Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

PROTOKÓŁ

Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”, który odbył się w dniu 19 maj 2011 roku w II terminie

W dniu 19 maja 2011 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”. Walny Zjazd odbył się w drugim terminie ze względu na brak quorum w pierwszym terminie, na zebraniu uczestniczyło 32 z 70 zaproszonych Delegatów.

Porządek obrad Walny Zjazd Delegatów:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia Cerekiew –
przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu Delegatów

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2010 rok

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2010 rok

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

10. Dyskusja

11. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych
uchwał

12. Zakończenie obrad

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości..

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował by delegaci zaproponowali kandydata na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by przewodniczącym był pan Jerzy Kościelny i by głosowanie w tej sprawie było jawne.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze przewodniczącego posiedzenia Pana Jerzego Kościelnego. (Uchwala nr 1. )

Glosowanie – głosowało 32 delegatów : „za” – 32 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury: Tomasz Wielgan, Jerzy Krajczy, Józef Laska, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

(Uchwała nr 2.)

Glosowanie- głosowało 32 delegatów :  „za” – 32 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury: Edward Kurzela, Norbert Ksoll, Józef Szynol, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków. (Uchwała nr 3)

Glosowanie – głosowało 32 delegatów: „za” – 32 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Tomasz Wielgan – przewodniczący, Jerzy Krajczy oraz Józef Laska członkowie.

Stwierdziła prawomocność obrad Walnego Zjazdu Delegatów. Zgodnie z & 15 ust.3 statutu Związku Walny Zjazd  jak i  gminne zebrania wyborcze delegatów na Walny Zjazd są prawomocne przy obecności  50% ogólnej liczby członków.   W razie braku qworum Zjazd i zebrania gminne odbywają się w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu.

Z uwagi na to, że o godz. 10.00  na 70 delegatów obecnych było 32 Walny Zjazd rozpoczął się o godz. 11.00. O powyższym delegaci zostali powiadomieni w zawiadomieniu  o zwołaniu  Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o stwierdzeniu prawomocności obrad

Walnego Zjazdu Delegatów .

Glosowanie – głosowało 32 delegatów: „za” – 32 głosów,  „przeciw” – 0 głosów,  „wstrzymujących” – 0 głosów.

Ad.7

Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2010 rok.

W 2010 roku Zarząd odbył 5 posiedzeń. Na  posiedzeniach omawiane i konsultowane były następujące sprawy:

Ø  Dnia 08 luty 2010 roku

1.   Omówienie przebiegu spotkania w Krakowie

Spotkanie w Krakowie zaczęło się od pretensji Koncernu do Związków i napisaliśmy pismo do Ministra Rolnictwa o wsparcie i pomoc w sprawie Porozumienia Branżowego. Koncern chce by Porozumienie na szczeblu krajowym nie istniało, ma być natomiast Porozumienie Regionalne. Jednak Minister zapowiedział, że Plantatorzy i Koncern ma czas do połowy marca by powstało Porozumienie Branżowe jeśli do tego czasu to nie nastąpi on narzuci nam Porozumienie nie koniecznie korzystne dla obu stron.

Jeśli chodzi o kary to Komisja Porozumiewawcza zdecydowała, iż ci którzy nie wywiązali się we wrześniu z umowy nie zostaną ukarani. Natomiast osoby, które oddawały buraki po 10 grudnia i mieli zbyt niską polaryzację zostanie im ona podciągnięta do 16 % i otrzymają 2 euro premii. Plantatorzy oddający buraki w środku kampanii będą rozliczani na starych zasadach (czy pobrał odpowiednią ilość nasion i czy obsiał dany areał) Postanowili również, że będzie to jedynie dotyczyć Plantatorów, którzy są członkami Związków. Plantatorzy nie należący do żadnego związku będą karani bez wyjątku.

Przedstawiciele Koncernu również przygotowali wstępne rozliczenie składki członkowskiej dla Związków. Przy czym oficjalnie zostało to odczytane przy wszystkich uczestnikach Komisji.

2.   Zapoznanie się z otrzymaną odpowiedzią od Ministra Rolnictwa

Powracając do wysłanego pisma do ministra Rolnictwa niedawno otrzymaliśmy odpowiedz, jednak nie była ona zbyt zadowalająca (odczytanie Pisma). Po konsultacji ze Związkami z Grupy Plantator, Bogdan Zioła zadzwonił do Ministra z pytaniem dlaczego odsyła nas do poszczególnych Rozporządzeń skoro my je dobrze znamy a chcieliśmy uzyskać tylko jego wsparcie w ustaleniu Porozumienia Branżowego. Okazało się, że Minister nawet nie wiedział o piśmie, które wysłaliśmy do niego. Kancelaria jego odpisała nam nie porozumiewając się

z nim, ale Bogdan załatwił sprawę i jak już wcześniej wspomniałem Minister nakazał nam porozumieć się do końca marca.

3. Zapoznanie się z otrzymanymi pismami od Plantatorów

Otrzymaliśmy od Plantatorów pisma dotyczące Kampanii 2009/2010 oraz wnioski do Zarządu Sudzucker o zrekompensowanie strat za buraki.

Pan Józef Norek – przysłał e- maila z pytaniem o zbyt niską polaryzację oraz wysokie zanieczyszczenie w burakach. Odpowiedź została mu udzielona telefonicznie.

         Plantatorzy Buraka Cukrowego – zbiorowe pismo informujące o nieprawidłowościach w czasie załadunku buraków przez doczyszczarkę Pana Cichonia. – Podpisało się 8 Plantatorów.

         Pan Roman Pasker – również pismo informujące o nieprawidłowościach w czasie załadunku buraków przez doczyszczarkę Pana Cichonia.

         Fruitex Consolidated Sp. z o.o. – wniosek do Zarządu Sudzucker o częściowe zrekompensowanie strat powstałych w wyniku długotrwałego przechowywania buraków na pryzmach.

