zależy by nie stracić i zarobić nam natomiast by były jak najniższe.

·         Skargi Plantatorów  – w roku 2011 były dwie skargi Plantatorów. Pierwsza dotyczyła zbyt wysokiego procentu zanieczyszczenia ( średnia 11,40%) dostawy, a druga nie otrzymania premii za wczesną dostawę. W pierwszej sprawie Plantator przysłał pismo pod koniec kampanii gdzie było już miesiąc po dostawie buraków. Więc nie mogliśmy zrobić nic więcej jak przeprosić Plantatora za zbyt wysoki procent i obiecać iż sytuacja sie więcej nie powtórzy. Druga skarga dotyczyła natomiast nie otrzymania premii za wczesną dostawę.

Pismo Plantatora przedstawia treść:

            Ja niżej podpisany plantator „Cukrowni Cerekiew” w Ciężkowicach poniosłem straty w płatnościach za wczesną dostawę buraków które, nie zostały odebrane zgodnie z umową

w dniu 29.09.2011 r.

Z powodu awarii w cukrowni termin odbioru nastąpił w dniu 5.10.2011 r. W związku z tym nie otrzymałem dopłaty za wczesną dostawę. Z czym się nie zgadzam gdyż pryzma była przygotowana na dzień 29.09.2011 r.

Proszę o pozytywne ustosunkowanie sie do mojej prośby i wyrównanie moich strat. „

            Zapoznaliśmy sie z tą sprawą bliżej i po rozmowach z Dyrektorem jak również inspektorem tego Plantatora otrzymaliśmy informację, iż został on przed kopaniem buraków poinformowany o awarii na Cukrowni i przesunięciu terminu odbioru. Również spore nadwyżki u innych Plantatorów  przyczyniły sie do opóźnienia odbioru buraków. Dyrektor nie może ustosunkować sie do prośby Plantatora ponieważ warunkiem otrzymania premii jest termin dostawy buraków do Cukrowni a nie termin powstania pryzmy do odbioru.

Do plantatora zostanie wysłane pismo powiadamiające go o podjętych krokach w tej sprawie oraz ich wynikach.

·         Porozumienie Regionalne –      Porozumienie Regionalne powstało z powodu rozwiązania kilka lat temu Porozumienia Branżowego przez Związki. Przez 3 lata nie doszliśmy do porozumienia w tej sprawie wiec każdy Koncern postanowił podpisać z każdym Związkiem Porozumienie Regionalne.

Na początku Związki nie chciały sie zgodzić lecz powoli zaczęto rozmowy na ten temat a następnie podpisanie podpisywanie tego Porozumienie przez Związki.

Koncern wystąpił z takim Porozumieniem 18 października 2011 roku na Komisji Porozumiewawczej. Zostało ono zaprezentowane przedstawicielom Związków a następnie przez nich podpisane. Również Zarząd Sudzucker podpisał to Porozumienia jak również pozostałe Związki dostarczające buraki do Koncernu. Wejdzie ono w życie jeśli 60 % Plantatorów przynależących do Koncernu podpisze to porozumienie.

Porozumienie to jest inne niż Branżowe, ponieważ zawiera wszystkie przepisy unijne. Jak również jest kompleksowe i dotyczy kolejnych lat.  Natomiast język Porozumienie pozostał trudny do zrozumienia, ponieważ wszystko jest w języku prawniczym.

·         Awans Dyrektora Naczelnego  – Od 2012 roku Dyrektor Naczelny zostaje awansowany do Zarządu Sudzucker we Wrocławiu. Do nas natomiast zostanie przysłany nowy Dyrektor Naczelny Tomasz Kostrzewa.  Podziękowanie Dyrektorowi Naczelnemu za wspólne lata dobrej współpracy i życzenia powodzenia w dalszej karierze.

·         Organizacja wyjazdów tematycznych dla Plantatorów – co roku organizujemy wyjazdy dla Plantatorów na Poletka doświadczalne i Agro Show w Poznaniu. W roku 2011 również było spore zainteresowanie tymi wyjazdami.  Na każdy z wyjazdów wysłaliśmy 2 autokary pełne Plantatorów . W tym roku również jest spore zainteresowanie na Agro Show wysyłamy 3 autokary – Jeden będzie zabierał Plantatorów z okolic Prudnika (opieka Plantator ins Sudoła), następny z K – Koźle (opieka ODR i prezes Jerzy Kościelny) oraz ostatni objazdowy (Opieka Kierownik biura Pani Dagmara)

·         Wnioski o dopłaty bezpośrednie i materiału siewnego – jak co roku w biurze Związku można otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków. Jest to okres od 15 marca do końca czerwca. W 2011 roku Pani Dagmara wypełniła 311 wniosków.

