Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska z siedzibą przy Zakładzie Produkcyjnym ”Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach

Adres siedziby:
Ciężkowice, ul. Fabryczna 13, 47-260 Polska Cerekiew
BIURO ZPBC
Tel.: 77 487 53 52

PROTOKÓŁ

z Walnego Zjazdu Delegatów Sprawozdawczo – Wyborczego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach, który odbył się
w dniu 10 lipiec 2006 roku o godz. 11.00 ( II termin).

Obecni na Walnym Zjeździe zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego  Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach   – przywitanie gości.

 2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad      

3. Wybór przewodniczącego posiedzenia

         – podanie kandydatów

         – głosowanie /jawne lub tajne/

         – podjęcie uchwały

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

         – podanie kandydatów

         – głosowanie /jawne lub tajne/

         – podjęcie uchwały

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

         – podanie kandydatów

         – głosowanie /jawne lub tajne/

         – podjęcie uchwały

6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zjazdu

Sprawozdawczo – Wyborczego 

7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 4 lata działalności. 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za 4 lata działalności. 

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej. 

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

         -głosowanie

         -podjęcie uchwały

11. Wybór zarządu

         – zgłoszenie kandydatów

         – głosowanie

         – podjęcie uchwały

12. Wybór Komisji Rewizyjnej

         – zgłoszenie kandydatów

         – głosowanie

         – podjęcie uchwały

13. Dyskusja 

14. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zjeździe i ewentualne podjęcie stosownych uchwał

 15. Zakończenie obrad 

Ad. 1

Prezes Zarządu Związku Pan Feliks Kaczmarczyk otworzył i przywitał wszystkich przybyłych na Walny Zjazd delegatów i zaproszonych gości, następnie wygłosił krótkie przemówienie, które jest załącznikiem do protokołu. 

Ad. 2

Prezes Zarządu Pan Feliks Kaczmarczyk przedstawił porządek Walnego Zjazdu.

Porządek został przyjęty przez delegatów bez uwag.

 Ad. 3

Pan Feliks Kaczmarczyk zaproponował by na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów Sprawozdawczo – Wyborczego wybrać Pana Jerzego Kościelnego.

Delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali Pana Jerzego Kościelnego na Przewodniczącego Walnego Zjazdu

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Od tego miejsca Walny Zjazd prowadził Pan Jerzy Kościelny.

 Ad. 4

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Podano kandydatury Pana Bernarda Schirmeisena, Andrzeja Kuzaka i Pana Bernarda Gnilka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 5

Przewodniczący Zjazdu Pan Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Wniosków i Uchwał.

Podano kandydatury Pana Andrzeja Żebrowskiego, Norberta Ksoll i Konrada Phol, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Delegaci w jawnym głosowaniu podjęli uchwałę o wyborze w/w do Komisji Uchwał

i Wniosków.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

 Ad. 6

Komisja Skrutacyjna w składzie: Żebrowski Andrzej – przewodniczący, Ksoll Nobret i Phol Konrad członkowie. Stwierdza, iż prawomocność Walnego Zjazdu odbywającego się

w II terminie jest zgodna z § 15 ust. 3 Statutu Związku.

 Ad. 7

Prezes Zarządu Pan Feliks Kaczmarczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnie 4 lata jego działalności.

/Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 8

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Ksoll przedstawił raport Finansowy

z działalności Związku za ostatnie 4 lata, protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną a także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2006 r., półroczne sprawozdanie z działalności finansowej w 2006 roku.

/raport, protokół za 4 lata, sprawozdanie półroczne są załącznikami do protokołu/

Ad.9

Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego za ostanie

4 lata a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Zarządu Związku za ostatnie 4 lata.

Delegaci w głosowaniu jawnym 24 głosami za podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 10

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Ksoll przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.

/Uchwała jest załącznikiem do protokołu/

Ad. 11

Przewodniczący posiedzenia Pan Jerzy Kościelny przedstawił decyzje poprzedniego Zarządu, iż w skład nowego Zarządu wchodzi automatycznie dwóch przedstawicieli dzierżawców. Tu zwrócili się z prośba do dzierżawców by się naradzili i po wyborach przedstawili swoich kandydatów do Zarządu.

Następnie przewodniczący poprosił o podawanie kandydatur do nowego Zarządu. Delegaci zgłosili następujące osoby:

Jerzy Kościelny, Andrzej Żebrowski, Rafał Damboń, Józef Żymełka, Norbert Ksoll, Krystian Niechcioł, Józef Szynol, Gerard Raubal.

/ wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu Związku/

Ad. 12

Przewodniczący Walnego Zjazdu Pan Jerzy Kościelny poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. Tak samo jak do Zarządu tak i do Komisji Rewizyjnej automatycznie wchodzi jeden przedstawiciel dzierżawców.

Delegaci zgłosili następujące osoby:

Edward Kurzela, Jerzy Krajczy, Leon Łopata.

/ wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej/

 Następnie przewodniczący zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania oraz zaprasza delegatów do urn wyborczych.

Po zagłosowaniu przez wszystkich delegatów Przewodniczący zwraca się do dzierżawców o podanie ich przedstawicieli do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Dzierżawcy podali , że do Zarządu wejdą.

Pan Kazimierz Nozdryn – Płotnicki oraz Pan Ryszard Zaborowski.

Komisji Rewizyjnej wejdzie:

Pan Kazimierz Napiórkowski.

Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i odczytała protokół z wyborów Zarządu.