         Matejka Urszula i Rajnard – Prośba o zrekompensowanie strat w wyniku długiego przechowywania buraków

         Alfons Joszko – imienny wniosek by zorganizować spotkanie z Plantatorami z Wronina, Grzędzina, Dzielaw i przedstawić im sposób w jaki była określana polaryzacja

i zanieczyszczenie. Po kampanii większość chce zrezygnować z członkostwa w Związku.

4.   Podjęcie odpowiednich decyzji, pism lub uchwał

Każdemu z tych Plantatorów należy odpisać z osobna i poinformować go, iż Zarząd Związku bliżej zapozna się z problemem oraz podejmie odpowiednie kroki do rozwiązania tj. sytuacji.

Skontaktować się z Plantatorami z Wronina i ustalić termin zebrania.

Ø  Dnia 01 marzec 2010 roku

1.   Szkolenia Plantatorów

W tym roku na szkoleniach musimy wybrać ponownie delegatów na Sprawozdawczo – Wyborczy Walny Zjazd Delegatów. Aktualnie mamy 750 Plantatorów wg Statutu z prawem głosu wybierani są delegaci na szczeblu gminy wg klucza 1 delegat na 30 pełnych członków. Prawdopodobnie inspektorzy nie zorganizują szkoleń Plantatorom. Będziemy musieli sami zorganizować szkolenia i podzielić to na rejony lub inspektoraty. Wszystkie przygotowania pozostawiamy Pani Dagmarze. Również przygotowanie poczęstunku. Tak jak w tamtym roku pozostaniemy przy pączkach i napojach. Również firmy nasienne uczestniczą w tych szkoleniach.

2.   Zebranie w sprawie premii i kar z Cukrownia

Dnia 2 marca o godz. 10.00 odbędzie się zebranie Związków dostarczających buraki do Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” wraz z przedstawicielami Cukrowni w sprawie naliczania premii i kar. W spotkaniu tym może uczestniczyć trzech przedstawicieli naszego Zarządu, kto jest chętny? Widzę że nie ma za bardzo chętnych w takim razie „ja” się stawię i Pani Dagmara oraz jeszcze jedna osoba proponuje Pana Rafała Dambonia. Pana Rafał nie zgłasza sprzeciwu więc 2 marca na godz. 10.00 na sali konferencyjnej Cukrowni.

3.   Zebranie z Plantatorami we Wroninie

Dnia 2 marca o godz. 10.00 odbędzie się zebranie Związków dostarczających buraki do Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” wraz z przedstawicielami Cukrowni w sprawie naliczania premii i kar. W spotkaniu tym może uczestniczyć trzech przedstawicieli naszego Zarządu, kto jest chętny? Widzę że nie ma za bardzo chętnych w takim razie „ja” się stawię i Pani Dagmara oraz jeszcze jedna osoba proponuje Pana Rafała Dambonia. Pana Rafał nie zgłasza sprzeciwu więc 2 marca na godz. 10.00 na sali konferencyjnej Cukrowni.

4.   Wnioski o Dopłaty Bezpośrednie

Również dnia 2 marca mamy zaplanowane spotkanie z Plantatorami z Wronina na godz. 14.00 u nich w straży. Wybieram się „ja” Pani Dagmara oraz Pan Kazimierz Napiórkowski, jeśli ktoś chciałby również uczestniczyć to zapraszam.

5.   Rozliczenie kosztów z innymi Związkami

Pani Dagmara przygotowała rozliczenie kosztów pracowników sezonowych na poszczególne Związki. W kampanii 2009 / 2010 do Cukrowni Cerekiew dostarczało buraki 7 Związków razem z naszym.

Ø  Dnia 21 maj 2010 roku

1.   Omówienie skutków powodzi

W tym roku natura dała się mocno we znaki wskutek powodzi, która zalała większość naszych pól i gospodarstw. Najbardziej ucierpiały u nas rejony Gminy Cisek, Bierawy,

K – Koźle oraz Opola gdzie mamy Plantatorów Buraka Cukrowego. Straty na polach są ogromne woda nadal zalewa większość terenów. Prognozy nie są dobre istnieje ryzyko nadejścia kolejnych fal powodziowych.

2.   Udzielenie zalanym gospodarstwom pomocy

Ponieważ Gmina Cisek ucierpiała najbardziej a tam mamy większość Plantatorów Pani Dagmara zrobiła rozeznanie i w tym rejonie 18 Plantatorów miało zalane nie tylko pola ale również budynki gospodarcze jak i mieszkalne oraz 1 w Opolu. Po zapoznaniu się z finansami na pomoc możemy przeznaczyć 5 tys. złoty. Teraz musimy zastanowić się w jakiej formie zostanie ona udzielona czy wypłata pieniężna czy w formie jakieś pomocy.

Pani Dagmara kontaktowała się z poszkodowanymi większość z nich chce dostać pomoc

w formie środków czystości., informacji gdzie jaką pomoc mogą uzyskać, gdzie wysuszyć silniki elektryczne z zalanych maszyn. Proponuje by forma pomocy dla poszkodowanych Plantatorów udzielona była w środkach czystości dla każdego. Czy zarząd zgadza się ze mną. Głosowanie – „za” Głosów – 7 – , „Przeciw” głosów – 0 – , „wstrzymanych” – 0 –

(Uchwała w załączeniu do protokołu)

Wcześniej kazałem już Pani Dagmarze przygotować informacje gdzie jaką pomoc mogą otrzymać Plantatorzy poszkodowani w powodzi.

