Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

PROTOKÓŁ

z Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”

w Ciężkowicach, który odbył się w dniu 27 marca 2009 roku w II terminie

Obecni na Walnym Zjeździe zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska przy Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia „Cerekiew” – przywitanie gości.

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad  

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

            – podanie kandydatów

            – głosowanie /jawne lub tajne/

            – podjęcie uchwały

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej

            – podanie kandydatów

            – głosowanie /jawne lub tajne/

            – podjęcie uchwały

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

            – podanie kandydatów

            – głosowanie /jawne lub tajne/

            – podjęcie uchwały

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2008 rok

    a/ sprawozdanie przedstawia Prezes Zarządu Jerzy Kościelny

    b/ podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania 

8.Przedstawienie sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za 2008 rok

    a/ sprawozdanie przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

            Andrzej Marek

    b/ podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania

9. Odczytanie przez Komisję Uchwał i Wniosków podjętych uchwał

10. Dyskusja

11. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał.

12. Zakończenie obrad 

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości. Następnie wygłosił krótkie przemówienie, które jest załącznikiem do protokołu.

 Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

 Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował delegaci zaproponowali przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowaliby przewodniczącym był pan Jerzy Kościelny.

Delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali Pana Jerzego Kościelnego na Przewodniczącego Walnego Zjazdu

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury Pana Marka Andrzeja, Edwarda Kurzele oraz Romana Solowskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury Pana Andrzeja Żebrowskiego, Bernarda Gnilke i Krystiana Niechcioła, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał i Wniosków.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie:– Mark Andrzej – przewodniczący, Edward Kurzela oraz Roman Solowski członkowie. Stwierdza, iż prawomocność Walnego Zjazdu odbywającego się w II terminie jest zgodna z § 15 ust. 3 Statutu Związku.

 Ad. 7

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2008 rok. Zatwierdzenie sprawozdania odpowiednią uchwałą.

/Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 8

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marek Andrzej przedstawił raport Finansowy z działalności Związku za 2008 rok. Zatwierdzenie raportu odpowiednią uchwałą.

/Raport finansowy w załączeniu do protokołu/

 Ad.9

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego za 2008 rok a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku za 2008 rok.

Delegaci w głosowaniu jawnym 24 głosami za podjęli uchwałę.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 10

W tym miejscu Przewodniczący zebrania Pan Jerzy Kościelny poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości – Naczelnego Dyrektora Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach Pana Marka Wójcika.

 Pan Marek Wójcik podziękował za zaproszenie na Walny Zjazd Delegatów.

„ Nic nowego państwu nie powiem, ponieważ wszystkie sprawy na początku roku biegną tak szybko, że sam pewnych rzeczy nie zauważam. Związane jest to z tym, iż w nowej organizacji po fuzyjnej wpływ Dyrektora Naczelnego na to, co się dzieje w tym okresie w dziale surowcowym jest istotnie mniejszy niż w innym czasie. Wiem jedynie, że teraz trwa kontraktacja, konkretnych informacji na ten temat udzieli Dyrektor Sadura.

Powiem również, iż co roku w ostatnich latach przed kontraktacją mamy jakieś szczególne wydarzenie. W tamtym roku była to restrukturyzacja zaplecza surowcowego, która odbyła się w dwóch etapach. Natomiast w tym roku wydarzeniem szczególnym było wypowiedzenie Porozumienia Branżowego przez Plantatorów. Wynikiem tego były pytania związane z przebiegiem kampanii. Jednak szczęśliwie w całej Polsce udało się załatwić te sprawy lokalnie. Myślę, że było to z korzyścią dla wszystkich, państwa jako producenta buraków i dla nas jako odbiorcy buraków i producenta cukru.

Kolejnym istotnym tematem nie tylko w, Cerekwi ale również w innych cukrowniach jest kwestia reprezentacji Plantatorów, których buraki są przerabiane w Cukrowniach. W najbliższym czasie w całym Koncernie Sudzucker sprawa ta zostanie unormowana nie tylko z korzyścią dla Plantatorów, ale również dla nas.

