Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zjazdu Delegatów Sprawozdawczo – Wyborczego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach, który odbył się w dniu 20 marca 2007 roku o godz. 10.00 ( I termin).

Obecni na Walnym Zjeździe zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Delegatów Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach   – przywitanie gości.

 2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad         

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

            – podanie kandydatów

            – głosowanie /jawne lub tajne/

            – podjęcie uchwały 

4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

            – podanie kandydatów

            – głosowanie /jawne lub tajne/

            – podjęcie uchwały

 5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2006 rok. 

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za 2006 rok.

 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej. 

8 . Dyskusja.

 9 Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał. 

10. Zakończenie obrad.

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Jerzy Kościelny otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd Delegatów i zaproszonych gości. 

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag. 

Ad. 3

Pan Jerzy Kościelny zaproponował by przedstawić kandydatury na Przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.

Delegaci zaproponowali by Walnemu Zjazdu przewodniczył Pan Jerzy Kościelny.

Delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali Pana Jerzego Kościelnego na Przewodniczącego Walnego Zjazdu

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Od tego miejsca Walny Zjazd prowadził Pan Jerzy Kościelny.

 Ad. 4

Przewodniczący Zjazdu Pan Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury Pana Andrzeja Żebrowskiego, Norberta Ksoll i Nozdryn –Płotnicki Kazimierz, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał

i Wniosków.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/ 

Ad. 5

Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelny przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2006 rok.

/Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu/ 

Ad. 6

Ponieważ Pan Napiórkowski Kazimierz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie dojechał dziś do nas, to w jego imieniu ja odczytam sprawozdanie z działalności finansowej Związku za 2006 rok.

(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)

 Ad.7

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego za  2006 rok

a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku za 2006 rok.

Delegaci w głosowaniu jawnym 28 głosami za podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 8

W tym miejscu Przewodniczący zebrania Pan Jerzy Kościelny poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości – Prezesa Zarządu Cukrowni :Cerekiew” w Ciężkowicach Pana Mieczysława Pietrzaka jak i dyr ds. surowcowych Cukrowni „Cerekiew” Pana Jana Jelonka.

Prezes Zarządu Głównego Cukrowni „Cerekiew” Pan Mieczysław Pietrzak na początku chciałbym podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Ponieważ bardzo sobie cenię współpracę pomiędzy waszym Związkiem a naszą Cukrownią. Jak również cenię sobie osiągane wyniki w uprawie buraków cukrowych przez naszych Plantatorów.

Po doświadczeniach jakie zostały przeprowadzone na terenie Kombinatu Rolnego Kietrz przy wykopkach buraków, chciałbym zachęcić wszystkich Plantatorów do jak najpóźniejszego kopania buraków.

Kampania 2006 była krótsza niż poprzednia. Dzienny przerób buraków utrzymywał się na przyzwoitym poziomie ok. 4 tysiące ton. Obniżyliśmy zużycie węgla o 20 % mianowicie w wyniku inwestycji. Bardzo wydatnie została poprawiona sprawność kotłowni poprzez zainstalowanie dodatkowego pieca. Zmniejszyło się również zużycie środków chemicznych do produkcji cukru, jak również wykorzystywana w tym celu energia. Co do ponoszonych jak najmniejszych kosztów podczas kampanii to nasza Cukrownia uzyska 2 miejsce.

Wybudowaliśmy również najnowocześniejszą oczyszczalnię ścieków. będzie ona czynna jedynie w czasie trwania Kampanii.

W tym roku realizujemy kilka zadań inwestycyjnych, które mają przyczynić się do zwiększenia przerobu buraków. jesteśmy w trakcie budowy zbiornika na sok gęsty. Mamy zamiar sok ten odkładać w czasie kampanii co spowoduje przedłużenie kampanii 2007/2008. Zakupiliśmy również wirówki do cukru białego, dokonujemy różnych napraw, których celem będzie usprawnienie procesu technologicznego. Planowo prace inwestycyjne zakończone mają zostać do końca września.

Nasze wyzwanie idzie w kierunku wydłużenia kampanii, na przyszły rok planowane jest 110 dni kampanii. Przy czym należy nieć na uwadze iż odbiór wysłodków wydłuży się i zwiększy o 20%.

Planujemy również usprawnić proces informacyjny. Chodzi nam przede wszystkim o bezobsługowy odbiór buraków na wagach.

Życzę Państwu powodzenia i udanych planów nie tylko w burakach ale również w pozostałych uprawach.

 Zabrał głos dyr ds. surowcowych Cukrowni „Cerekiew” Pan Jan Jelonek.

Opracowana Umowa Kontraktacyjna na rok bieżący jest podobna do umowy z roku poprzedniego. Uwzględnia ona wyliczenia cukru kwotowego jak i poza kwotowego. Uwzględniona jest również redukcja prawa do uprawy i produkcji cukru o 13,5 %. Odczytanie Umowy Kontraktacyjnej 2007/2008.