Pani Dagmara – większość spraw już załatwiłam, silniki elektryczne mogą wysuszyć u pana Larysza w Komornie zgodził się przyjąć zalany sprzęt do wysuszenia i oczyszczenia. Pokarm dla zwierząt uzyskają od Izby Rolnej z Opola, która organizuje zbiórkę w gminie Pawłowiczki, jednak trza zadzwonić do Pana Marka Froelicha i poinformować go jakie jest zapotrzebowanie wtedy on zorganizuje co jest potrzebne wraz z transportem do miejscowości. Również mogą składać wnioski w KRUS o uzyskanie finansowej pomocy – warunek muszą opłacać składki, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa muszą składać oświadczenia o ilości zalanych pól, by nie zostały cofnięte im dopłaty. Uzyskają również pomoc  w swoich parafiach. Jeśli chodzi o środki czystości to już złożyłam zamówienie w hurtowni i zamówiłam 19 paczek. Paczka składać będzie się z różnego rodzaju płynów do mycia – podłogi, szyb, ścian, kafelek, mebli, paneli sprzętu AGD, łazienek, ubikacji itp. Również do paczki dołączone będą wiadra, worki na śmieci, rękawice różnego rodzaju itp.

Kwota paczki będzie wynosić ok. 200 zł. Wszystko gotowe będzie na 25 maja, wtedy będzie można wszystko rozwieść do Plantatorów.

Kościelny Jerzy

Jeśli już wszystko jest załatwione i gotowe to proponuje by dostarczeniem paczek do Plantatorów zajęła się Pani Dagmara. Rejony do których będzie trzeba dojechać są jeszcze

w niektórych miejscach nie dostępne można się dostać łódką lub jakimś objazdem. Jednak wiem, iż Pani Dagmara poradzi.

3.   Zmiana terminu Walnego Zjazdu

Kolejny ważny temat to zmiana terminu Walnego Zjazdu. Spotkanie zaplanowane jest na

31 maja jednak w wyniku powodzi większość delegatów nie będzie w stanie w tym terminie przyjechać dlatego proponuje przesunąć spotkanie na 25 czerwca 2010 roku. Woda do tego czasu powinna opaść i wszyscy będą mieć możliwość wzięcia udziału

w Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zjeździe Delegatów.

Ø  Dnia 01 wrzesień 2010 roku

1.   Przygotowania do kampanii 2010/2011

Przygotowania do kampanii zostaną omówione przez dyrektora Krzysztofa Sadure.

Dyr. Krzysztof  Sadura

Pogoda nie jest za ciekawa. Siewy trwały 5 tygodni, następnie nastąpiła powódź i zalanie większości plantacji. Niektóre z nich dało się przesiać ale na większość z nich nie dało się nawet wjechać. Pozostaną one nie obsiane. Plantatorzy, których dotknęła powódź nie zostaną ukarani przez Koncern za nie wywiązanie się z umowy.

Początek kampanii planowany jest na 10 września. Prace remontowe na placu Zakładu nadal trwają wyrównywana jest taca pod wysłodki jak również kolo korzonków. Również gdzie niegdzie zostają załatane dziury.

W tej chwili inspektorzy SA w trakcie planowania harmonogramu, w dniu jutrzejszym mamy spotkanie ze spedytorami dlatego prosiłbym w wolnej chwili wybrać 3 osoby na zebranie.

Wracając do spedytorów w tym roku dostawą buraków zajmować się będą firmy:

Pan Leon Kaczmarek – 2 doczyszczarki

Pan Jan Cichoń – 1 doczyszczarka

Pan Pohl – 1 doczyszczarka

Elda – 1 doczyszczarka

oraz 3 doczyszczarki stacjonarne: Farmer, Rol-Pol, Broket

Jak państwo zauważyli Panu Cichoniowi zastała ograniczona liczba doczyszczarek do

1 sztuki, powód jest tylko jeden mimo wielokrotnych próśb i upomnień Pan Cichoń nie reagował wiec musiał ponieść konsekwencje swoich poczynań. Jego Mysz będzie na rejonie Głogówka. Natomiast weszła nam nowa doczyszczarka Pana Pohla z Uciszkowa. Jest on nowym przewoźnikiem z nową Myszą wiec mamy nadzieję, że współpraca będzie dobra. Mysz Pana Pohla będzie obsługiwać rejon Inspektora Zygmunta Czekańskiego, czyli wkoło komina i Baborów.

Wiemy, iż Związki będą zatrudniać osoby do kontroli na placu, w tym roku piecze na placem będzie sprawować 8 inspektorów na zmiany. System pracy będzie 3 zmianowy.

Została wprowadzona nowa zasada jeśli oprócz zatrudnionych pracowników, kontrole mogą sprawować jedynie osoby, które wezmą udział w szkoleniu 7 września o 7.00 rano.

Proszę wyznaczyć z zarządu przynajmniej 3 osoby do kontroli na placu.

Również dotyczy to kontroli w Strzelinie należy wyznaczyć 3 osoby i wziąć udział

w szkoleniu 8 września o 8 rano.

PYTANIA:

– Jaki jest wynik ostatniej Polaryzacji w prób dekadowych???

         – Próby dekadowe nie SA porównywalne do tego co faktycznie się znajduje na polu, ale średnia w ostatnim okresie wyniosła 13,8 %, a na poszczególne rejony;

Czekański – 13,82 %                         Musialik – 13,97 %

Górecki – 13,63 %                   Paruzel – 13,76 %

Klatka – 13,13 %                     Sudoł – 13,56 %

Maloszek – 13,91 %                          Szolc – 13,25 %

Maślanka – 14,26 %                          Wysocki – 13,95 %

– Organizacyjne usprawnienie odbioru, poszerzona droga, nowe wagi na wysłodki???

– niestety nie ma możliwość aktualnie poszerzyć drogi, ponieważ Zakład nie ma pieniędzy na taka inwestycję. Jeśli chodzi o nowe wagi to niestety tez nie ma środków na taki cel. Pyzatym nie widzę takiej potrzeby w nocy nie będzie w ogóle ruchu, będzie szła tylko jedna mysz co nie będzie powodowało korków w nocy. Odbiór wysłodków będzie szedł sprawnie.

– Dlaczego kampania nie zostaje skrócona tylko jeszcze jest wydłużana??