Na koniec chciałem życzyć państwu, aby na koniec tego roku po dostarczeniu buraków do Cukrowni każdy znalazł satysfakcję z uprawy buraków, jej opłacalności i chęci dalszej uprawy. Aktualnie nie ma jeszcze zasianych buraków, ale życzę państwu szybkich siewów i udanych zbiorów.

To by było wszystko, co chciałem powiedzieć dziękuję za udzielenie głosu.”

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny podziękował Naczelnemu Dyrektorowi.

Udzielenie głosu Dyrektorowi Surowcowemu Panu Krzysztofowi Sadurze.

Dyrektor Krzysztof Sadura:

„Bardzo dziękuje za zaproszenie. Chciałbym powiedzieć, iż pewnie nie wypada samemu prezesowi Związku pochwalić się, że został wybrany z ramienia Grupy Związków „Plantator” przy Sudzucker Polska S.A. z siedzibą w Ciężkowicach do Komisji Porozumiewawczej. Komisja ta składa się z siedmiu przedstawicieli Koncernu Sudzucker oraz siedmiu Plantatorów – trzech ze wschodu i czterech ze śląska.

Kolejna kwestią, jaką chce poruszyć jest, iż w tydzień dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie wszystkich Związków dostarczających buraki do Cukrownie Cerekiew, aby wywnioskować kierunek rozpatrzenia podań otrzymanych od Plantatorów, którzy nie wywiązali się z umowy kontraktacyjnej. Jak również rozpatrzenia podziału Funduszu Celowego – przeznaczonego dla Plantatorów, którzy oddawali buraki we wczesnych dostawach. Wszystkie wnioski Plantatorów wiekowane zostały do Komisji Mieszanej, która w stosunku do roku 2008 jeszcze obowiązuje. Zostaną one wspólnie rozpatrzone we Wrocławiu lub Krakowie.

Plantatorzy w czasie tego spotkana złożyli wniosek, aby sprawdzić czy prawidłowo został naliczony Fundusz Celowy. No i tutaj mam dla państwa dobrą wiadomość, wniosek został uwzględniony – Fundusz Celowy wzrośnie. W chwili ostatniego spotkania wynosił on

210 tys. a po przeliczeniu wynosi on 228 699,37 tys. Dla przypomnienia jest to Fundusz przeznaczony dla Plantatorów, którzy dostarczali buraki w miesiącu wrześniu do Cukrowni.

Wracając do spraw bieżących to w tej chwili kończymy wydawanie nasion i podpisywanie ostatnich umów kontraktacyjnych. To, co nas czeka w najbliżsi czasie to są wybory Plantatora do Rady Nadzorczej Sudzucker Polska. Wybory będą dwu stopniowe – I stopień to wybory w okręgach a każdy okręg to jeden inspektorat. Na terenie działania Cukrowni Cerekiew mamy 10 inspektoratów. W ostatnim tygodniu inspektoraty zmieniły swoje granice, powiększyły się o część rejonu Cukrowni Otmuchów, która została zamknięta. II stopień to wybory we Wrocławiu gdzie spośród wybranych delegatów zostanie wybrany jeden przedstawiciel do rady Nadzorczej. Wybory na pierwszym szczeblu odbędą się między

5 a9 maja.

Z innych spraw no cóż chciałbym również życzyć jak najszybszych siewów, udanych plonów oraz dobrego okresu wegetacji buraków.

Dziękuje za udzielenie głosu.”