Chce również przypomnieć wnioski z poprzedniego Wlanego Zjazdu Delegatów

i przedstawić co w tej sprawie zostało zrobione.

Wnioski:

1.  Delegaci złożyli wniosek by, częściej kontrolować pracę w laboratorium

w Strzelinie oraz przeznaczyć środki na stałą kontrolę na miejscu

·         Wniosek ten został spełniony i co raku w czasie kampanii Związek przy Sudzucker  Polska we Wrocławiu zatrudnia dwie osoby do kontroli i obserwacji pracy laboratorium. Po każdej kampanii przesyłają do wszystkich Związków rozlicznie kosztów pracowników.

2.  Delegaci złożyli wniosek by, Koncern wynajął firmę lub sam zatrudnił ludzi do przykrywania i okrywania pryzm na polu.

·         Po rozmowach ze stroną Cukrowni wiemy, że nie jest możliwe by została zatrudniona przez Koncern jakaś specjalna firma zajmująca sie przykrywaniem i odkrywaniem pryzm. Jeśli życzymy sobie kogoś takiego to sami Plantatorzy mogą zatrudnić firmę zajmującą sie pryzmami. (więcej informacji dyr. Sadura)

3.  Delegaci złożyli wniosek by, indywidualny odbiór wysłodków nie odbywał się tylko

w nocy ale również w godzinach popołudniowych.

·         Indywidualny odbiór wysłodków nigdy nie odbywał sie w dzień, w dzień samochody ciężarowe wywożą wysłodki do Plantatorów, którzy nie chcą odbierać indywidualnie. Od 2011 roku nie ma odbioru buraków w nocy więc odbiór wysłodków nie jest już zbyt dużym problemem jeśli decydujemy sie na indywidualny odbiór.

4.  Delegaci złożyli wniosek by, przy każdej doczyszczarce na polu była do pomocy fadroma albo inny sprzęt pomagający wyciągać samochody oraz do wzruszania zamarzniętych pryzm.

·         Przedstawiciele Cukrowni twierdzą iż nie jest koniecznością by przy doczyszczarkach znajdował sie sprzęt pomocniczy. Natomiast jeśli warunki pogodowe będą naprawdę trudne to wtedy podejmie sie decyzje o dodatkowym sprzęcie.

5.  Delegaci złożyli wniosek by, pozyskać instrukcję wykonywania prób

w laboratorium w Strzelinie.

·         Zarząd Związku zapoznała sie z instrukcją wykonywania prób w laboratorium. Instrukcja ta jest do wglądu w samym laboratorium jak również po prośbie naszego Związku znajduje się u dyrektora Surowcowego Krzysztofa Sadury, by w każdej chwili można było do niej zajrzeć.

Zarząd Związku utrzymuje ciągła współpracę z przedstawicielami innych Związków ale w szczególności walczy/trzyma sie wspólnie ze Związkami z Raciborza i Świdnicy.

W Komisji Porozumiewawczej aktualnie zasiada Prezes Związku Raciborza – Henryk Stuchły oraz Prezes Świdnicy Michał Grzegorczyn.

W tym roku zostałem wybrany jako przedstawiciel strony Plantatorskiej do Rady Nadzorczej. 

Może teraz mamy wspólnie możliwość dokonania niewielkich zmian ale jak wiele znaczących dla Plantatorów.

Ad. 8

Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2011 rok. Ponieważ dziś nieobecny jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe przedstawi w zastępstwie Pan Kazimierz Napiórkowski. Odczytanie protokołu oraz realizacji planów wydatków za 2011 rok jak również plan wydatków na 2012 rok.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

Ad. 9

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” za

2011 rok a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku

za 2011 rok. (uchwała nr 4)

Delegaci w głosowaniu jawnym 40 głosami „za” podjęli uchwałę.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 10

DYSKUSJA

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował Delegatów, iż przed przejściem do otwartej dyskusji udzieli głosu zaproszonym gościa, a następnie przejdziemy do pytań.