         – Kampania będzie się skracać tylko wtedy jak pozostałe zakłady Cukrownicze będą równać się z nami w krojeniu.

– Niech w planowaniu harmonogramu Inspektorzy uwzględnia u każdego Plantatora nadwyżkę buraków, to nie będziemy musieli od rana stać i czekać na polu niepotrzebnie.

         – Z nadwyżkami jest mały problem ponieważ raz są a raz ich nie ma, wiec trudno jest określić inspektorom te nadwyżki. Jednak w tym roku z powodu dużych opadów nie będzie zbytnich nadwyżek buraka.

2.   Nasiona – niższa cena

Kolejnym tematem do omówienia są nasiona i ich ceny. Proszę niech Pan Dyrektor wyjaśni na czym ma polegać uzyskanie tańszych nasion.

W tym roku do końca września Inspektorzy mają zebrać zamówienia na nasiona od Plantatorów. Plantatorzy, którzy do końca września zadeklarują się na nasiona otrzymają je

w tańszej cenie na wiosnę przed siewami.

Ceny dla poszczególnych firm:

Sesvanderhave – 4 odmiany cena  od 497 do 520 zł

Maribo – 2 odmiany cena 509 – 520 zł

KWS – 3 odminy cena 510-540 zł

Syngenta – 2 odmiany 510-520 zł

KHBC – 3 odmiany 480 – 505 zł

Kościelny Jerzy

Takie wczesne zadeklarowanie nasion, jest jedynie po to by wymusić na Plantatorach pewne zobowiązania wobec Cukrowni. Jeśli teraz się zadeklarujesz to na właśnie nie możesz zrezygnować z uprawy buraków. Tak Cukrownia ma pewność kto zasieje. Również można zadeklarować nasiona przed sama kontraktacją ale będą one wtedy cenowo znacznie droższe. Plantatorzy powinni wiedzieć, że mają również taką możliwość.

3.   Kontrola w Strzelinie – Zarząd, Kontrola w Cukrowni Cerekiew – Zarząd

Trza wybrać trzech przedstawicieli do kontroli w Strzelinie.

Po krótkiej naradzie wybranymi przedstawicielami zostali Pan Józef Damboń oraz Jerzy Kościelny.

Również do kontroli na placu w Cukrowni należy wybrać przedstawicieli zarządu. Po krótkiej naradzie wybrani zostali Pan Kazimierz Napiorkowski, Pan Edward Kurzela, Pan Jerzy Krajczy oraz Jerzy Kościelny.

4.   Składka na CIBE

Składka ni CIBE w tym roku wynosi 11 209,19 zł jest ona naliczana od kwoty cukru jaki jest dostarczany do Zakładu Produkcyjnego Cukrownia Cerekiew. Aby mieć konkretny obraz jaka kwota Cukru jest naliczana na nasz Związek otrzymaliśmy od Krajówki wykaz wszystkich Związków i kwot cukru. Do końca roku należ zapłacić składkę. Moja propozycja to wstrzymanie się do połowy grudnia. Ze względu na stan konta jeśli będziemy mieć odpowiednią ilość środków to zapłacimy w tym roku a jak nie to przesuniemy to na następny roku.

Ø  Dnia 03 grudnia 2010 roku

1.   Przedstawienie przebiegu kampanii przez dyrektora Sadure

Ostatnie buraki wykopane zostały w zeszłym tygodniu. Pod koniec września nastał trudny okres, ponieważ bardzo dużo padała. Co spowodowało małą panikę wśród plantatorów, gdy tylko pogoda się poprawiła zaczęto kopać na siłę. Przez co mamy najniższą polaryzację

w grupie. Zbyt szybkie wykopki odbiły się na plonie i zawartości cukru. Jednak w miesiącu październiku polaryzacja zaczęła rosnąć. Aktualnie wynosi 16,30 %. Jest porównywalna do tej z 2008 roku. Dodatkowym plusem jest, to iż burak na pryzmach jest suchy i okryty. Mamy duże szanse, że jeżeli nie będzie odwilży to utrzyma się nam. Fabryka kręci 5300 na dobę. Idziemy zgodnie z planem. Czasami zdarza nam się przyśpieszyć lub specjalnie opóźnić odbiór. Zima daje się we znaki od strony Otmuchowa i Nysy drogi są tak zasypane, że zostały zamknięte. Po buraki musimy jechać przez Czechy.

Również mogę powiedzieć iż w tym roku było znacznie więcej kontroli przedstawicieli Związków niż w poprzednich latach. Nie zawsze przebiegają one w dobrej atmosferze. Ostatnia kontrola odbyła się przez Pana Bogdana Ziołe i nie należała do zbyt przyjemnych. Nie tylko Cukrownia została oskarżona o zaniedbania ale również pracownicy Związku.

Zostało nam jeszcze 37 dni do zakończenia kampanii. Mam nadzieję że te pozostałe dni przebiegną w miarę dobrze i spokojnie.

2.   Zmiana przedstawiciela w Komisji Porozumiewawczej

Zmiany w zarządzie w Związku w Świdnicy omawialiśmy ostatnio na zebraniu Grupy Plantator. Pani Grażyna Sadowska już nie jest prezesem ich Związku. Na Walnym Zjeździe nowym prezesem został wybrany Pan Michał Grzegorczyn. Również on został wybrany przez swój zarząd do reprezentacji w Komisji Porozumiewawczej. Na zebraniu Grupy Plantator Związek Racibórz wyraził zgodę na jego reprezentację. My również musimy zadecydować czy akceptujemy Pana Michała. Będzie on wspólnie ze mną reprezentował nasze związki

w Komisji Porozumiewawczej.

3.   Zapoznanie się z protokołem z kontroli w Strzelinie

Odczytanie otrzymanego protokołu z Krajowego Związku dotyczącego kontroli w Strzelinie

4.   Uwagi i wnioski do kontroli

Po zapoznaniu się z pismem napisanie pisma do Pana Dr Rajnarda Schechtera informującego go o podważeniu naszego zaufania wobec przeprowadzanych analiz cukru w burakach.