Prezes Jerzy Kościelny

„Chciałbym jeszcze dodać, iż do Komisji Porozumiewawczej wszedłem tylko, dlatego, że zebraliśmy się w cztery Związki razem, czyli Cerekiew, Racibórz, Świdnica i Otmuchów. Utworzyliśmy Grupę „Plantator” i wybraliśmy spośród siebie osobę, która będzie nas reprezentować w rozmowach z Sudzuckrem. W taki sposób zostałem wydelegowany z ich ramienia. W sumie to tylko moja osoba była do zaakceptowania przez kolegów ze Związków z Dolnego Śląska zasiadający w Komisji Porozumiewawczej. Na zebraniu Komisji Porozumiewawczej podjedliśmy decyzję, iż pieniądze z Funduszu Celowego w całości przeznaczone zostaną do podzielenia pomiędzy Plantatorów oddających buraki do końca września. Naszym Plantatorom z Funduszu nie zostanie potrącona składka członkowska, będzie on wypłacony w całości. Natomiast Związki z Dolnego Śląska zdecydowały, iż ich Plantatorzy powinni zapłacić z tej kwoty należną składkę członkowską.”

Przewodniczący zebrania Pan Jerzy Kościelny udzielił również głosu dyr. K. Kobza, który omówił obecną sytuację europejskiego rynku cukru oraz wypowiedział się w sprawie zerwania Porozumienia Branżowego.

Zabranie głosu przed Delegatów:

Władysław Podłowski

Chciałem powiedzieć, iż przypadkiem trafiłem do tego Zarządu. Mi osobiście nie podoba się działanie tego Związku, jeśli nie da się tego zmienić to się wypiszę. Producent Cukru bardzo szybko się zrestrukturyzował a Związki za to zrobiły odwrotnie rozbiły się. 13 stycznia odbyło się zebranie Związków, które wystąpiły z Regionalnego Zrzeszenia i powiem państwu, że w tym spotkaniu nie uczestniczyłem zbyt długo. Musiałem wyjść gdyż tam nie chodziło o żadne sprawy producenta buraków, tam chodziło o prywate przewodniczących związków. Każdy chciałby być we władzach, być blisko Sudzucker, jeździć na wycieczki, ale przecież to jest nie możliwością.

Przecież tu nie chodzi o to, że ten jest ważny gdzie jest cukrownia w Związku powinni pracować ludzie, którzy będą oddani plantatorom. Będę robił wszystko by powrotem związki plantatorów buraka cukrowego były zjednoczone w jedną całość. Najlepiej by było przekazać te wszystkie sprawy do załatwienia Krajowemu Związkowi oni mają większe możliwości i podejmują mądre decyzje. Może nawet potrafiliby porozumieć się z Koncernem by płacone było w, euro, bo wtedy będziemy mogli sprzedać, kiedy sami chcemy.

Mam jeszcze jedną sprawę chodzi o koszty transportu. Powinniśmy dostać cenę minimalną, ale nam się jeszcze 2,5 euro odejmuje  to również 10 % wartości surowca. Sąsiedzi za miedzą nie mają już potrącanych tych 2,5 euro.

Ja nie znam dobrze statutu, ale wydaje mi się na przyszłość, aby decyzje w sprawie odejścia nie mógł podejmować sam Zarząd, ale tak ważne sprawy podejmowane były na Walnym Zjeździe. Bo jeżeli odchodzimy to coś powinniśmy wygrać. Nasz związek musi wyjść naprzeciw, małymi kroczkami dojść do porozumienia z innymi związkami. Dlatego na godz. 12.00 na dzisiejsze zebranie poproszeni są przedstawiciele innych Związków na wspólne rozmowy. Dziękuje za udzielenie głosu.

Jerzy Kościelny

Panie Władysławie decyzję odejścia z Regionalnego Zrzeszenia nie podjął Zarząd, lecz Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w tamtym roku. Przy czym zgodnie ze statutem Zarząd nie ma uprawnień do podejmowania tak ważnych decyzji. A wystąpiliśmy tylko, dlatego, że Zrzeszenie nie dało nam możliwości zabrania głosu i przedstawienia naszego punktu widzenia. Nawet nie mieliśmy prawa w czasie głosowania.