Na prośbę Przewodniczącego Jerzego Kościelnego głos zabrali zaproszeni goście.

Oddanie głosu Dyrektorowi Naczelnemu Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew”  Tomaszowi Kostrzewie a następnie Dyrektorowi Surowcowemu Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” Panu Krzysztofowi Sadurze.

Dyrektor Naczelny Tomasz Kostrzewa

Witam wszystkich zebranych przedstawicieli Związków. Jeśli większość mnie nie zna to chciałbym sie przedstawić na początku roku objąłem stanowisko Dyrektora Naczelnego Cukrowni Cerekiew. Pracuję w branży cukrowniczej od 17 lat, wcześniej pracowałem w Cukrowni Wrocław, Strzelin gdzie spędziłem 6 lat i w czasie budowy silosów 2 lata w waszej Cukrowni.

Aktualnie przygotowujemy sie na przyjęcie surowca. 11 września rozpoczynamy kampanię buraczaną. Jak zauważyliście zrobiliśmy modernizację pasa dojazdowego do Cukrowni. Poprawi to bezpieczeństwo na drodze i zorganizuje kierowców do przestrzegania przepisów.

Planujemy 125 dni kampanii, czyli do 13 stycznia.

Na pytania odpowiem po przemowie Dyrektora Surowcowego. 

Dyrektor Surowcowy Krzysztof Sadura

Witam przybyłych na spotkanie,

Kilka słow na temat przygotowania do kampanii i co sie dzieje. Jak widać pogoda nas nie oszczędza, jest od dłuższego czasu sucho. Z prób dekadowych wynika, że będzie to inny rok niż poprzednie. Polaryzacja na wysokości 16,5 % natomiast masa korzenia jest niższa od poprzednich lat. 800 gram poprzedni rok a aktualnie waga 400 gram.

Opady mamy punktowe co oznacza że tylko w niektórych rejonach lekko popadało. Szacowany plon będzie niższy niż zakładaliśmy.

Biorąc pod uwagę długość kampanii przerzucimy część buraków do Ropczyc – 120 tys. ton i do Strzelina 100 tys ton. Planujemy zakończyć skup 13-14 stycznia.

Odbiór wysłodków dla indywidualnych rolników tylko w nocy. Chce zwrócić uwagę iż nowa droga dojazdowa do Cukrowni posiada znaki drogowe pionowe i poziome do których mamy stosować sie wszyscy z niej korzystający.

Jeśli chodzi o inspektorów to aktualnie planują harmonogramy, zbierają zamówienia na tańsze nasiona i środki chemiczne na następny rok.

Powstała też nowa forma pomocy dla Plantatorów, są to pożyczki pieniężne na zakup maszyn rolniczych. Polega ona na tym iż Plantatorzy, którzy rokują wzrost plonów będą mogli dostać z Koncernu pożyczkę na zakup maszyny umożliwiających wzrost plonów w burakach do gospodarstwa. Spłacona ona będzie w ciągu 6 lat w burakach.

Pytania

Jerzy Kościelny – czy może nam pan Dyrektor odpowiedzieć na złożone do Cukrowni wnioski z Walnego Zjazdu z 2011 roku. My jako Zarząd znamy juz odpowiedzi ale chciałbym by delegaci również mogli je zrozumieć.

1.  Delegaci złożyli wniosek by, częściej kontrolować pracę w laboratorium

w Strzelinie oraz przeznaczyć środki na stałą kontrolę na miejscu

Na ten wnioesk odpowiedział już wam Prezes Jerzy Koscielny, ale my jako Cukrownia nie widzimy sprzeciwu by Związki miały swoich kontrolerów w laboratorium w Strzelinie jak również na placach dostawy w Cukrowniach.

2.  Delegaci złożyli wniosek by, Koncern wynajął firmę lub sam zatrudnił ludzi do przykrywania i okrywania pryzm na polu.

Zakup takiej maszyny jest dość drogi. Nakrycie pryzmy nie stanowi większego problemu natomiast pojawia sie on jak trza odkryć pryzmę przysypaną śniegiem. Kolejny problem to firma ta powinna posiadać magazyn do przechowywania i suszenia agrowłókliny.

Wiemy, że w Niemczech Związkowcy mają takie firmy zajmujące się okryciem i odkryciem ale sami ją stworzyli i opłacają należności za okrycie.