Również napisanie pisma do Pana Mariusza Pawełka informującego, iż tolerancja błędu

0,03 % jest zbyt wysoka żądamy by próbka była pobierana z dna czarki.

5.   Skarga Pana Bogdana Zioły

Odczytanie otrzymanego pisma od Pana Bogdana Zioły żądania natychmiastowego zwolnienia pracownika zatrudnionego do nadzorowania pobierania prób w kampanii 2010/2011. Żądanie to jest wynikiem przeprowadzonej kontroli o której wcześniej wspominała Pana Dyrektor.

Z cała sprawą byłem na bieżąco ponieważ dzwonił do mnie Pan Zioła jak i pracownica, której ta sprawa dotyczy. Kazałem sporządzić jaj notatkę służbową z przebiegu tej kontroli. Również pracownicy Cukrowni biorący udział w tej kontroli sporządzili takie notatki. Odczytanie notatek służbowych.

 Jak zauważyliście nie różnią się zbytnio od siebie. Faktycznie sytuacja może nie była zbyt ciekawa. Poprosiłem Panią Dagmarę by wyraziła swoja opinie na ten temat.

Dagmara Kucharska

Jak panowie zauważyliście cała ta kontrola od samego początku zaczęła przebiegać w dość napiętej atmosferze. Sama kontrola odbyła się nieprawidłowo. Tak naprawdę trudno powiedzieć kto ma rację. Według mnie to każdy po trochu. Jednak to od państwa zależy czy pracownik zostanie zwolniony. Proponuje pozostawić Panią Martine do końca roku od stycznia już nie zostanie ponownie zatrudniona.

Jerzy Kościelny

Należy podjąć decyzje czy zgadzamy się na żądanie Pana Bogdana by zwolnić natychmiastowo pracownika, czy będzie ona pracować do końca roku a w styczniu już nie przedłużymy umowy.

Odpisanie Panu Bogdanowi z informacją o podjętej decyzji.

6.   Wybory w Krajowym Związku

Dnia 15 grudnia odbędą się wybory nowego Zarządu w Krajowym Związku. Musimy wybrać 2 lub 3 delegatów z naszego Związku na wyjazd.

Wybrani delegaci Jerzy Kościelny oraz Kazimierz Napiórkowski.

Otrzymaliśmy regulamin jaki będzie obowiązywał na Walnym Zjeździe oraz listę związków na które można oddać głos, jak również ile przysługuje nam miejsc w Zarządzie Głównym oraz w Komisji Rewizyjnej na naszą grupę z zachodu. W naszej grupie znajdują się 8 związków. Do zarządu możemy wybrać spośród siebie 2 osoby, do Komisji

Rewizyjnej 1.

Na razie nie znam kandydatów z innych związków. Jeśli chodzi o moją osobę to nie będę startować do żadnej kandydatury. Ponieważ wiąże się to z ciągłymi jazdami do Warszawy.

Z Otmuchowa prawdopodobnie będzie startował Bogdan Zioła natomiast ze Świdnicy Sadowska albo ktoś inny z ich Zarządu.

Na tym Jerzy Kościelny zakończył sprawozdanie.

Ad. 8

Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej za 2010 rok. Ponieważ dziś nieobecny jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe przedstawi w zastępstwie Pan Kazimierz Napiórkowski. Odczytanie protokołu oraz realizacji planów wydatków za 2010 rok jak również plan wydatków na 2011 rok.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

Ad. 9

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” za

2010 rok a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku

za 2010 rok. (uchwała nr 4)

Delegaci w głosowaniu jawnym 32 głosami „za” podjęli uchwałę.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 10

DYSKUSJA

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny poinformował Delegatów, iż przed przejściem do otwartej dyskusji udzieli głosu zaproszonym gościa, a następnie przejdziemy do pytań.

Na prośbę Przewodniczącego Jerzego Kościelnego głos zabrali zaproszeni goście.

Oddanie głosu dyrektorowi Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Panu Kazimierzowi Kobzie, a następnie dyrektorowi Surowcowemu Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” Panu Krzysztofowi Sadurze.

Dyrektor Kazimierz Kobza KZPBC Warszawa

Witam wszystkich przybyłych na spotkanie i bardzo dziękuje za zaproszenie. Ceny cukru na rynku nadal utrzymują się wysoko, wiec zapotrzebowanie na buraki będzie. W tym roku część plantatorów ze Strzyżowa, Ropczyc i Strzelina zrezygnowała z uprawy buraków cukrowych. 190 tys. ha jest zakontraktowana, aktualnie nie wszystkie koncerny mają wykonany plan kontraktacji tylko co niektóre zakontraktowały ponad kwotowo.  Zakład Produkcyjny „Cukrownia Cerekiew” ma zakontraktowane ponad plan aż 20 %.

W Wyniku podpisanego rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa

Koncerny nalegają na Związki by podpisały Porozumienia Regionalne z nimi.

Od trzech lat nie możemy podpisać Porozumienia Branżowego z Koncernami. Porozumienie Branżowe zostało wypowiedziane w grudniu w 2006 roku. Po tym jak Komisja Europejska wprowadziła zmiany w cenach za buraki, transportu buraków, wczesne i późne dostawy oraz podziale zysków. Producenci nie chcieli słuchać Komisji Europejskiej i stosowali tzw. Kompleksowa Obsługę. Również jeśli chodzi o podział zysków nie istniał on praktycznie

w Polsce, gdyż podawali do Unii Europejskiej, iż ich sprzedają cukier po cenie 404 euro. Wiadomo, że nikt po takiej cenie nie sprzedaje, chyba że otworzy sobie firmę córkę do której sprzedawany jest ten cukier bez żadnej straty, a następnie sprzedawany jest dalej po wyższej cenie. Jednak podział zyskami ze sprzedaży cukru nie obejmuje już firmy córki. Komisja Europejska kazała się dzielić zyskami z plantatorami powyżej 404 euro.