Cieszy mnie wypowiedź pana, Podłowskiego, tak jak wspomniał Pan Władysław na dzisiejsze spotkanie mają przyjechać przedstawiciele innych Związków. Myśmy już od dawna proponujemy innym Związkom byśmy utworzyli jedną całość. Jednak Związki nie chcą połączyć się w jedną całość. Wolą by pozostały historyczne Związki. Aktualnie udało nam się porozumieć z czterema Związkami i utworzyliśmy „Grupę Plantator”. Wspólnie wypracowaliśmy stanowisko w sprawie nie naliczania kar plantatorom. Mogę również powiedzieć, iż dzięki porozumieniu z kolegami ze wschodu i nacisku Koncernu uzyskaliśmy to jedno miejsce w Komisji Porozumiewawczej. Myślę, że z czasem przedstawiciele zrozumieją, iż plantatorzy powinni trzymać się razem i mówić jednym głosem.

Władysław Podłowski

Chciałbym zgłosić wniosek. Niech Zarząd Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” wystąpi do Prezesa Sudzucker, aby zmienić Delegatów do negocjacji. Aby z każdego Związku dającego buraki do Cukrowni wybrać 1 kandydata. Wniosek został przyjęty przez delegatów.

/wniosek w załączeniu do protokołu/

Norbert Ksoll

Mam do dyrekcji pytanie techniczne „czy gdy buraki były kopane w połowie września i utworzone pryzmy do odbioru a buraki odebrane były w październiku, czy liczyć się będzie od daty wykopania czy dostawy buraków do Cukrowni”

Dyr. Sadura

Zawsze za datę odbioru buraków liczy się dzień dostawy do Cukrowni, czyli dzień zaksięgowania na wadze.

Roman Sodowski

Powiedzmy, że jak stanie wam fabryka na parę godzin to, dlaczego ja mam na tym tracić. Wykopię buraki na 12 września a odbiór zaplanowany będzie na 15 września. Jednak z powodu awarii wy odbierzecie je dopiero kilka dni później.

Dyr. Naczelny

Mogę powiedzieć, iż w miesiącu wrześniu nie występują żadne opóźnienia w odbiorze buraków. Opóźnienia występują dopiero w październiku i listopadzie. Spowodowane jest to dużymi nadwyżkami buraków u Plantatorów. Każdy sieje więcej a każdy chce by buraki zostały odebrane.

Niestety musza państwo się liczyć z opóźnieniami w dostawie. My będziemy się starać by były jak najmniejsze.

Przerwa

Prezes Jerzy Kościelny

Ponieważ na dzisiejsze spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele KZPBC z Warszawy to poprosimy teraz dyrektora Kobze o zabranie głosu.

Dyr. Kobza KZBC

Witam państwa bardzo dziękujemy za zaproszenie. Prezes Zarządu KZPBC również bardzo chciał uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu, ale niestety w ostatniej chwili został wezwany do pilnych obowiązków. Powiem kilka słów o Porozumieniu Branżowym gdyż jest to sprawa interesująca nas wszystkich. Porozumienie Branżowe zostało wypowiedziane 19 grudnia, ponieważ od 2 lat nie spełniało ono swojej roli. Zmieniły się przepisy unijne, wynikiem, czego było ono niekorzystne a nawet można powiedzieć krzywdzące dla Plantatorów. Przedstawie trzy główne punkty świadczące o naszej racji.

1.     Wczesne i późne dostawy

2.     Transport

3.     Podział nadwyżki cen referencyjnych za cukier

 Aktualnie cena cukru rośnie natomiast cena za buraki pozostaje bez zmian. Jeśli cukier będzie sprzedawany powyżej 44 euro koncern powinien podzielić się z plantatorami zyskiem po połowie.

Można by było omówić jeszcze wiele kwestii dotyczących buraków, ale nie ma na to tak dużo czasu, wiec po prostu postaram się odpowiedzieć na pytanie podczas dalszego zebrania. Bardzo dziękuje za udzielenie głosu.