/Protokół jest załącznikiem do protokołu/

W wyniku wyborów skład nowego Zarządu Związku przedstawia się następująco:

1. Kościelny Jerzy                   

2. Nozdryn – Płotnicki Kazimierz       

3. Żebrowski Andrzej                        

4. Damboń Rafał                     

5. Ksoll Norbert                       

6. Niechcioł Krystian                         

7. Zaborowski Ryszard            

Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i odczytała protokół z wyborów Komisji Rewizyjnej.

/Protokół jest załącznikiem do protokołu/

1. Napiórkowski Kazimierz                

2. Kurzela Edward                   

3. Krajczy Jerzy                      

Po ogłoszeniu wyników poprosił by wybrani delegaci do Zarządu wybrali ze swojego grona Prezydium a Komisja Rewizyjna Przewodniczącego spośród siebie.

Ad. 13

W tym miejscu Przewodniczący zebrania Pan Jerzy Kościelny poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości – wiceprezesa Zarządu Głównego Krajowego Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Pana Józefa Iluka, dyr surowcowego Śląskiej Spółki Cukrowej Pana Mariusza Pawełka, Prezesa Zarządu Cukrowni :Cerekiew” w Ciężkowicach Pana Mieczysława Pietrzaka jak i dyr ds. surowcowych Cukrowni „Cerekiew” Pana Jana Jelonka.

 Pierwszy zabrał głos przedstawiciel KZPBC Pan Józef Iluk, podziękował za zaproszenie oraz przeprosił za nieobecność Prezesa Stanisława Barnasia. W krótki i szczegółowy sposób przedstawił i opisał delegatom co to jest CIBE i na co idą składki pobierane od Związków.

 Dyr surowcowy Śląskiej Spółki Cukrowej Pan Mariusz  podziękował plantatorom za dobrą współpracę. Omówił działalność Śląskiej Spółki Cukrowej jej dobre i złe momenty z przeszłości jak również mówił o przyszłości, która ma nadzieję będzie pozytywna.

 Prezes Zarządu Głównego Cukrowni „Cerekiew” Pan Mieczysław Pietrzak powiedział kilka słów o sobie, jego dotychczasowej pracy i osiągnięciach w Cukrowni „Chybie” gdzie sprawuje również stanowisko Prezesa Cukrowni. Przedstawił plan rozwoju Cukrowni „Cerekiew” w najbliższych latach zaznaczając, że cześć z nich już jest w realizacji jak przebudowa placu buraczanego i wag do skupu. Zapewnił również Plantatorów, iż do rozpoczęcia Kompanii 2006/2007 wszystko będzie gotowe.

 Jako ostatni zabrał głos dyr ds. surowcowych Cukrowni „Cerekiew” Pan Jan Jelonek. Podziękował on ustępującemu zarządowi za współpracę. Wspomniał również, że nie zawsze było miło i kolorowo ale jest bardzo zadowolony z tej współpracy i ma nadzieję, iż z nowym Zarządem współpraca ta również będzie układać się dobrze, dla dobra i Plantatorów

i Cukrowni. Następnie przedstawił plantatorom plan trwania Kampanii 2006/2007, zaznaczając że będzie on trochę elastyczny pod względem odbioru wysłodków z Cukrowni. Możliwe jest iż plantatorzy będą mogli sami odbierać buraki z Cukrowni.

 Następnie Pan Jerzy Kościelny poinformował zebranych, że Zarząd Związku ukonstytuował się następująco:

 Zarząd Związku:

1. Kościelny Jerzy                            – Prezes

2. Nozdryn – Płotnicki Kazimierz        – za-c prezesa

3. Żebrowski Andrzej                        – członek

4. Damboń Rafał                              – członek

5. Ksoll Norbert                                – członek

6. Niechcioł Krystian                         – członek

7. Zaborowski Ryszard                      – członek

 Zwrócił się również do Komisji Rewizyjnej o podanie, kto został jej przewodniczącym. Pan Kazimierz Napiórkowski poinformował, że to on został przewodniczącym Komisji a Pan Edward Kurzela i Jerzy Krajczy członkami Komisji.

 Ad. 14

Ustępujący Zarząd przedstawił projekt uchwały dotyczący dokonania zmian w umowie kontraktacyjnej na lata 2006, 2007, 2008 oraz 2009. Projekt ten wnosi o dokonanie zmiany

w § 8 ust.1 wymienionej wyżej umowy poprzez zastąpienie cyfry 0,5% cyfrą 0,3%,

gdyż zgodnie ze statutem składka plantatorska pobierana jest w wysokości 0,3%.

 Delegaci w jawnym głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie dokonania zmiany

w umowie kontraktacyjnej.

 Pan Kazimierz Napiórkowski wystąpił z wnioskiem, by Cukrownia na koniec każdej kampanii robiła ze Związek Plantatorów Buraka Cukrowego szczegółowe rozliczenie

z kosztów kampanii i przerobu buraków.

Wniosek został przyjęty przez delegatów jednogłośnie.

 Ad. 15

Ponieważ nie zgłoszono więcej wniosków ani nie było więcej pytań Przewodniczący Jerzy Kościelny podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo a następnie zamknął Walny Zjazd Delegatów Sprawozdawczo Wyborczy.

Rolniku! Bądź na bieżąco!

Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce oraz znaczący portal rolniczy. Na łamach TPR na bieżąco informujemy o cenach rolniczych, dotacjach, maszynach, uprawie, chowie i hodowli zwierząt, produkcji mleka oraz życiu wsi.

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego

PPBC jest pismem Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, organizacji zrzeszającej 35 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. Ukazuje się od 1998 r. i jest kontynuatorem „Poradnika Plantatora” – organu Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w latach 1946-1991. Obecnie KZPBC jest również wydawcą PPBC. Pismo posiada stabilną bazę prenumeraty, dystrybuowane jest także podczas konferencji i imprez plenerowych.