Również wczesne i późne dostawy nie były zbyt opłacalne dla rolnika, niektóre koncerny miały wprowadzoną niezbyt wysoką rekompensatę za późne dostawy. Jednak Komisja Europejska stworzyła przelicznik dla późnych i wczesnych dostaw by zrekompensować straty plantatorom. Jednak podpisanie rozporządzenia przez Ministra daje nakaz Koncernom do stosowania tych trzech punktów odnośnie kampanii 2011/2012 .

Rozporządzenie weszło 30 marca w życie, jednak Koncerny uważają, iż plantatorzy co podpisali umowy przed 30 marca to ich ono nie dotyczy. Jednak zapomnieli chyba, że rok gospodarczy zaczyna się o października 2010 roku. Uważamy, że jeśli producenci nie podpiszą porozumienia na szczeblu Krajowym, będziemy musieli zdecydować z Zarządem

o dalszych planach.

Stąd też nacisk Koncernów na regionalne Związki by podpisać regionalne porozumienie, ponieważ niweluje ono rozporządzenie.

Aktualnie podpisane rozporządzenie daje nam:

– wszystko po cenie referencyjnej idzie do podziału 50/50 między producentem i plantatorem

– transport buraków i załadunek po stronie producenta cukru

– wczesne i późne dostawy odpowiednie przeliczniki

Prowadzimy rozmowy z Koncernami. Koncern chce by Porozumienie zawierało 1 euro za kompleksową obsługę i 120 zł ceny minimalnej, plantatorzy nie są zadowoleni chcą 0,5 euro za kompleksową obsługę i wyższą cenę minimalną.

Rozporządzenia unijne obowiązują do kampanii 2014/2015 roku. Co będzie dalej nie wiadomo. Związki chcą by zostały one przedłużone.

Rozporządzenie o płatności cukrowej też niedługo się skończy w przyszłym roku będzie ostatni rok obowiązywania płatności cukrowej. Podstawą płatności był 2006 rok.

Jeśli chodzi o wasze Laboratorium w Strzelinie byliśmy na kontroli w tamtym roku

i faktycznie zostały zauważone pewne nieprawidłowości w działaniu tego Laboratorium. Powstał z tego protokół, który został przedstawiony władzom Koncernu.

W Polsce każdy Koncern ma swoje Laboratorium do badania zawartości cukru w burakach. Koncern powinien zainwestować w lepszy sprzęt i usprawnienie pracy laboratorium by nie występowały takie problemy jak w ubiegłej kampanii.

Składka na CIBE niestety naliczana jest od 0,06 od tony cukru. Dopóki jest rynek regulowany to musimy prowadzić swój związek w Unii. Składka naliczana jest dla wszystkich związków ale wiadomo, iż nie wszystkie płacą.

Bardzo dziękuję za uwagę. 

Dyrektor Surowcowy Krzysztof Sadura

Witam przybyłych na spotkanie, przedstawię nasze stanowisko w sprawie rozporządzenia.

W nawiązaniu do procesu kontraktacji trza pamiętać, iż w Polsce działamy w otoczeniu innych Koncernów, którzy z kolei są naszymi rywalami. Przede wszystkim trwa między nami dość ostra konkurencja, niektóre koncerny mają podpisane z plantatorami wieloletnie umowy na buraki.

Faktem jest iż nowe Rozporządzenie obowiązuje bez Porozumienia Branżowego, natomiast jeśli zostanie podpisane Porozumienie Branżowe albo Regionalne to Rozporządzenie przestaje obowiązywać. Plantatorzy kontraktowali do 30 marca 2011 roku, w tym czasie zostało podpisane porozumienie. W wyniku czego powstały dwie umowy. Pierwsza nie odnosząca się do zasad określanych przez Rozporządzenie oraz druga na podstawie Rozporządzenia. Na ponad 10 tys. podpisanych umów tylko 1 osoba zdecydowała się umowę wg Rozporządzenia.

Kością niezgody między Koncernem a Plantatorami to:

– kompleksowa obsługa, w tej chwili pokrywamy ponad 60 % za transport

– podział nadwyżki, rozporządzenie określa, iż nadwyżka ma być podzielona po połowie, my zaproponowaliśmy inne rozwiązanie. Ponieważ podział nadwyżki będzie możliwy 45 dni po zakończeniu roku gospodarczego. Za kampanię 2011/2012 zostanie ona wypłacona dopiero 12 listopada 2012 roku. Są to warunki w naszej ocenie niezbyt sprzyjające dla plantatorów jak i Koncernu.

Chcemy by było podpisane Porozumienie Branżowe na szczeblu Krajowym lub Regionalnym.

Jeśli chodzi o tak szybkie podpisane umów, udało nam się osiągnąć to, iż na czas mieliśmy nasiona i siewy przez co aktualnie mamy buraki na polu. Na rejonie Cerekiew mamy zakontraktowanych ponad 13 tys ha buraków, które są jedne z najlepszych w Polsce. Mamy już plantacje, które pod koniec tygodnia będą zbierały między rzędzia.

Laboratorium w Strzelinie – nie uciekamy od trudnych tematów były w tamtym roku pewne niedociągnięcia, zostało nam to powiedziane od czego nie uciekamy. Przez pokazanie nam problemów laboratorium w Strzelinie przechodzi gruntowny remont, duże pieniądze są wkładane w modernizację i usprawnienie pracy w laboratorium.

Na często zadawane przez plantatorów dlaczego w Ropczycach i Cerekwi nie powstało laboratorium, no niestety  musze odpowiedzieć, iż taka została wybrana lokalizacja przez organ rządzący w Koncernie. W pozostałych Koncernach również istnieje tylko jedno laboratorium i tak samo jak u nas próby są dowożone w pozostałych Cukrowni.