Jeśli sami znajdziecie lub założycie firmę zajmującą sie tą sprawą to sie z nimi dogadamy co do rozliczenia. Ale ze wstępnych analiz i rozmów z poszczególnymi firmami koszty są większe niż zakładane wynagrodzenie.

3.  Delegaci złożyli wniosek by, indywidualny odbiór wysłodków nie odbywał się tylko

w nocy ale również w godzinach popołudniowych.

Niestety nie możemy zgodzić sie na ten wniosek ze względu iż w ciągu dnia wysłodki są wywożone do Plantatorów transportem ciężarowym. Nawet jak byśmy sie zgodzili to nie będzie wystarczającej ilości do odbioru. Dlatego transport indywidualny wysłodków zostaje w nocy.

4.  Delegaci złożyli wniosek by, przy każdej doczyszczarce na polu była do pomocy fadroma albo inny sprzęt pomagający wyciągać samochody oraz do wzruszania zamarzniętych pryzm.

Pytanie kto za to zapłaci. W czasie negocjacji umowy i porozumienia regionalnego zmniejszyliśmy koszty kompleksowej obsługi do 1 euro. Jeśli zgodzicie sie płacić więcej za kompleksową obsługę wtedy nie będzie problemu. Jednak wszyscy wspominają rok 2010 w którym bez pomocy fadromy nie szło załadować buraków. Koszt pomocy dodatkowego sprzętu pokryła częściowo Cukrownia i Plantatorzy. Dodatkowo za te trudne warunki w 2010 roku każdy kto miła problemy z załadunkiem otrzymał dodatkowo zapłacone do tony buraków 1 euro.

5.  Delegaci złożyli wniosek by, pozyskać instrukcję wykonywania prób

w laboratorium w Strzelinie.

Osoby, które brały udział w kontrolach w Strzelinie posiadają takie instrukcje. Taka instrukcja jest też u mnie do wglądu dla każdego zainteresowanego.

Proszę teraz o pytania.

Delegat Solowski – w którym miejscu z pryzmy jest badany ten cukier i dlaczego w pierwszym rozliczeniu potrącane są nasiona.

Dyrektor Sadura – badania dekadowe są opisane w instrukcji, pobiera je inspektor bezpośrednio z pola lub pryzmy buraków w miejscach dowolnie przez siebie wybranych. Dlatego wyniki mogą być niejednoznaczne i sie różnić od pozostałych. Jednak weryfikacja tej polaryzacji następuje w czasie oddania buraków do Cukrowni i przeprowadzeniu kontroli na cukier.

Jeśli chodzi o potrącenia, to można złożyć wniosek o wcześniejszą wypłatę należności. Wtedy potrącenia za nasiona i środki chemiczne będą w kolejnych rozliczeniach.

Delegat  Tomala Alfred – przewoźnicy powinni mieć wagi na samochodach albo doczyszczarkach. Ponieważ u nas są zawsze duże problemy z łączoną dostawą.

Dyrektor Naczelny – jutro mamy spotkanie z przewoźnikami i poruszymy ten temat.

Jerzy Kościelny jeśli to już wszystkie pytania to poproszę przedstawicieli Związku Racibórz i Świdnica o zabranie głosu i przedstawienie nam relacji z CIBE we Francji.

Prezes Raciborza Stuchły Henryk – wybraliśmy sie na zjazd CIBE do Francji w 22 przedstawicieli z różnych Związków. Wśród nas było 4 z Krajowego Związku.

Najciekawsza była ocena buraka jako pozytywna czy negatywna porównywany był z trzciną cukrową. Burak wygrał i dostał pozytywną ocenę.

Prezes Michał Grzegorczyn – można by było wiele powiedzieć o konferencji CIBE zarówno dobrych jak i złych rzeczy. Jedno jest pewne większość naszych przedstawicieli pojechała tam na pewno nie w celu spędzenia czasu na konferencji.

Ad. 11

Po krótkiej dyskusji Delegatów z zaproszonymi gośćmi przyszedł czas na wnioski. Delegaci złożyli wnioski by:

– należy częściej monitorować pracę w laboratorium w Strzelinie

– osoby do kontroli w Strzelinie – Józef Damboń, Edward Kurzela

 Ad. 12

Przewodniczący podziękował gościom i Delegatom za przybycie na zebranie, po czym zakończył obrady Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.