 Ad. 8

Pytania do przedstawicieli Cukrowni:

·         Z czego powstanie Fundusz o którym wspomniano?

o    Fundusz te stworzyć chce Sudzucker

·         Dlaczego nadal istniej problem zbyt mokrych wysłodków, w szczególności dla nas dzierżawców jest to problem gdyż nie idzie ich wtedy zakisić w rękawach?

o    Sprawa z tymi wysłodkami nie jest taka prosta ponieważ dla dzierżawców wysłodki te są za mokre do rękawów natomiast dla Plantatorów którzy kiszą w silosach to są one za suche. Niestety nie da się dogodzić wszystkim.

·         Kwestia resztówek buraków na polu powinna zostać już dawno rozwiązana. Powiedzmy, że nie życzę sobie by moje „szlachetnie urodzone buraki” jechały jednym samochodem z burakami od jakiegoś Kowalskiego?

o    Problem tych resztówek pojawia się w różnych rejonach nie tylko u nas.

W poprzednim roku była możliwość łączenia tych dostaw ale ponieważ z tego tytułu powstają ciągłe problemy. Nasi informatycy pracują już na stworzeniem takiego systemu by rozliczał Plantatora za przywiezione nie pełne auto. Mamy nadzieję ze system ten już na tą kampanie będzie gotowy do użytku. Jak tak się stanie to każdy Plantator, który nie będzie chciał mieć dostaw łączonych będzie miał możliwość przywiezienia tych buraków nie pełnym autem, ale musi pamiętać i zdawać sobie spraw iż zostanie on obciążony za ten transport przez Cukrownie jak i przewoźnika.

·         Podobno zostaną zwiększone koszty transportu?

o    Koszty transportu dla Plantatorów nie zostaną zwiększone ponieważ obowiązuje nas 50 % podział kosztów transportu. Czyli 50 % płaci Plantator i 50 % płaci Cukrownia.

·         Czy była by możliwość by Plantator tą końcówkę buraków przywiózł własnym transportem ?

o    Niestety nie ma już takiej możliwości gdyż nie ma przewidzianego miejsca na placu dla ciągników. Jednak jeśli ktoś posiada transport przystosowany do wymogów Cukrowni to myślę że po konsultacji ze swoim inspektorem i ustaleniu daty i godziny przywozu tych buraków to nie było by żadnego problemu.

·         Ciągle jest problem przy załadunku wysłodków jak i wapna przez rolników w godz. nocnych, co spowodowane jest tylko jedną ładowarką można wiedzieć dlaczego?

o    Odbiór wysłodków ma się odbywać na bieżąco z taśmy, w ta kampanie będzie przygotowanych więcej lejów wiec kolejki te już nie będą takie duże. Natomiast co się dotyczy załadunku wapna to faktycznie w roku ubiegłym do załadunku wynajęta była tylko jedna ładowarka co powodowało zastój gdyż obsługiwała ona kotłownie wapno i wysłodki przy samochodach ciężarowych. W tym roku jeśli będzie to konieczne zostanie wynajęta jeszcze jedna ładowarka.

·         Jak będzie wyglądać spraw z wysłodkami, które nie dojechały do rolnika?

o    Nie było takiej sytuacji by ktoś nie dostał wysłodków, możliwe że komuś brakło ale to tylko dlatego iż te osoby budziły się w sylwestra. Natomiast istnieje możliwość iż nie dostarczyliśmy końcówek tych wysłodków ale byka możliwość odbioru własnego.

·         Jeżeli Plantator sprzedaje wysłodki kiedy jest możliwy transport wysłodków przez przewoźnika a kiedy sam musi je odebrać?

o    Przy podpisywaniu Umowy kontraktacyjnej Plantator zaznacza czy będzie odbierał wysłodki transportem własnym czy decyduje się na transport przez przewoźnika. Natomiast jeśli sprzedajemy wysłodki i powiadomimy o tym inspektorów to oni uzgodnią z przewoźnikami gdzie te wysłodki mają dojechać. Jednak jeśli nie poinformujemy o tym fakcie to wysłodki przyjadą do właściciela zostaną wysypane u niego.

Ad. 9

Komisja Uchwał I Wniosków przedstawiła projekt uchwały dotyczący dokonania zmian w umowie kontraktacyjnej 2007/2008.

Projekt ten wnosi o dokonanie zmiany w § 8 ust.1 wymienionej wyżej umowy poprzez zastąpienie cyfry 0,5% cyfrą 0,3%, gdyż zgodnie ze statutem składka plantatorska pobierana jest w wysokości 0,3%.

 Delegaci w jawnym głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie dokonania zmiany

w umowie kontraktacyjnej.

Proponowane projekty Uchwał i Wniosków:

 – by Zarząd związku przypominał Cukrowni o konieczności osuszania wysłodków w czasie kampanii.

 – by Cukrownia automatycznie potrącała Plantatorowi za transport i dodatkowe usługi przez przewoźnika z rozliczenia, wyeliminowanie pieniędzy z pola.

 Delegaci w jawnym głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie proponowanych wniosków.

Ad. 10

Przewodniczący Jerzy Kościelny podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo a następnie zamknął Walny Zjazd Delegatów.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.