Jeśli chodzi o porównywania do Niemiec u nich również istnieje taki sam system,  jak u nas.

Pytanie Plantator

Dlaczego dopiero po ingerencji Związków zareagowaliście na problemy w laboratorium a nie wcześniej???

Dyr. Naczelny Marek Wójcik

Laboratorium powstało w 2006 roku co roku przeprowadzane są inspekcje przez różne instytucje. Przez lata nie było zgłaszanych żadnych zastrzeżeń co do pracy laboratorium.

W ostatnią kampanię w wyniku przeprowadzonej kontroli przez przedstawicieli Plantatorów wpłynęły do nas zastrzeżenia oraz protokół stwierdzonych nieprawidłowości. Został on przez nas przyjęty w wyniku czego przeprowadzamy modernizację laboratorium. Prawdą jest, że

w każdym systemie nie ma 100% pewności, że wszystko działa. Niestety jeśli chodzi

o oskarżenia plantatorów iż wyniku pracy laboratorium ponieśli straty, to niestety nie ma żadnych protokołów by zaistniała taka sytuacja.

Prezes ZPBC. RACIBÓRZ Henryk Stuchły

Całym głównym problemem tych prób jest sam system pobierania ich w Cukrowni przez ta jedną osobę. Mamy przeróżne warunki pogodowe w okresie kampanii – wiatr, deszcz, mróz itp. Ta jedna osoba musi pobrać próbę z losowo wybranego auta przez komputer a niekiedy zdarza się tak, że ma auto za autem. Robi się kolejka ludzie się denerwują, szybko dokrają buraki albo w ogóle tego nie robi. W czasie mrozów nie daje się tak łatwo dokroić buraka, do tego sprzęt jaki mają do dyspozycji pozostawia wiele do życzenia. Tępe noże i widły rozlatujące się kosze i worki. Dlatego powinien być stół sortujący w laboratorium by można było doczyścić tego buraka. Porządnie go dogłowić i oczyścić z zanieczyszczeń a następnie powinien zostać dany do mycia. Jednak system mycia tych buraków w laboratorium, również jest niekompletny, ponieważ nigdy buraki nie były do końca porządnie wymyte. Jeśli trafi na buraka z bruzdą ziemi do próby tak jest pobierana, z tą ziemią. Czego wynikiem jest obniżenie polaryzacji. Wg mnie próby te nie są w ogóle obiektywne. Należy przystosować stanowisko do porządnego oczyszczania tych buraków z zanieczyszczeń.

Kolejna sprawa do dyrektora Sadury, mówił pan, że koszty transportu rosną i będą rosnąć dalej ale nie z przyczyny rolnika. Ponieważ Koncern pozamykał Cukrownie w wyniku ekonomicznym, a wiadomo, że odległość dowozu buraka będzie się zwiększała. Trza zapomnieć o mówieni o pokrywaniu transportu przez rolnika, bo nasi dziadkowie budowali Cukrownie a wy je burzyliście.

Natomiast jeśli chodzi o wysłodki – obciążcie rolnika wysokimi kosztami transportu wysłodków to przesada. Nie robicie żadnej łaski przywieźcie mi to na pole wskaże miejsce macie wysypać jak ich nie zagospodaruje to rozgarnę na polu i będę mieć nawóz. Ale musicie pamiętać, że 10% kampanii przebiega w dobrych warunkach a pozostała część odbywa się w deszczu błocie i śniegu. Ciekawy jestem czy w błocie taka wanna wysypie mi wysłodki na polu, wiadome jest, iż nie będzie w stanie ponieważ samochód się przewróci. Raz dwa i kierowcy nie będą chcieli przywozić i co wtedy Cukrownia zrobi udusi się nimi. Wy nie robicie nam łaski, że dostaniemy wysłodki to my robimy wam łaskę, że je odbierzemy. A jak nie chcecie to sobie je zostawcie. Coraz mniejsze jest zapotrzebowanie na rynku na wysłodki.

Norbert Ksoll

Poruszana tu była kwestia konkurencji, chce powiedzieć, że u nas też jest konkurencja wewnątrz gospodarstwa miedzy rzepakiem a pszenicą. Ale mam sugestię do dyrektora Sadury jest potrzeba by podzielić odbiór buraków od jednej osoby na dwa lub trzy razy. Powiedzmy na początku, w środku i na końcu kampanii, ponieważ większość z nas nie dysponuje odpowiednim sprzętem do kopania buraków i korzystamy z usług osób posiadających kombajn. Kolejki są duże a do tego warunki pogodowe nie zawsze pozwalają na wykopanie

w określonym terminie. Podzielenie odbioru buraków na etapy pozwoliło by nam na spokojnie przygotować buraki do odbioru.

Dyrektor Kazimierz Kobza KZPBC Warszawa

Po wysłuchaniu waszych wypowiedzi przypomniało mi się, że Krajowa Spółka tworzy Fundusz Gwarancyjny, jest to tak zwane zabezpieczenie dla Plantatora mające na celu ochronić go przed karami ze strony Producenta w chwili nie wywiązania się z podpisanej umowy. Prostym słowem jeśli nie dostarczył buraków do Cukrowni w wyniku nie wykopania i zarznięcia ich na polu lub niemożności odebrania pryzmy w czasie zimy jak również braku wschodów buraków itp. To nie zostaną ukarani. Krajowa Spółka zgromadziła 4 mln złotych

i utworzyła zespół, który będzie się tym zajmował. Taki fundusz przydałby się również

w waszym Koncernie ze względów pogodowych i częstych powodzi na waszym rejonie.

Ogólny koszt tego to 1 zł, z czego 0,20 gr. wpłaci Plantator a 0,80 gr. wpłaci Producent.

Taki Fundusz ma przyszłość i jest lepszy niż ubezpieczenie.