Prezes Jerzy Kościelny

Na Sali znajdują się również przedstawiciele pozostałych związków jednak ze względów czasowych powrócimy do dyskusji i pytań. Proszę korzystać z okazji i zadawać pytania wszystkim przybyłym zaproszonym gościom.

Powrót do dyskusji.

Marek Andrzej

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z finansami dostrzegła, iż za wykonywana usługę kontroli na placu buraczanym ZPBC w Baborowie nie uiścił należnej kwoty. Jeśli nie chcą płacić to, dlaczego nie połączą się z nami?

Prezes Jerzy Kościelny

Z Baborowem sytuacja jest dość skomplikowana, próbowaliśmy się z nimi połączyć jeszcze za czasów dyrektora Jelonka. Jednak prezes ich Związku Pana Tomczak stanowczo odmawia do tej pory połączenia się z nami. Nawet propozycja, że członkowie jego zarządu będą automatycznie mogli dołączyć do naszego Zarządu nie spełnia oczekiwań Pana Tomczaka.

Dyrektor Sadura

Na aktualną chwilę do Cukrowni dostarczają buraki z 8 Związków. Dla nas jako Cukrowni kontrola jak była aktualnie sprawowana przez wasz związek nadal pozostała. Te dwie osoby wyznaczone są wystarczające, gdyż są one zawsze na miejscu i zostały zapoznane z zasadami bezpieczeństwa na placu oraz przeszły odpowiednie szkolenia bhp. Jednak, jeśli każdy Związek będzie chciał wystawić swoich przedstawicieli do kontroli powiedzmy po jednej lub dwie osoby to nie będziemy mogli się na to zgodzić. Gdyż będzie to zbyt dużo osób na placu.

Władysław Podłowski

Mnie interesują najbardziej dopłaty do późnych dostaw czy KZPBC zleciłby przeprowadzono doświadczenia, z które by pokazały ile z danej pryzmy mamy strat z przechowalnictwa buraków od 1 listopada do końca grudnia. Jak również ile zostaje buraków na polu po załadunku na samochód? Sadze, że takie doświadczenia powinny zostać zrobione wtedy byśmy mogli poinformować producenta ile powinna wynosić dopłata za późne dostawy. Również nie podoba mi się to, iż przedstawiciele Komisji Porozumiewawczej decydują czy karać czy nie karać danego plantatora. Ponieważ to jest założona pętla, plantator do czasu decyzji tejże Komisji będzie miał zamrożone środki na kacie i nie dostanie należności za buraki. Chcę jeszcze powiedzieć, iż wyszliśmy z opcją by połączyć się z innymi Związkami w jeden silny Związek a jak na razie widzę jedynie jeszcze większy podział. Musimy się zorganizować, ponieważ w pojedynkę nigdy nic nie osiągniemy.

Dyrektor KZPBC

Takie doświadczenia, o których pan wspominał były robione, ale koncern również przeprowadziła takie doświadczenia. Jednak oni z naszymi się nie zgadzają, przy czym pozostają przy swoich wynikach, które są utajnione. Również w tym roku chcemy przeprowadzić takie doświadczenia, ale obecne strony, czyli Związki i koncern powinny wspólnie przeprowadzić i przy naliczaniu dopłaty do wczesnych i późnych dostaw.

Jednak mogę powiedzieć, iż doświadczenia przeprowadzone późnych dostaw w zeszłym roku wykazały 20 % ubytków w burakach.

Było również pytanie, co dalej z rozmowami w sprawie Porozumienia Branżowego wiec rozmowy zostaną wznowione, jednak musimy czekać na ustalenie daty spotkania. Wiadomo, iż nie uda nam się by całe porozumienie było nowe na razie chodzi nam tylko o trzy główne punkty by zostały zmienione: Wczesne i późne dostawy, transport, cena buraków zagwarantowana w złotówkach.