Norbert Ksoll

Mamy wczesne i późne dostawy, czy nie dało by się robić by do końca listopada zostały pobrane próby z pryzm. Wiadomo, że przez długie leżenie w niesprzyjających warunkach pogodowych buraki tracą polaryzację. Panie dyrektorze czy nie ma żadnej możliwości by te próby zostały pobrane do końca Listopada ???

Jerzy Kościelny Prezes ZPBC Cerekiew

Myśmy proponowali nawet Koncernowi by na dzień 1 grudnia była wyliczana indywidualna średnia polaryzacja z oddanych buraków dla każdego Plantatora. Zamiast pobierać próby

w okresie zimowym. Jednak odpowiedź ze strony Pana Pawełka brzmiała „Nie”. Nie jest to niemożliwe do zrobienia trza mieć tylko chęci, ponieważ w Czechach jest to stosowane bez problemów.

Roman Solowski

W pełni solidaryzuje się z wypowiedzią Pana Prezesa z Raciborza. Dla mnie jest to niezrozumiałe z tym pobieraniem prób. Następnym trudnym tematem jest odbiór buraków

w zimie z pryzmy. Nie wszyscy dysponują odpowiednim sprzętem by te zmarznięte pryzmy wzruszyć, przy każdej oczyszczarce powinien znajdować się jakiś sprzęta do pomocy. Kolejną kwestią jest sprzątanie po odbiorze buraków z pola. Niekiedy w gospodarstwie są dwie lub trzy osoby i nie ma możliwości by jeszcze zajmować się sprzątaniem. Przewoźnik powinien mieć zatrudnionych ludzi do sprzątania.

Jerzy Kościelny Prezes ZPBC Cerekiew

Związek stoi na tym samym stanowisku co kolega zawsze twierdziliśmy by firmy wyznaczyły kogoś do sprzątania w czasie odbierania pryzm.

Roman Solowski

Jeszcze chce dodać, iż odbiór buraków na początku sezonu przebiega dość sprawnie i mysz zabiera praktycznie wszystko, jednak już pod koniec sezonu jest tragedia. Połowa buraków zostaje na polu. Są to duże starty dla nas.

Dyrektor Surowcowy Krzysztof Sadura

Co roku przed sezonem robimy spotkanie z przewoźnikami i rozliczmy się z przeprowadzonych remontów. Jednak na to jak maszyna pracuje w terenie ma wiele czynników. W szczególności wpływ mają warunki w jakich odbierane są buraki. Jeśli są jakieś niezgodności w czasie odbioru to prosimy o pilny kontakt, to wtedy jedziemy sprawdzamy i robimy przerwę na naprawę. Natomiast jeśli chodzi o sprzątanie to jest to obopólny problem. Należało by się zastanowić i wspólnie go rozwiązać.

Michał Grzegorczyn ZPBC Świdnica

Panie dyrektorze mów Pan, że nikt nie zgłaszał potrzeby by przy oczyszczarce był cięższy sprzęt do pomocy. My zgłaszaliśmy na Komisji Porozumiewawczej taką potrzebę. Aktualnie warunki pogodowe są takie, że jak w listopadzie przychodzi śnieg to zaczyna się problem. Nam się grozi, że samochody nie wjadą na pole i nie odbiorą buraków jeśli nie przygotujemy sami dojazdu. Oraz to my musimy załatwiać traktory do wyciągania aut. Ale to nie do nas należy my mamy przegotować tylko pryzmę do odbioru. Samo odkrycie pryzmy spod wałów śniegu jest dużym problemem.  Za okrywanie dostajemy 1 euro ale jesteśmy gotowi z tego zrezygnować weźcie sobocie to euro a sami zajmujcie się przykrywaniem i odkrywaniem.

Kazimierz Napiórkowski

Jeszcze chciałbym powiedzieć o sprawie organizacji pracy na Cukrowni. Nie ma zorganizowanych ciągów odbioru wszystko kumuluje się na wadze. Bym nie został źle zrozumiały chodzi mi o odbiór wysłodków, wapna przez plantatorów i przyjmowanie buraków, kamienia wapiennego i węgla. Wszystko kumuluje się na jednych wagach. W takim zakładzie powinny być rozdzielone te drogi transportu. By usprawnić pracę.

Dyrektor Surowcowy Krzysztof Sadura

Jeśli chodzi o wagi, to dodatkowe nie powstaną. Ponieważ są to trudne czasy do inwestycji. Jednak w czasie kampanii kamień, węgiel miał i inne rzeczy zostaną przeniesione do ważenia na silos. A wagi w Cukrowni będą zajmować się tylko rzeczami dotyczącymi Kampanii.

Jerzy Kościelny Prezes ZPBC Cerekiew

Dyskusja już dobiega końca więc jeszcze powiem, iż 13 czerwca organizujemy wyjazd na Poletka doświadczalne do Kondratowic prosimy o poinformowanie Plantatorów. Wyjazd bezpłatny, zapisy u Pani Dagmary.

Również Cukrownia organizuje Dzień Buraka Cukrowego w pierwszą niedzielę lipca zapisy

u inspektorów.

Dodatkowo Pan Rafał Starachota przedstawiciel Krajowego Związku przedstawi orientacyjną kalkulację za buraki.

Rafał Starachota KZPBC Warszawa

Przedstawienie kalkulacji (kalkulacja w załączeniu do protokołu)

Ad. 11

Po krótkiej dyskusji Delegatów z zaproszonymi gośćmi przyszedł czas na wnioski. Delegaci złożyli wnioski by:

– należy częściej monitorować pracę w laboratorium w Strzelinie

– przygotowywanie pryzm i odkrywanie przez firmę

– by indywidualny odbiór wysłodków nie odbywał się tylko w nocy

– doprowadzić by przy każdej oczyszczarce była fadroma albo inny cięższy sprzęt do dyspozycji

– pozyskać aktualną instrukcje poboru buraków i instrukcja prób w laboratorium

Ad. 12

Przewodniczący podziękował gościom o Delegatom za przybycie na zebranie, po czym zakończył obrady Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedziba przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.