ZPBC Świdnica Grażyna Sadowska

Panie Prezesie ja chce zapytać gdzie są przedstawiciele pozostałych Związków z tego, co mi wiadomo to zostały zaproszone wszystkie Związki, – czyli 12. Dlaczego nie ich teraz tutaj? Jak widzę jest przedstawiciel Raciborza Otmuchowa i Świdnicy. Mieliśmy wspólnie omówić pewne sprawy i dojść do porozumienia w sprawie kontroli na placu buraczanym.

Prezes Jerzy Kościelny

Jak wszystkim wiadomo zaprosiliśmy wszystkie Związki na dzisiejsze spotkanie. Z przedstawicielami Chybia i tych mniejszych Związków z tamtych stron spotkanie odbyło się wczoraj, ponieważ dzisiejsza data im nie za bardzo pasowała. Jednak chcieli się zobaczyć, więc wczoraj porozmawialiśmy trochę o nurtujących nas sprawach.

Prezes Zakowicz na spotkaniu powiedział, iż Związki będą istnieć tak długo aż będą do nich przynależeć Plantatorzy. Nie zamierzają likwidować Związku gdyż ich Plantatorzy mają do nich o wiele bliżej by przyjechać i załatwić pewne sprawy niż do nas.

ZPBC Otmuchów Bogdan Zioła

Wcześniej występowałem do Plantatorów by przynależeli do Cukrowni działającej, do której oddają buraki, a teraz zamknięto moja Cukrownię, więc również jestem za tym by Plantatorzy należeli do tych Związków, do których chcą nawet, jeśli są one tzw. historyczne. Nasz Związek ma sprawy w sądzie, więc ja nie mogę zamknąć Związku, ponieważ musiałbym zakończyć wszystkie toczące się sprawy. Moim zdaniem należałoby ogłosić pogotowie strajkowe. Jeśli nie możemy dojść do porozumienia z Koncernem a Minister nie chce nas wesprzeć to nic innego nam nie zostaje.

Prezes Kościelny

Może to jest jakieś wyjście, ale wątpię by zwykli Plantatorzy wyrazili na to zgodę. Mogę podać nawet prosty przykład jak w tamtym roku otrzymaliśmy pismo od KZPBC by wstrzymać się od wcześniejszego deklarowania nasion, gdyż jest to jednoznaczne z zakontraktowaniem. Ponieważ chcieliśmy przytrzymać trochę Koncern i wynegocjować lepszą umowę. Rozesłaliśmy pisma do rolników i powiadamialiśmy ich osobiście to jak państwo myślą ile osób się wstrzymało z deklaracja nasion. Nasza Inspektorka poinformowała mnie, że najdłużej jej się tylko jedna osoba opierała 15 minut. Wszyscy Plantatorzy podpisali deklarację oprócz mnie. Więc ogłoszenie pogotowia strajkowego nie będzie miało nawet najmniejszego wpływu, gdyż jak Inspektorzy wyjdą z Umową Kontraktacyjną do nich wszyscy podpiszą.

ZPBC Racibórz Józef Iluk

Patrząc na nasze warunki a warunki naszych sąsiadów Czechów zastanawiam się czy jesteśmy w tej samej Unii. Ponieważ Cukrownia Opawa na kampanie 2008/2009 ma inne warunki dostawy buraków. Tam każdy Plantator płaci za swoja odległość. Jeśli miał

30 kmto płaci połowę za transport. Natomiast w tym roku Koncern przejął większość kosztów na siebie, czyli Cukrownia płaci 70 % za transport a Plantator tylko 30 %.

Może ktoś mi powie, co się stało po fuzji w 2008 roku. Jak Koncern zaczął współpracować z Związkami. Powstała Komisja Porozumiewawcza gdzie zasiada siedmio osobowy skład ze strony Koncernu i ze strony Plantatorów. Dlaczego w zeszłym roku i w tym żaden z naszych Związków nie miał prawa zapoznać się z umową, dlaczego zasiadający tam Plantatorzy, którzy nie są naszymi przedstawicieli miała prawo zatwierdzić umowę, której myśmy nawet nie widzieli.

Andrzej Marek

Widać tu problem komunikacji z Koncernem jak również pomiędzy Związkami. Jak również zwykły Plantator nie ma zaufania do swojego Związku, ponieważ nie widzi on żadnej poprawy warunków dostawy jak i w cenie. Dlatego większość rolników zasiała gdyż myśleli, iż jeśli nie zasieją to zostanie odebrany limit i prawo do uprawy buraków.

Związki powinny być silne i wspólnie działać, ponieważ Koncern rozdaje karty i już rok wcześniej wie, co będzie się dziać.

ZPBC Świdnica

To fakt komunikacja pomiędzy Związkiem a Plantatorem powinna działać lepiej. Jednak nie jest to tak do końca możliwe do zorganizowania mamy zebrania, na które zazwyczaj przychodzi garstka Plantatorzy przypominają sobie o istnieniu Związku tylko wtedy jak zaczyna się kampania i zaczynają się z ich strony wymagania nie do realizacji jak również mnóstwo pretensji. Ale tłumaczenie żeby wszystko działało dobrze musza plantatorzy razem ze Związkiem zacząć współpracować. Tak samo wygląda współpraca pomiędzy Związkami dzisiaj przyjechałam na spotkanie i rozmawiamy o współpracy. Nasza współpraca zaowocowała umieszczeniem naszego przedstawiciela w Komisji Porozumiewawczej. Powinniśmy nadal trzymać się razem i wspólnie opracowywać plan działania. Bardzo dziękuje za zaproszenie mnie na dzisiejsze spotkanie.

Bernard Gnilka

Czy jest możliwość by tak ja w niektórych Związkach Plantatorzy otrzymywali Poradniki Plantatora buraka Cukrowego.

Dagmara Kucharska

Jest taka możliwość jednak koszt poradnika to 15 zł + koszty przesyłki ok. 6 zł razem daje nam to 21 zł. Plantatorów należących do ZPBC Cerekiew jest aktualnie 750 x 21 = 15 750 zł Nie jest to mała kwota. Przy tym musimy opłacić członkostwo w KZPBC i w CIBE, na co należy, co roku przeznaczyć ok. 25 tys. do tego wchodzą koszty utrzymania biura, wynagrodzenie oraz różnego rodzaju wyjazdy z Plantatorami. Aktualnie koszt tych poradników dla wszystkich Plantatorów nie jest możliwy. Obecnie mogę jedynie zwiększyć nakład otrzymywanych poradników do 40 szt.

KZPBC Rafał Starachota

Nie widzę potrzeby by poradniki musiały przychodzić do Związku a potem były rozdawane. Jesteśmy cały czas w dobrym kontakcie z Poradnikiem i jest możliwość wysłania im listy osób, do których maja trafić Poradniki a zostaną one bezpośrednio wysłane do danego plantatora. Kosztami zostanie natomiast obciążony zamawiający Związek.

Prezes Jerzy Kościelny

W taki razie mój wniosek: niech Poradniki Plantatora będą wysyłane teraz wszystkim Delegatom Związku. A kosztami zostanie obciążony nasz Związek.

Ad 11

Wnioski Walnego Zjazdu Delegatów:

1.     Niech Zarząd Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew” wystąpi do Prezesa Sudzucker aby zmienić Delegatów do negocjacji. Aby z każdego Związku dającego buraki do Cukrowni wybrać 1 kandydata.

2.     Poradniki Plantatora będą wysyłane teraz wszystkim Delegatom Związku. A kosztami zostanie obciążony Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Zakładzie Produkcyjnym „Cukrownia Cerekiew”

Wnioski został przyjęty przez delegatów.

Ad. 12

Ponieważ nie zgłoszono więcej wniosków ani nie było więcej pytań Przewodniczący Jerzy Kościelny podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo a następnie zamknął Walny Zjazd Delegatów.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.